Zdravie, starostlivosť o zdravie, zdravotníctvo a sociálna politika

2.1 – Zdravie, starostlivosť o zdravie a zdravotníctvo

Zdravie je nesmierne dôležité, nie je síce všetko, ale ostatné veci bez zdravia nedávajú zmysel.
Čo prajeme tým, ktorých máme radi? 
Obvykle je to hlavne zdravie, pretože rozumieme, aký význam má pre pokojný život a aké nepríjemnosti spôsobuje choroba. 
Považuje súčasná vláda zdravie za politickú, sociálnu a ľudskú prioritu? 
Máte dobré skúsenosti so súčasným zdravotníctvom? 
Ste so starostlivosťou o zdravie spokojní?
Ak ste odpovedali 3x nie, čítajte ďalej. Ponúkame riešenie, ktoré je odborne spracované, ekonomicky a politicky reálne a morálne ukotvené. 
Odpovieme Vám na otázky: Čo chceme? Ako to chceme? Prečo to chceme? 
Predstavíme víziu zdravotníctva v roku 2030.
Kde vzniká zdravie? V nemocnici zdravie nevzniká. Tam sa s veľkými starosťami a nákladmi napravuje to, čo sa pokazilo. Zdravie vzniká v rodinách, v školách, na pracoviskách, všade tam, kde ľudia žijú, pracujú, odpočívajú i starnú. Ak sa zdravotné problémy riešia až v nemocniciach, je to nákladné a nie vždy účinné. Žiadny štát si takú zdravotnú stratégiu nemôže dlhodobo dovoliť. 
Aké sú hlavné výzvy? 
Zdravie ľudí na Slovensku je horšie než by mohlo byť. Ľudí sa dlhodobo nedarí motivovať k zdravšiemu životnému štýlu. Neustále rastie počet ľudí trpiacich chronickými neinfekčnými chorobami. Náklady na zdravotnú starostlivosť rýchlo stúpajú a neprinášajú očakávaný výsledok. Zdravotníctvom lomcuje personálna kríza. Podmienky práce zdravotníckych pracovníkov sú neuspokojivé. Finančné ohodnotenie práce lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu nezodpovedá ich potrebám a náročnosti ich práce.
Aké sú hlavné riešenia?
Zdravotníctvo ovplyvňuje len asi 15 % zdravotného stavu obyvateľstva. 
Riešením je zmena systému, so zameraním sa na podporu zdravia, riešenie regionálnych problémov, problémov spojených s marginalizovanými skupinami, ale aj skupinami s nižšou zdravotnou gramotnosťou. Nevyhnutná je systematická podpora rozvoja primárneho kontaktu, riešenie problematiky pacientov s chronickými ochoreniami, podpora presunu pacientov z ústavnej do ambulantnej starostlivosti, zo sekundárnej do primárnej a z akútnej do sústavnej a účinnej zdravotnej i sociálnej starostlivosti.
Podstatná je zodpovednosť celej spoločnosti, teda najmä vlády, ale aj samosprávnych krajov, miest a obcí za zdravotný stav ľudí!
Čo konkrétne chceme? 
Človek na prvom mieste
Zdravšie Slovensko
Menej čakania
Menej za lieky
Odmeníme zodpovedných 
Pomôžeme chronicky chorým a ich blízkym 
Nastavíme udržateľnosť 
Vízia zdravotníctva 2030
Pri návrhoch i realizácii všetkých opatrení smerujúcich k dosiahnutiu uvedených cieľov budeme v plnom rozsahu rešpektovať ľudskú dôstojnosť, spravodlivosť, solidaritu, trvalú udržateľnosť, svojbytnosť a právo podieľať sa na rozhodovaní o vlastnom zdraví i o zdraví spoločnosti. 
Ako to chceme dosiahnuť? 
Človek na prvom mieste
Zdravotníctvo je hlavne služba človeka človeku, kde prioritou musí byť ľudská dôstojnosť. Zdravotníctvo nemôže byť biznis so zdravím. 
Budeme presadzovať dôstojné podmienky práce a starostlivosti pre všetkých. Aktívne podporíme vytváranie pozitívneho vzťahu medzi občanmi a zdravotníkmi. 
Vládu, všetky ministerstvá, samosprávne kraje, obce, komunity a rodiny zameriame na človeka a jeho zdravie. 
Pre každého poskytovateľa či zdravotnú poisťovňu musí byť človek a jeho zdravie taktiež na prvom mieste. 
Podporíme obmedzenie zisku zdravotných poisťovní a zrušenie krížového vlastníctva. 
Zdravšie Slovensko
Na základe mnohých štúdií vieme, že:
Zdravotníctvo ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva len z pätnástich percent.
Najvyšší podiel na zlepšení zdravia, až takmer 35 %, máme každý vo vlastných rukách. Túto zložku najviac ovplyvňuje zdravotná gramotnosť. Ďalších 35% je v rukách spoločnosti a súvisí s úrovňou životného prostredia, bezpečnosti, dopravy a ďalších faktorov. 
Nízka zdravotná gramotnosť je príčinou mnohých nežiaducich faktorov, ktoré ohrozujú väčšinu obyvateľstva, zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje účinnosť a efektivitu zdravotníctva, vedie k horšiemu zdraviu ľudí, horšej kvalite života a k plytvaniu verejnými zdrojmi. Z tohto dôvodu sme pripravení navrhnúť konkrétne nástroje na zlepšenie kritických oblastí.
Zameriame sa na trvalý rozvoj a zvýšenie zdravotnej gramotnosti, a to najmä u politikov, učiteľov, lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ale taktiež u detí a v celej verejnosti. Jadrom zdravotnej gramotnosti je záujem o zdravie, zodpovednosť za zdravie a schopnosť rozhodovať sa a konať tak, aby to viedlo k udržaniu a zlepšeniu zdravia.
Každý človek musí vedieť, že je zodpovedný za svoje zdravie.
Výrazne skvalitníme národný portál zdravia so zameraním na dostupnosť a kvalitu informácií o zdraví.
Podporíme spoluprácu hlavne s ministerstvom školstva, samosprávnymi krajmi a obcami, výchovu a vzdelávanie v školách, školských zariadeniach a celoživotné vzdelávanie so zameraním na podporu zdravia a zdravotnú gramotnosť v súčinnosti so školskými sestrami.
Podporíme výskum a hodnotenie v oblasti podpory zdravia s medzinárodne porovnateľnou metodikou (HIA, EIA, SIA).
Podporíme kvalitu a pravdivosť informácií v oblasti zdravia, podpory zdravia a zdravotnej gramotnosti a podporíme vzdelávanie novinárov v tejto oblasti.
Podporíme komunitné projekty (Zdravé mestá, Zdravé školy, Podniky podporujúce zdravie, Nemocnice, poskytovatelia podporujúci zdravie, Bezpečné školy, Bezpečné komunity, Mestá priateľské k seniorom, Zdravý kraj, Zdravý región, Zdravá komunita).
Podporíme fungovanie organizácií alebo združení so zameraním na koordináciu aktivít v oblasti rozvoja zdravotnej gramotnosti.
Podporíme vznik centra a ambulancií, ktoré sú zamerané na liečbu príčin neplodnosti a nevytvárajú morálne dilemy pri liečbe relatívnej neplodnosti.
Podporíme zlepšenia v oblasti problematiky mentálneho zdravia.
Podporíme zmenu postavenia Rady duševného zdravia na nadrezortný poradný orgán Vlády SR so zastúpením všetkých relevantných rezortov a aktérov v oblasti duševného zdravia.
Podporíme prepracovanie Národného programu duševného zdravia, ktorý bude implementovaný na národnej a regionálnej úrovni (vrátane vytvorenia a realizácie akčného plánu).
