INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

 

Prevádzkovateľ:

Názov:                        Kresťanskodemokratické hnutie

Sídlo:                          Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO:                           00586846

Kontaktné údaje:     +421 917 867 888, sekretariat@kdh.sk

 

Kresťanskodemokratické hnutie (ďalej len „hnutie“) je politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. Hnutie pôsobí na území Slovenskej republiky, vychádza z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Usiluje sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva. Je hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát. Pri tom spracúva osobné údaje Vás, ako členov hnutia a sympatizantov, a to nasledovne:

 

Spracúvané osobné údaje:

členovia KDH– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, národnosť, adresa, telefón, e-mail, zamestnanie, vzdelanie, kvalifikácia/odbor, znalosť jazykov, výška členského príspevku, podpis, funkcia v KDH, členstvo v politickej strane či hnutí, členstvo v Ľudových milíciách, ŠTB alebo spolupráca s ŠTB v minulosti.

darcovia, ktorí prispeli na jej činnosť KDH– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

sympatizanti KDH– e-mailová adresa

všeobecne– fotografia, obrazový a/alebo zvukový záznam z aktivít KDH.

 

Účely spracúvania osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú potrebné pre:

 • vnútrostranícku potrebu – evidencia členov KDH a zaistenie vzájomnej komunikácie,
 • distribúciu informácií o aktivitách KDH- evidenciu sympatizantov KDH,
 • vedenie zoznamu osôb, ktoré prispeli na činnosť KDH,
 • tvorbu publikačných a informačných materiálov KDH,
 • prezentáciu aktivít KDH na webovom sídle.

 

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 • zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach,
 • oprávnený záujem KDH,
 • Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • inštitúcie oprávnené zo zákona (napr. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán)

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame:

 • do uplynutia účelu ich spracúvania – doby trvania členstva v KDH,
 • odvolania Vášho súhlasu, alebo
 • 20 rokov v súlade so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

 

Ako dotknutá osoba máte právo odKDH:

 1. požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúva a tiež prístup k týmto údajom,
 2. požadovať opravu neaktuálnych a neúplných Vašich osobných údajov,
 3. požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas, ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,
 4. požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak ste nám ich poskytli na základe súhlasu,
 5. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak:
 • napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
 • je spracúvanie nezákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
 • KDH už Vaše údajenepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Voči KDHsi môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom:

 • písomnej žiadosti na poštovú adresu Ústredie KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava,
 • e-mailom na e-mailovú adresu sekretariat@kdh.sk,
 • telefonicky na čísle +421 917 867 888.