Menej čakania – lepšia dostupnosť
Prijmeme opatrenia, ktoré výrazne skrátia čakanie v čakárni a zlepšia dostupnosť, konkrétne:
zvýšime počet všeobecných lekárov a sestier vo všeobecných ambulanciách a zabezpečíme adekvátne financovanie ich výkonov – znížime tým zbytočné návštevy u špecialistov a vytvoríme model financovania, ktorý špecialistom umožní viac sa venovať komplikovaným pacientom 
podporíme zvyšovanie kompetencií zdravotných sestier, ako aj ich počet, súčasne zvýšime platové ohodnotenie na úroveň 1,05 priemernej mzdy v hospodárstve
zvýšime kompetencie všeobecných lekárov, a to hlavne v oblasti vybraných chronických chorôb
podporíme rozvinutie komponentov E-zdravia, ktoré pomôžu znížiť počet návštev u lekára a umožnia využite informačných a komunikačných technológií a telemedicíny, teda objednávkové, komunikačné systémy, elektronické poradovníky a ich integráciu
zredukujeme zbytočné čakanie u lekára kvôli opakovaným predpisom liekov či zdravotného materiálu a zbytočné čakanie na potvrdenia, presadíme elektronizáciu a automatizáciu zdravotných potvrdení (PN, OČR, potvrdenia a posudky pre sociálnu poisťovňu, UPSVaR, obce a iné) bez potreby osobnej návštevy pacienta u lekára a predkladania zdravotných nálezov pre úrady
podporíme predpisovanie zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a zdravotnými sestrami
podporíme horizontálnu a vertikálnu integráciu prednostne vo vybraných medicínskych oblastiach, hlavne pri srdcovocievnych, pohybových, psychických i onkologických ochoreniach
podporíme komplexné riešenia problematiky marginalizovaných skupín
podporíme motivácie pre preventívnu starostlivosť a starostlivosť o chronicky chorých pacientov pri plnení liečebných plánov
zavedieme nové moderné technológie v oblasti podpory zdravia a zdravotníctva a ich integráciu, ktorá pomôže prehľadu plnenia liečebných plánov
zabezpečíme zavedenie, sledovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie kvalitatívnych parametrov, hlavne výsledkových, v ústavných aj ambulantných zariadeniach a budeme podporovať ich využívanie aj v oblasti odmeňovania za služby, ich kvalitu a výsledky
jednoznačne určíme povinnosti medzi segmentami (ústavná, špecializovaná, primárna kúpeľná) s ich vymožiteľnosťou, podporíme ich zmenou platobných mechanizmov a kontrolnou činnosťou za účelom zníženia zbytočných návštev pacientov u lekárov a skrátením čakania (napr. na výmenné lístky, delegované odbery, delegované predpisy liekov či pomôcok, PN potvrdení)
zabezpečíme regionálnu dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a cielenú podporu tam, kde je nedostatočne pokrytá štátom riadená sieť nemocníc
skrátime dojazd vozidiel záchrannej služby k pacientom s kvintetom prvej hodiny a najvyššou prioritou zavedením nových technológií a nových postupov na operačnom stredisku
Menej za lieky (Ušetríme na nákupoch, nie na platoch) 
Podporíme vstup generických a biologicky podobných (biosimilárnych) liekov na slovenský trh
Upravíme vyhlášku ministerstva zdravotníctva č. 435/2011
Prehodnotíme význam existencie tzv. 3-prahového vstupu, ako aj výšku povinných zrážok z cien pre generické a biologicky podobné (biosimilárne) lieky zaradené do kategorizácie.
Zriadime nezávislú agentúru pre hodnotenie zdravotníckych technológií.
Hodnotenie zdravotníckych technológii je v zahraničí používané ako strategický nástroj na prepojenie medzi výskumom a rozhodovaním v rámci zdravotnej politiky štátu. Hodnotenie zdravotníckych technológii predstavuje systematické a široko spektrálne hodnotenie vplyvov používania technológii v rámci systému zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zabezpečenie štruktúrovaného výstupu v kontexte postupov medicíny založenej na dôkazoch pre rozhodovací proces so zámerom formulovania bezpečnej a efektívnej zdravotnej politiky zameranej na pacienta. V zmysle smernice 2011/24/EÚ pojem „zdravotnícka technológia“ znamená liek, zdravotnícku pomôcku alebo liečebné a chirurgické postupy, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnostiku alebo ošetrenie používané v zdravotnej starostlivosti. 
Zabezpečíme transparentný a predvídateľný systém stanovovania úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín z verejného zdravotného poistenia.
Podporíme nový spôsob financovania lekární a ich pohotovostí, aby sa nezhoršovala miestna dostupnosť v poskytovaní lekárenskej starostlivosti a zavedieme nové kompetencie v lekárenskej starostlivosti.
Nastavíme udržateľnosť (Stratégia 2030, stabilné financovanie, stabilné riadenie, personál a investície)
Stratégia 2030
dopracujeme a schválime stratégiu, ktorá bude obsahovať návrhy z materiálu (Stratégia 2030 (2040), a to s podporou názorov nadnárodných inštitúcií a ich odporúčaní WHO, OECD, WB, EU (EK), SDG ako aj odborných medzinárodných a národných inštitúcií a jednotlivcov so zameraním na trvalú udržateľnosť systému starostlivosti o zdravie, ktorá bude v súlade s víziou 2030 (2040)
Štát musí byť tvorcom stratégie, musí nastavovať a kontrolovať pravidlá a vyvažovať čo?
Financovanie, riadenie a investície
pripravíme návrh zákona o financovaní zdravotníctva na obdobie 10 – 20 rokov v súlade so stratégiou, ktorá anticipuje starnutie populácie, nárast chronických ochorení, zmenu systému podpory zdravia a zdravotníctva, a to za účelom stabilizácie zdravotníctva, aby nedochádzalo k opakovaným dofinancovávaniam a oddlženiam.
Zmena niečo stojí
v súlade so stratégiou, zákonom o financovaní a prioritami podporíme aj nové spôsoby financovania. V prípade intersegmentálnych zmien, prechodne cielene podporíme dotknuté segmenty
podporíme postupné znižovanie investičného dlhu 
podporíme stabilitu financovania pri vstupe nových technológií
budeme dbať na znižovanie nákladov pri nákupoch liekov, zdravotníckeho a iného materiálu a pri poskytovaní služieb
podporíme vznik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v zdravotníctve ako poradného orgánu MZ SR, ktorý bude tvorený zástupcami MZ SR, MF SR, ZP, ev aj UDZS a NCZI, a to s podporou platby per capita, nie formou jednorazovej platby
podporíme vznik rezervného fondu na ľahšie zvládnutie situácií ekonomickými cyklami a starnutím populácie
podporíme obmedzenie zisku zdravotných poisťovní za konkrétne určených podmienok v súvislosti so zabezpečením financovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.
zjednotíme riadenie a zosieťovanie štátnych nemocníc a zavedieme transparentné výberové konania na manažérov zdravotníckych zariadení. Podporíme osobnú zodpovednosť manažmentu nemocníc za výsledok a kvalitu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom inštitútu ozdravného plánu a nútenej správy, ako to je v zdravotných poisťovniach alebo samosprávach
pre dostupnosť kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pri realizácii „stratifikácie nemocníc a ambulantného sektora“ je potrebné definovať časový, vecný, geografický a personálno-technický rozmer
limitovanie vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti na určené centrá 
oprava deformít v slovenskom DRG systéme
na základe diskusie zvážime potrebu zavedenia doplnkového zdravotného poistenia
na základe diskusie v prípade podmienky prijatia zákona o financovaní zvážime potrebu presne definovať spoluúčasť pacienta pri konkrétnych službách, zabezpečení kontrolnej činnosti a či v oblasti ochrany rozpočtov rodín a jednotlivcov
Personálna stabilizácia zdravotníckych zariadení
zvýšime počet všeobecných lekárov a sestier vo všeobecných ambulanciách a zabezpečíme adekvátne financovanie ich výkonov – znížime tým zbytočné návštevy u špecialistov a umožníme špecialistom, aby sa mohli viac venovať komplikovaným pacientom
podporíme zvyšovanie kompetencií sestier, ako aj ich počet, súčasne zvýšime platové ohodnotenie sestier na úroveň 1,05 priemernej mzdy
zvýšime kompetencie všeobecných lekárov hlavne v oblasti vybraných chronických chorôb
podporíme výstavbu národnej nemocnice pre pacientov a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
v prípade neschválenia stratifikácie nemocníc podporíme upravený návrh stratifikácie v súlade so stratégiou a s následnou podporou znižovania investičného dlhu, čím zabezpečíme aj zvýšenie spokojnosti zdravotníckych pracovníkov, najmä sestier a lekárov, v nadväznosti na riešenie aj ostatných segmentov, nielen ústavnej starostlivosti
Vytvoríme podmienky na zlepšenie celkových podmienok zdravotníkov za účelom ich stabilizácie na Slovensku, podporu vzdelávania, prípadne aj na návrat zdravotníkov zo zahraničia.
maximálne flexibilné a na prax zamerané postgraduálne vzdelávanie lekárov a sestier
podpora kontinuálneho vzdelávania zdravotníkov – príspevok na vzdelávanie
zjednodušíme systém vzdelávania a rozšírime počet akreditovaných pracovisk, kde môže prebiehať výučba
upravíme personálne normatívy, zavedieme ich pravidelnú kontrolu a vyvodzovanie finančných následkov pre zdravotnícke zariadenia, diferencované personálne normatívy pre pracoviská zabezpečujúce postrgraduálnu výuku
Zavedieme možnosť využívania flexibilného pracovného času u sestier. Je vhodným a moderným benefitom vo viacerých krajinách Európy. Nezanedbateľné je aj vytvorenie materských škôlok pri zdravotníckych zariadeniach. 
Podporíme presťahovanie sa sestier a pôrodných asistentiek za prácou a poskytneme im nájomné byty alebo príspevok na bývanie a cestovanie za prácou. 
Zavedieme meranie spokojnosti u sestier, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktoré bude spojené so zberom podnetov pre zlepšenie podmienok pre výkon povolania.
Personálne posilníme útvar kontroly a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom zabezpečiť zvýšenie počtu kontrol kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a dodržiavania minimálneho materiálno-technického vybavenia a personálu
Odmeníme zodpovedných
Budeme motivovať zdravých občanov k tomu, aby dodržiavali preventívne opatrenia a zdravý životný štýl, ako aj pacientov s chronickými ochoreniami, ktorí budú dodržiavať liečebný program, a to s využitím informačných technológií, napr. aj pri pohybových problémoch-rehabilitačné cvičenia pod dohľadom odborníkov
Podporíme motivácie pre preventívne primárne aj sekundárne programy 
Budeme klásť dôraz na zavedenie skríningových programov (preventívne prehliadky u praktických lekárov, onkologický skríning), očkovacie programy 
Zavedieme sankcie pri dokázanom zneužívaní akútnej starostlivosti, v tomto prípade musí občan povinne absolvovať preškolenie a bude elektronicky odsúvaný v čakárni u lekára za pacientov, ktorí liečebný režim dodržiavajú
Pomôcť chronicky chorým a ich najbližším
Zavedieme jednotný posudzovací systém
podporíme zvýšenie dostupnosti a zavedenie systému pre poskytovanie domácej paliatívnej starostlivosti.
Pred prepustením pacienta zo zdravotníckeho zariadenia, hlavne u pacienta s obmedzením sebaobslužnosti, zabezpečíme zdravotnícke pomôcky, lieky, dietetické potraviny po dobu mesiaca v následnej starostlivosti, a to bez nutnosti návštevy všeobecných lekárov a špecialistov
Zabezpečíme onkopomôcky a dietoterapiu pre pacientov v primárnej starostlivosti s jasnými pravidlami a kontrolou a bez potreby návštevy ambulancie, ak je pacient imobilný
Presadíme prepojenie zdravotno-sociálnej starostlivosti cestou zákona o dlhodobej starostlivosti, zvýšime počet ošetrovateľských lôžok v jednotlivých krajoch, prinavrátime sestry do zariadení sociálnych služieb. 
Zabezpečíme navýšenie verejnej minimálnej siete v počte sesterských miest pre Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je najlacnejšou formou zdravotnej starostlivosti.
Využijeme licencované sestry a pôrodné asistentky na poskytovanie starostlivosti zameranej na ľudí a komunity, ktoré nám pomôžu zlepšiť výsledky v oblasti zdravia, finančnej nákladovosti a efektívnosti systému. 
Prepojíme zdravotnú a sociálnu starostlivosť zvlášť o osoby so ŤZP, dlhodobo chorých, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a o seniorov. Podporíme poskytovanie paliatívnej starostlivosti o zomierajúcich a ich rodiny; rozšírime služby mobilných tímov, ktoré pomôžu rodinám v domácej starostlivosti o chorého. Podporíme komunitnú zdravotno-sociálnu starostlivosť.
Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti uskutočníme tak, že pilotne overíme vytvorenie siete zariadení komplexnej rehabilitácie komunitného charakteru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ako aj v nových typoch sociálnych služieb s 24 hodinovou komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Pilotné overenie sa uskutoční tak, že vo vybraných ZSS vyčleníme po dohode s ich zriaďovateľmi na tento účel potrebný počet miest. Komplexná rehabilitácia bude určená prijímateľom, ktorí absolvovali liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení a po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia sú naďalej odkázaní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, liečebnej rehabilitácie, sociálnej rehabilitácie, na ošetrovateľskú starostlivosť a na poskytovanie ďalších sociálnych služieb. Služby budú orientované na nasledujúce cieľové skupiny:
Osoby so ŤZP, dlhodobo chorí a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Po zhodnotení zdravotného stavu a sociálnej situácie prijímateľa (schopností prijímateľa, situácie v jeho rodine a komunite) bude prijímateľ postupne prechádzať z celoročnej pobytovej formy na týždennú pobytovú formu, neskôr prejde do ambulantnej formy služby a nakoniec sa vráti do svojho prirodzeného prostredia v domácnosti s podporou terénnej sociálnej služby. Po úspešnom zvládnutí tohto procesu ostáva prijímateľ vo svojom prirodzenom prostredí bez poskytovania sociálnej služby 
Kam sa chceme dostať v roku 2030?
Vízia zdravotníctva 2030
Zdravotníctvo je stabilné, hospodárne, poskytuje kvalitné, bezpečné a dostupné zdravotnícke služby tým, ktorí to potrebujú. Ministerstvo zdravotníctva je vybavené potrebnými kompetenciami, aby mohlo reagovať na zmeny chorobnosti, investičné potreby a demografický vývoj.
Zdravotnícki pracovníci sú motivovaní, aby si zvyšovali svoju kvalifikáciu. Ich finančné ohodnotenie sa zlepšuje. Ich práca podporuje potrebnú odbornú prípravu, ktorá ich oboznamuje s výsledkami výskumu a novými trendmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ich vekový priemer, súčasný počet i počet študentov zodpovedá potrebám dlhodobej udržateľnosti.
Občania sa aktívne podieľajú na starostlivosti o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Majú záujem na zdravom životnom štýle a spoločnej starostlivosti o zdravšie životné prostredie v súlade s ich zvyšujúcou sa zdravotnou gramotnosťou.
Zdravie populácie sa zlepšuje, je porovnateľné s rozvinutými európskymi krajinami, a to najmä v predpokladanej dĺžke života, v zdraví a vo výskyte známych rizikových faktorov i vybraných, prevažne chronických chorôb.
Zdravotná politika je založená na dôkazoch, je hodnotovo zakotvená a priebežne inovovaná na základe skúseností a výskumu v odbore verejné zdravotníctvo. Celá spoločnosť si uvedomuje hodnotu zdravia a podieľa sa na výsledkoch aktivít širokého systému starostlivosti o zdravie. 
Nejde o nereálne prianie alebo utópiu, ale o možný výsledok skutočne odborného riadenia zdravotníctva za aktívnej účasti všetkých, ktorí pochopili význam zdravia, ktorým sú vlastné ľudské hodnoty a ktorí dokážu urobiť niečo rozumné pre zdravie seba a svojich blízkych. 
Prečo to chceme?
Identifikované problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v SR:
Za hlavné problémy považujeme starnutie populácie vrátane zdravotníkov a nedostatočný počet zdravotníkov, najmä sestier. Neriešenie podpory zdravia a prioritizácie primárnej starostlivosti spolu s investičným a prevádzkovým dlhom spôsobeným zlou alokáciou zdrojov 
Nespokojnosť občanov a zdravotníkov so zdravotníctvom
Nízka úroveň podpory zdravia a zvyšovania zdravotnej gramotnosti
Nedostatočná reálna podpora zdravia a zdravotníctva zo strany vlády SR, parlamentu, politických strán, samosprávy na úrovni samosprávnych krajov, ale aj obcí miest, komunity a jednotlivcov. 
Zlý zdravotný stav obyvateľstva (nízke zdravé roky života v zdraví, vysoký počet stratených rokov života)
Nízky počet lekárov, ale najmä sestier, hlavne v niektorých regiónoch, a to so zhoršením trendov v krátkej budúcnosti. Zlá štruktúra – nižší počet všeobecných lekárov, psychiatrov (personálne zdroje)
Pretrvávajúce zadlžovanie nemocníc a súčasne neprimerané zisky určitých subjektov v zdravotníctve (finančné zdroje)
Nedostatočné riešenie investičného dlhu (materiálne zdroje, Kniha plesní, výstavba Rázsoch)
Nedostatočné riešenie problematiky dlhodobej a paliatívnej starostlivosti
Zlyhania v oblasti elektronizácie
Nedostatočná komplexnosť, ako aj nedostatočná miera napĺňania stratégie v oblasti zdravia a zdravotníctva
Zlá lieková politika spojená s plytvaním jedinečnými zdrojmi
Nedostatočné riešenie problematiky zdravia v marginalizovaných komunitách s dopadom na celú spoločnosť, hlavne v budúcnosti
Neriešenie ekonomickej stabilizácie financovania zdravotníctva
Nekoncepčné riešenie problematiky riadenia štátnych zariadení
Ďakujeme, že ste materiál dočítali až do konca. Pomôže Vám rozhodnúť sa, ako ďalej naložiť so svojím zdravím, naším spoločným zdravím, ako aj so zdravím Vašich najbližších – starých rodičov, rodičov, detí, vnúčat.

2.2 – Sociálna politika

Podporíme opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov, zamestnávateľov a podnikateľov.
Znížime byrokratické procesy medzi zamestnávateľom, zamestnancom a štátnou správou podporou digitalizácie.  
Podporíme zamestnateľnosť a zamestnanosť, aby ľudia mohli dôstojne žiť
Pomôžeme ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom, so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením zavedením dávky v odkázanosti viazanej na odkázanú osobu. 
Pomôžeme domácim opatrovateľom – aby chorí a starí mohli žiť doma.
Posilníme a rozšírime komunitné sociálne služby. Zabezpečíme miesto pre tých, ktorí potrebujú pobytovú službu.
Prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť 
Podporíme, aby 1% HDP išlo na účely zabezpečenia starostlivosti o  ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.
Podporíme dostupné bývanie pre každého
Ochránime tých, ktorých ohrozuje násilie a chudoba
ZLEPŠÍME ZAMESTNANOSŤ A ZVÝŠIME ČISTÝ PRÍJEM PRACUJÚCICH
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
Opatrenia súčasnej vlády nezlepšujú situáciu pracujúcich. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa len čiastočne odrazí na čistej vyplatenej mzde zamestnancov, no ešte viac odvodmi zaťažuje zamestnávateľov. To demotivuje zamestnávateľov k zamestnaniu nových pracovníkov. Vysoké odvodové zaťaženie nemotivuje k flexibilným formám zamestnávania, ktoré by zvlášť pomohli matkám s deťmi, ľuďom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným. Zároveň nahráva nelegálnej práci a nadmernému zaťažovaniu už zamestnaných. Podnikateľom sa viac oplatí otvárať nové prevádzky v zahraničí. 
Navrhujeme také opatrenia, ktoré znížia daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov i zamestnávateľov. Aby sa ľuďom oplatilo pracovať a tiež ľudí zamestnávať. Viac práce na Slovensku a viac pracujúcich vykompenzuje výpadky spojené so znížením odvodov.
Konkrétne opatrenia:
Podporíme zavedenie systému automatickej valorizácie odpočítateľnej položky na zamestnanca v nadväznosti na priemernú mzdu v NH, čím pozitívne podporíme zvyšovanie čistého príjmu pre zamestnanca. 
Budeme podporovať opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov, zamestnávateľov a podnikateľov. Výraznejšie budeme znižovať daňovo-odvodové zaťaženie pracujúcich rodičov s nezaopatrenými deťmi, osobitne v prípade viacdetných rodín, v ktorých aspoň jeden rodič pracuje. 
Zjednodušíme zamestnávanie formou dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta s cieľom znížiť odvodové zaťaženie, čím sa podporí zamestnanosť a vyšší čistý príjem pracujúcich.
Znížime byrokratické procesy medzi zamestnávateľom, zamestnancom a štátnou správou s podporou digitalizácie.  
Budeme podporovať zosúlaďovanie štruktúry študijných a učebných odborov na stredných a vysokých školách s potrebami trhu práce, a to aj vzhľadom na prognózy do budúcnosti. 
Zvýšime vymeriavací základ na poistné platené štátom za poistencov štátu. Zvýšime osobný mzdový bod z 0,6 na 0,8 za obdobie starostlivosti o dieťa a za obdobie starostlivosti o osobu s ŤZP.
Pomôžeme dlhodobo nezamestnaným v evidenciách úradov práce. Za týmto účelom vytvoríme inkluzívny trh práce pre ľudí, ktorí sa nedokážu umiestniť a udržať na otvorenom trhu práce.
Služby zamestnanosti „ušijeme“ na mieru každému uchádzačovi o prácu. Preto posilníme kompetencie a spoluprácu so súkromnými službami zamestnanosti. S uchádzačmi o prácu sa bude pracovať individuálne podľa ich potrieb prostredníctvom pracovnej rehabilitácie, tréningov pracovných zručností, cez umiestnenie na inkluzívnom trhu práce alebo umiestnenie v subjektoch sociálnej ekonomiky až po umiestnenie na otvorenom trhu práce. 
Vyhodnotíme účinnosť jednotlivých opatrení podpory zamestnanosti a následne ponecháme tie, ktoré budú prinášať očakávané výsledky. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce zmeníme tak aby boli finančne efektívne a aby zohľadňovali potreby trhu práce v každom regióne. Zároveň pripravíme nové opatrenia, ktoré budú zohľadňovať dopady automatizácie a robotizácie na trh práce.  
Vykonáme hĺbkový audit účinnosti všetkých národných projektov v oblasti zamestnanosti, ich opodstatnenie a prínos pre trh práce. 
Súlad pracovného a rodinného života 
Budeme podporovať flexibilné formy zamestnania s cieľom zvýšenia úspory času a jeho využitia v prospech rodín.
Budeme podporovať vznik coworkingových centier tak, aby najmä rodičia nezaopatrených detí nemuseli dochádzať za prácou do vzdialených regiónov Slovenska alebo do zahraničia. 
Zvýšime flexibilitu zákonníka práce tak, aby práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov boli vyvážené. 
Navrhneme obmedzenie práce v nedeľu, tam, kde to nie je nevyhnuté, aby zamestnanci mali dostatočný čas na oddych, regeneráciu pracovnej sily a rodinu. 
 
POMÔŽEME ŤZP , ĽUĎOM ODKÁZANÝM NA STAROSTLIVOSŤ A OPATROVANIE
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
Systém pomoci seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením je dnes nastavený tak, že uprednostňuje pobytové služby (v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, domovoch seniorov) pred komunitnými službami. Robí to najmä finančným podhodnotením domáceho opatrovania a služieb na komunitnom princípe. Dôsledkom toho je na jednej strane vytrhnutie človeka z jeho prirodzeného prostredia, ktoré často nie je nevyhnutné, a na druhej strane nedostatok miest v pobytových zariadeniach pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. 
Preto je potrebné zmeniť filozofiu poskytovania služieb tak, aby štát prednostne podporoval zotrvanie človeka vo svojom domácom prostredí a pomohol jeho blízkym, aby sa oňho mohli starať čo najdlhšie. K tomu je potrebné zabezpečiť opatrovateľovi lepšie finančné podmienky , možnosť reálne využiť 30 dní v roku na oddych (funkčnú odľahčovaciu službu) a zároveň mať dostupnú odbornú pomoc formou terénnych a ambulantných služieb (rehabilitácia, opatrovateľská služba v domácnosti a pod.) Ak viac odkázaných ľudí zostane podporených v domácom prostredí, uvoľní sa miesto v pobytových zariadeniach sociálnych služieb pre tých, ktorí doma zostať nemôžu. Hlavným nástrojom by malo byť zavedenie novej formy financovania sociálnych služieb príspevkom viazaným na osobu poberateľa sociálnej služby.
Na probléme sa podieľa i nezmyselné oddeľovanie sociálnych služieb od zdravotných služieb. Väčšina sociálne znevýhodnených ľudí potrebuje zdravotnú starostlivosť a väčšina chorých sociálnu pomoc. Chceme nastaviť lepšie prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti tak, aby v rôznych typoch zariadení boli napĺňané komplexné potreby ľudí. K tomu patrí i komplexné nastavenie dlhodobej starostlivosti s financovaním zdravotnej starostlivosti zo zdravotného poistenia a financovaním sociálnej pomoci zo sociálneho zabezpečenia v tom istom zariadení. 
Veľkým problémom je nejednotné posudzovanie zdravotného stavu, odkázanosti a sociálnych potrieb, pri ktorom časť ľudí nemá priznanú pomoc, ktorú ozaj potrebuje, a na druhej strane dochádza k jej zneužívaniu. 
Tento problém chceme riešiť nastavením jednotného nezávislého posudzovania potrieb znevýhodnených ľudí. 
Konkrétne opatrenia
Zavedieme nový model financovania starostlivosti o odkázaných ľudí – štátnu sociálnu dávku v odkázanosti viazanú na odkázanú osobu, nie na poskytovateľa služieb. Dostupnejšie možnosti čerpať pre príbuzných ŤZP odľahčovacie služby.
Navrhujeme nový spravodlivejší spôsob financovania starostlivosti o odkázaných. Hlavným cieľom zavedenia dávky v odkázanosti je podpora domácej starostlivosti a rozvoja komunitných služieb. Nová štátna sociálna dávka v odkázanosti bude smerovať ku klientovi, on rozhoduje, ktoré služby si z dávky zaplatí. Odkázaná osoba si vyberie tie služby, ktoré jej prinesú najvyšší úžitok. Dávka bude poskytovaná v dvoch formách. Peňažný transfer a poukážku (voucher s nominálnou hodnotou oprávňujúci na nákup služieb). Zmyslom voucheru je zabezpečenie efektívnosti vynaložených prostriedkov – odkázaná osoba ich bude môcť použiť na služby, ktoré spadajú do jej stupňa odkázanosti. Nový spôsob financovania prinesie pre rodiny, ktoré sa starajú o odkázaného člena doma, garanciu v podobe príspevku pre opatrovateľa v sume výšky minimálnej mzdy pri najvyššom stupni odkázanosti a poukážku (voucher) s finančným limitom podľa stupňa odkázanosti na zabezpečenie sociálnych služieb pre odkázanú osobu. Aj prvý stupeň odkázanosti bude ohodnotený , aby osoby v nižšom stupni odkázanosti“ nečakali na zhoršenie stavu .
Cieľom tejto kombinácie peňažného transferu a voucheru bude udržanie odkázanej osoby čo najdlhšie v jej prirodzenom prostredí. Cez komunitné služby zabezpečíme rozvoj alebo udržanie schopností odkázanej osoby, aby sa neprepadla do vyššieho stupňa odkázanosti, čo by znamenalo jej odchod do pobytových služieb. Rodine, ktorá si ponechá odkázaného člena v domácom prostredí, uľahčíme starostlivosť cez lepšiu dostupnosť komunitných služieb, ktoré uhradia formou poukážky (voucheru). 
Zabezpečíme zrovnoprávnenie výšky príspevkov, ktoré slúžia na účely opatrovania odkázanej osoby, tak, aby bolo bez rozdielov posudzované, či opatrovateľ opatrovanej osoby bude alebo nebude poberateľom dôchodkovej dávky. 
Pretože pozitívne hodnotíme snahu rodičov znevýhodnených detí rozvíjať dieťa do najvyššieho možného stupňa, umožníme, aby sa im dávka v odkázanosti nekrátila ani v prípade, že s dieťaťom navštevujú sociálnu službu na komunitnom princípe – ambulantnú službu. 
Dostupnejšie možnosti oddychu pre opatrovateľov ŤZP osôb a kvalitná opatrovateľská služba.
Vytvoríme lepšie prostredie pre fungovanie tzv. odľahčovacích služieb. Príbuzní ŤZP osôb , ktorí sa starajú o svojho člena domácnosti majú nárok na oddych 30 dní v roku. Táto služba bude pre nich dostupnejšia, keďže vyššie spomínaná poukážka – voucher štátnej dávky sa bude dať použiť aj na financovanie odľahčovacej služby. 
Dávku v odkázanosti bude možné využiť aj na financovanie opatrovateľskej služby, čo zlepší dostupnosť tejto formy starostlivosti.
Vypracujeme štandardy kvality pre poskytovateľov opatrovateľskej služby v domácnosti.
Spustíme povinnú registráciu opatrovateľov pre zlepšenie prehľadu o dostupnosti a kvalite opatrovateľskej služby 
Zavedieme vypracovanie psychologického posudku absolventovi rekvalifikačného opatrovateľského kurzu ako prevenciu rizikového správania a ochrany klienta. 
Zavedieme jednotnú posudkovú činnosť pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí
Stotožňujeme sa s návrhom Sociofóra v oblasti jednotnej posudkovej činnosti. Zavedieme jednotný Orgán sociálnej ochrany (OSO) ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, na národnej aj okresnej úrovni (72 OÚ), ktorý bude zabezpečovať sociálnu ochranu občanov v nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácii v nasledovných oblastiach:
a) KOMPLEXNÉ POSUDZOVANIE POTRIEB ČLOVEKA v oblasti:
kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,
sociálnych služieb,
podpory pri vzdelávaní a podporovanom zamestnávaní,
priznania invalidity a zníženej pracovnej schopnosti,
zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie,
zdravotného stavu dieťaťa.
b) ROZHODOVANIE O: 
priznaní finančnej kompenzácie,
odkázanosti na sociálnu službu vrátane služieb komunitnej psychiatrie, 
zdravotnej (rehabilitačnej, psychiatrickej a ošetrovateľskej) starostlivosti,
odkázanosti na dlhodobú starostlivosť, 
odkázanosti na podporné opatrenia pri vzdelávaní a podporovanom zamestnávaní, 
priznaní štátnej dávky (napr. príspevok na starostlivosť o dieťa 3+).
c) PORADENSTVO 
d) REGISTRATÚRNA A KONTROLNÁ FUNKCIA – zaraďovanie do registra osôb so zdravotným postihnutím a zdravotným znevýhodnením. 
ORGÁN SOCIÁLNEJ OCHRANY (OSO) – sa zriadi samostatným zákonom. Bude rozpočtovou organizáciou. Návrh rozpočtu sa bude predkladať ako súčasť kapitoly. Všeobecná pokladničná správa OSO nebude zriaďovať žiadne ministerstvo, ale bude v partnerskej spolupráci s MPSVR, MSVVS, MZ.
Prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť – pripravíme komplexný zákon o dlhodobej starostlivosti
Prepojíme zdravotnú a sociálnu starostlivosť o ľudí ŤZP a o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Zavedieme nový spôsob spravovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku medzi rezortom práce a zdravotníctva. Zavedieme identifikáciu vhodnej formy starostlivosti pre občana, ktorý vyžaduje dlhodobú starostlivosť. Už pri prepustení z hospitalizácie bude mať človek odporúčanie, aký typ starostlivosti zodpovedá jeho stavu.
Posilníme sieť Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a mobilných hospicov, ktoré budú poskytovať služby klientom v domácej starostlivosti.
Posilníme transformáciu služieb z inštitucionálnych na komunitné služby. Podporíme zrýchlenie procesu deinštitucionalizácie a transformácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb na komunitné typy sociálnych služieb s možnosťou poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v týchto službách na komunitnom princípe prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 
Financovanie sociálnych služieb v dlhodobej starostlivosti bude z dávky v odkázanosti, ktorá bude viazaná na poberateľa. Financovanie zdravotnej starostlivosti bude zo zdravotného poistenia. 
Hradenie zdravotníckych výkonov pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb, bude nadväzovať na už existujúci paušálny príspevok na osobu na mesiac, ktorý oproti súčasnosti navýšime tak, aby zodpovedal príspevkom za ošetrovateľskú starostlivosť sestier v zdravotníckych zariadeniach. 
Umožníme, aby dávku v odkázanosti mohlo čerpať aj zdravotnícke zariadenie, ktoré splní podmienky zákona o dlhodobej starostlivosti.
Pilotne overíme vytvorenie siete zariadení komplexnej rehabilitácie komunitného charakteru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ako aj v nových typoch sociálnych služieb s 24-hodinovou komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Pilotné overenie sa zabezpečí tak, že vo vybraných ZSS vyčleníme po dohode s ich zriaďovateľmi na tento účel potrebný počet miest pre prípady, ktoré neznesú odklad. 
Komplexná rehabilitácia bude určená prijímateľom, ktorí absolvovali liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení a po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia sú naďalej odkázaní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, liečebnej rehabilitácie, sociálnej rehabilitácie, na ošetrovateľskú starostlivosť a na poskytovanie ďalších sociálnych služieb. V týchto urgentných prípadoch pilotne otestujeme systém bezodkladného prijatia pre prijímateľov sociálnych služieb vo vymedzených cieľových skupinách. Služby budú orientované na nasledujúce cieľové skupiny: osoby s ŤZP, dlhodobo chorí a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Po zhodnotení zdravotného stavu a sociálnej situácie prijímateľa (schopnosti prijímateľa, situácia v jeho rodine a komunite) bude prijímateľ postupne prechádzať z celoročnej pobytovej formy na týždennú pobytovú formu, neskôr prejde do ambulantnej formy služby a nakoniec sa vráti do svojho prirodzeného prostredia v domácnosti s podporou terénnej sociálnej služby. 
Po úspešnom zvládnutí tohto procesu sa môže prijímateľ vrátiť do svojho prirodzeného prostredia bez poskytovania sociálnej služby.
Zlepšíme životné podmienky ľudí s ŤZP a zavedieme nový príspevok na podporu pri vzdelávaní
Pripravíme návrh zákona, ktorý by priznával oprávneným zdravotne postihnutým osobám príspevok na opotrebovanie šatstva aj v prípade, že sa nachádzajú v pobytových zariadeniach. Cieľom je zmeniť účel vyplácania príspevku. Neviazať ho na miesto, kde človek žije, ale na diagnózu človeka.
Pri jednotnej posudkovej činnosti bude možné posúdiť nárok dieťa so zdravotným znevýhodnením na jeho podporu pri vzdelávaní. Zavedieme nový príspevok na podporu pri vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami, ktorého cieľom bude vniesť systémový prvok pri priznávaní príspevku na asistenta učiteľa.
Pomôžeme rodinám s členom s poruchou autistického spektra (PAS) nasledovne:
navrhneme preukaz osoby s PAS a komunikačného profilu držiteľov týchto preukazov a stanovíme podmienky jeho vydávania, 
zabezpečíme základnú sieť včasnej diagnostiky PAS, zavedieme mechanizmus sledovania varovných signálov a odchýliek vo vývoji dieťaťa v rámci PAS cez preventívne prehliadky u praktických lekárov pre deti a dorast,
podporíme vypracovanie metodiky včasného záchytu detí s PAS. Vymedzíme lekárske a nelekárske odbornosti oprávnené na stanovenie diagnózy PAS, kompetencie odborných pracovísk pedagogických a zdravotníckych univerzít, vykonávanie diagnostiky PAS 
vytvoríme podmienky pre zavedenie postgraduálneho vzdelávacieho programu ABA terapie ako rozšírenie dostupnej efektívnej intervencie pre osoby s PAS bez rozdielu veku. 
zavedieme základné sieťovanie sociálnych služieb pre osoby s PAS v každom kraji. 
PODPORÍME DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE KAŽDÉHO
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
V súčasnosti pomoc ľuďom v ťažkej sociálnej situácii nie je dostatočne adresná a motivačná. Jednou z hlavných bŕzd začlenenia sa do spoločnosti je neexistujúce alebo nevyhovujúce bývanie. Na Slovensku chýba cenovo prijateľné nájomné bývanie pre ľudí, ktorí nemajú možnosť kúpiť si vlastné bývanie (odchovanci detských domovov, osoby so zdravotným postihnutím, osamelé matky, mladé rodiny). 
Chceme zlepšiť možnosti ľudí zabezpečiť si bývanie, ktoré je hlavným predpokladom plnohodnotného začlenenia sa do spoločnosti aj v ďalších oblastiach. 
Konkrétne opatrenia
Podpora výstavby cenovo dostupných nájomných bytov. Našim cieľom je zlepšiť dostupnosť bývania podporou výstavby dostupných nájomných bytov, zmenou legislatívy, lepším využívaním už existujúcich fondov a zapojením ďalších zdrojov financovania.
Príspevok na bývanie. Pripravíme zákon, v ktorom zadefinujeme, že na príspevok na bývanie budú mať nárok aj ľudia s nízkym príjmom (napr. ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, osamelé matky s deťmi), nielen ľudia v hmotnej núdzi. 
Podpora samostatného bývania. Vytvoríme systém na podporu osamostatnenia, udržanie si vlastného bývania, zvlášť pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Formou finančnej poukážky bude možné prefinancovať odbornú činnosť akreditovaného subjektu zameraného na podporu samostatného bývania. Takouto formou chceme podporovať deinštitucionalizáciu . 
POMOC ĽUĎOM S NÍZKYM PRÍJMOM A V NÁROČNEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
Každý z nás sa môže raz ocitnúť v situácii, v ktorej si nebude vedieť sám poradiť. Krízovej intervencii pre ľudí v život ohrozujúcej sociálnej situácii sa kladú mnohé administratívne i materiálne bariéry. 
Chceme odbúrať najmä zbytočné prekážky v poskytovaní týchto služieb najohrozenejším skupinám obyvateľov. Zlepšiť ich materiálnu podporu, ale najmä pomôcť im opäť sa začleniť do života. 
Konkrétne opatrenia
a) Pripravíme ucelený zákon o krízovej intervencii a následnej pomoci pre potreby ľudí, ktorí sa nachádzajú v núdzi.
Cieľom zákona bude poskytovanie podpory klientom prichádzajúcich zo služieb krízovej intervencie, a to najmä v oblasti:
Pracovného začlenenia (opatrenia služieb zamestnanosti cez Agentúry podporovaného zamestnávania, opatrenia a programy medzitrhu práce alebo chránených dielní, nástroje kariérneho poradenstva, rozvoja pracovných zručností a sociálnej rehabilitácie),
Bývania – formou príspevku na bývanie, ktorý umožní ohrozeným osobám prenajať si sociálny byt ponúkaný mestom alebo obcou, resp. byt na voľnom trhu, ak má osoba aj príjem zo stabilného pracovného úväzku;
Závislosti (detoxikačný pobyt v zdravotníckom zariadení, pobyt v resocializačnom zariadení, dlhodobá ambulantná podpora v rezorte zdravotníctva v alternatíve komunitnej psychiatrie, podpora svojpomocných skupín ako AA);
Následkov násilia (rozvodové a porozvodové poradenstvo, psychiatrické/psychoterapuetické a právne služby);
Komplexná podpora pri riešení generačnej chudoby 
b) Vytvoríme minimálnu sieť služieb (krízovej intervencie aj dlhodobej podpory) vo všetkých krajoch, ktoré budú dlhodobo zazmluvnené a financované miestnou alebo regionálnou samosprávou. 
Minimálna sieť bude vychádzať z údajov krajských Koncepcií rozvoja sociálnych služieb v kombinácii s prepočtom prevalencie krízových ukazovateľov na národnej úrovni.
Prepojíme agendu kompetencií a financovania programov služieb krízovej intervencie pod jeden rezort. Zvýhodnime obce špeciálnym finančným režimom.
c) Valorizácia príspevku na služby krízovej intervencie
Pre služby krízovej intervencie, nocľahárne navrhujeme pravidelnú ročnú valorizáciu príspevkov, pretože valorizácia neprebehla niekoľko rokov. Navrhujeme rozšíriť financovanie krízovej intervencie okrem nocľahárni aj o nízkoprahové denné centrá.
d) Dostupné potraviny pre ľudí s nízkym príjmom
Navrhujeme rozšíriť distribučnú sieť poskytovateľov, ktorí budú ponúkať potraviny pred koncom minimálnej trvanlivosti, s nárokom na daňovú úľavu pre všetky registrované subjekty, nie iba pre potravinovú banku ako je to v súčasnosti.
Zavedieme systematickú podporu pre registrované subjekty na distribúciu potravín formou dotácií na energie, prenájom skladových priestorov a iné. Cieľom je znižovať odpad a zároveň zlepšiť dostupnosť potravín pred ukončením spotreby k ľudom s nízkym príjmom tam kde žijú. 
DESATORO PODPORY AKTÍVNEHO ŽIVOTA SENIOROV A ICH OCHRANY PRED ZLÝM ZAOBCHÁDZANÍM
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
Seniori sú významnou skupinou obyvateľstva, ktorí si zaslúžia patričnú pozornosť. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dynamicky rastúcu skupinu ľudí na Slovensku, je potrebné sa sústrediť na prijímanie opatrení pre zvyšovanie ich kvality života a je potrebné zohľadniť špecifiká a potreby tejto skupiny. 
Konkrétne opatrenia:
Vytvoríme systém ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, zneužívaním, zanedbávaním, násilím a diskrimináciou.
Pripravíme zmeny v zákone o dedičstve tak, aby sa predchádzalo násiliu v rodinách pre majetok (máme na mysli ochranu osamelých osôb, vdov a vdovcov).
Navrhneme systém kontroly nad poskytovaním starostlivosti o starších. Taktiež podporíme kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia nedostatočnej starostlivosti o seniora v jeho domácom prostredí.
Vzhľadom na narastajúci počet obyvateľstva zabezpečíme financovanie bezplatnej nonstop Senior linky podobne ako funguje Linka detskej istoty pre deti.
Zabezpečíme 1 teplé jedlo denne pre seniorov s nízkym príjmom.
Podporíme ochranu seniorov žijúcich v domácom prostredí pomocou terénnych pracovníkov.
Vytvoríme sociálne služby zamerané na ochranu, prevenciu a udržanie psychického a duševného zdravia seniorov.
Podporíme vytvorenie systému na urgentné prijatie seniora do sociálnych služieb, ktorý zo závažných dôvodov nemôže zotrvať v jeho prirodzenom prostredí.
Rozšírime úrad ombudsmana pre ľudí s ŤZP o ochranu seniorov
Podporíme zaradenie aktivít medzigeneračnej solidarity do národných programov.
STRIEBORNÁ EKONOMIKA
Život ľudí v  poproduktívnom veku prináša s ohľadom na demografický vývoj Slovenska zvýšenú dynamiku starnutia populácie. Všeobecné trendy rastu kvality života prejavujúce sa vo zvyšovaní priemerného veku  dožitia vytvárajú potrebu adaptability jednotlivých odvetví národného hospodárstva tak, aby postupne reflektovala prichádzajúce zmeny v kúpyschopnosti, preferenciách a požiadavkách seniorov. Preto je nevyhnutné, aby rast hospodárstva krajiny zabezpečoval starnúcim obyvateľom rámec, ktorý im umožní zdravšie starnutie, dostatočné pracovné príležitosti, dôstojné bývanie, akceptáciu v spoločnosti a solidaritu zo strany ostatných skupín obyvateľstva. 
Z dôvodu zmeny v štruktúre nákupov a potrieb ľudí  v po reprodukčnom veku je nevyhnutné modifikovať zameranie sektorov národného hospodárstva:
stavebníctvo: využitie potenciálu tzv. druhého bývania seniorov v stavbách, ktoré lepšie zodpovedajú ich novým potrebám (napr. chaty, chalupy), rekonštrukcie, budovanie špecializovaných miest pre život seniorov, komunitné bývanie ako nový segment pre stavebníctva 
poľnohospodárstvo: zvýšenie produkcie dostupných a kvalitnejších potravín s preukázateľne pozitívnym vplyvom na zdravie obyvateľov pri dodržiavaní zásad ekologickej udržateľnosti. Možnosti regionálnych podnikateľov zásobovať zariadenia pre seniorov ako aj seniorov v domácom prostredí.
doprava: vytvorenie podmienok  na mobilitu seniorov a odstránenie ich závislosti od iných (projektovanie dopravných prostriedkov uspôsobených pre seniorov, bezbariérovosť a pod.)
sociálne služby: rozvoj siete domácej starostlivosti pre starnúcich občanov
zdravotná starostlivosť:  rozvoj medicínskych smerov, ktoré sú vekovo orientované (geriatria, gerontopsychiatria), potreba výchovy kvalifikovaných opatrovateľov s medicínskym vzdelaním
cestovný ruch: podpora zdravého životného štýlu, zábava, rekreácia, lesníctvo, turistika, osobitne využitie potenciálu slovenského kúpeľníctva
technológie: využitie komunikačných a počítačových technológií na podporu domácej starostlivosti, podpora technológií, ktoré sú môžu byť využívané nezávisle bez pomoci iných (medicína na diaľku a pod.) ale aj zjednodušenie ovládania spotrebičov, monitorovanie odkázanej osoby v domácom prostredí ako prevencia pred zbytočným úmrtím seniora.
finančný sektor: podpora možnosti súkromného zdravotného a penzijného pripoistenia, podpora nástrojov, ktoré umožnia čerpanie benefitov finančných produktov pre seniorov, personalizované poradenské služby, podpora špecifických bankových produktov pre seniorov, napr.  hypotekárnych úverov pre seniorov a dôchodcov (spätná hypotéka)
práca a vzdelávanie:  podpora projektov zameraných na rekvalifikáciu mladších seniorov (prispôsobovanie sa potrebám trhu), podpora programov na udržiavanie sa čerstvých dôchodcov v aktívom stave,  podpora programov zameraných na udržiavanie si sociálnych návykov pre ľudí vyššieho veku. Finančne podporíme cielenú mediálnu kampaň „Nebojme sa dlhšie pracovať“ 
dobrovoľníctvo: podporíme systém výkonu domáceho opatrovania seniorom, ktorí sú po nástupe na dôchodok v dobrej fyzickej kondícii a majú záujem vykonávať bezplatné opatrovanie pre seniorov vo vyššom veku. Následne bude mať senior – opatrovateľ nárok na bezplatné opatrovanie vo vyššom veku, keď bude na opatrovanie sám odkázaný. Doba bezplatného opatrovania sa bude rovnať dobe počas ktorej senior v minulosti vykonával opatrovanie.

2.3 – Dôchodky

Dôchodková politika je významným sociálnym nástrojom štátu, prostredníctvom ktorého štát ovplyvňuje životnú úroveň dôchodcov, či už starobných a výsluhových, tak i poberateľov invalidných, vdovských alebo sirotských dôchodkov. Dlhodobo je existujúci priebežný systém dôchodkovej politiky Slovenska neudržateľný bez zmien v jeho nastavení a to najmä z dôvodu očakávaného negatívneho demografického vývoja v spoločnosti. Rastú výdavky verejného dôchodkového systému pri postupnom úbytku aktívnych prispievateľov do systému. Z týchto dôvodov je rozumné zavádzať do dôchodkového systému prvky udržateľnosti systému naviazané na demografický vývoj v spoločnosti a zachovať taktiež inflačnú valorizáciu dôchodkových parametrov. Zároveň zachovanie viaczdrojovosti (II a III. pilier) financovania zabezpečí zlepšenie parametrov udržateľnosti systému dôchodkov na Slovensku, nakoľko je nevyhnutné zabezpečiť motiváciu obyvateľov ku sporeniu na dôchodky tak, aby v poproduktívnom veku mali dôchodcovia zabezpečenú zodpovedajúcu životnú úroveň.
 
DVD – dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúcnosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov. Budeme postupne vytvárať predpoklady na zavedenie nášho strategického plánu dôchodkovej reformy.
Budeme podporovať znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov a zamestnancov. Vzniknuté dodatočné potreby financovania sociálneho a dôchodkového systému budeme riešiť úsporami vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu.
Podporíme zosúladenie sadzieb odvodov do jednotlivých fondov tak, aby zodpovedali reálnym výdavkom týchto fondov.
Legislatívne pripravíme návrhy pre zastabilizovanie trojpilierového dôchodkového systému a odstránime všetky deformácie z minulosti. 
Podporíme prehodnotenie šetrenia v II. pilieri tak, aby bolo umožnené dobrovoľné prispievanie aktívnych pracujúcich do dôchodkového piliéra s daňovým zvýhodnením. 
Podporíme ZNÍŽENÚ DAŇ ZA VERNOSŤ
Manželskému páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti ako manželský pár dvadsať rokov, sa zníži daňovo – odvodové zaťaženie.
Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov manželov.
Podporíme dostupnosť informácií, z ktorého sa užívateľ dozvie aktuálne nároky tak z priebežného, štátneho dôchodkového piliera, tak aj z ostatných sporivých pilierov. Občan by mal mať dostupné informácie nielen o jeho zaplatených odvodoch a príspevkoch, ale aj aký môže očakávať dôchodok. Zároveň dostane informáciu, ktoré doklady štát o jeho pracovnej histórii eviduje, a ktoré by ešte mal doložiť.

2.4 – Spolunažívanie marginalizovanej rómskej komunity

Život marginalizovanej rómskej komunity v  Slovenskej spoločnosti je dlhodobo poznamenaný historicky naakumulovanými problémami. Aktuálny stav je ovplyvňovaný aj negatívnymi prejavmi voči rómskemu etniku, vo forme vylučovania Rómov na okraj spoločnosti a ich znevýhodňovaniu (napr. v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelania a pod.). Rómovia sa stali marginalizovanou skupinou obyvateľov, ktorá sa aktuálne potýka s problémami v bežných životných situáciách, pričom štát ich nedokáže dlhodobo a systematicky riešiť. 
Vidíme riešenie problému v rovnici:
Pozitívne motivovať rodičov rómskej menšiny, aby deti navštevovali predškolské zariadenia, podporovať žiakov a študentov v pravidelnej školskej dochádzke s vytvorením funkčného systém podpory asistentov pre pedagógov plus podpora zamestnanosti MRK plus podpora svojpomocnej výstavby vlastného bývania = dlhodobé systémové riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity.
Podporu práce s Rómami nasmerujeme na efektívne nástroje: formáciu, podporu pastoračnej práce; aby sme zmenou zvnútra dosiahli motiváciu k práci i k štúdiu. Ďalej podpora vzdelávania, zamestnanosti, dôstojného bývania, zdravia, ochranu pred diskrimináciou a podporu sociálnej zmeny. 
Pre zvládnutie procesu úspešného zapojenia rómskej komunity do plnohodnotného života na Slovensku navrhujeme aplikovať tieto opatrenia:
Vzdelanie: podporíme, aby rómske deti navštevovali predškolské zariadenia. Podporíme celonárodné projekty zamerané na integráciu detí z rómskeho prostredia do vzdelávacieho procesu vo forme podpory asistentov na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, podporíme dobrovoľné umiestnenie rómskych detí do predškolských zariadení – tj. dostupnosť materských škôl, podporíme tvorbu nízkoprahových škôlok na dosiahnutie kvalitnej prípravy na školskú dochádzku aj pre deti marginalizovaných skupín, podporíme vznik centier včasnej intervencie a komunitných centier ako nástroja na dodatočné vzdelávanie detí; podporíme vznik internátnych gymnázií pre talentované deti.
Zamestnanosť: zabezpečíme vypracovanie systematického programu pre zlepšenie pracovných návykov Rómov, vytvoríme podmienky pre súkromný i verejný sektor k podpore zamestnávania rómskych žien aj mužov v oblastiach, kde je možné dosiahnuť rast ich zamestnanosti prostredníctvom vhodných programov zameraných na asistenciu pri zaúčaní do pracovného procesu a programov na zvýšenie kvalifikácie, pripravíme samosprávam podmienky na zvýhodnené zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva (vrátane Rómov), podporíme vznik sociálnych podnikov samospráv, ktoré pomôžu zamestnávaniu Rómov vo verejnoprospešných činnostiach. Odbúrame legislatívne bariéry pre sociálne podniky: podporíme zamestnanosť pre obyvateľov MRK prácou v poľnohospodárstve, lesníctve, , v stavebníctve a iných odvetviach.
Bývanie: podporíme samosprávy, ktoré prostredníctvom aktívnej participácie Rómov pomáhajú s riešením ich bytových požiadaviek. Podporíme svojpomocné bytové výstavby a zaškolenia na stavbárske práce v MRK, podporíme možnosť garantovaných pôžičiek, prípravu infraštruktúry na svojpomocné budovanie vlastného bývania Rómov, 
Zdravie: podporíme programy na zvyšovanie hygienických štandardov v rómskych osadách a pripravíme programy pre mladé rómske matky zamerané na osvetu v oblasti pôrodnosti neplnoletých dievčat
Diskriminácia: pripravíme projekty, smerujúce k potláčaniu diskriminácie Rómov v pracovnom procese i v bežnom živote.
Sociálna oblasť: podporíme garanciu poskytovania dávok a ich naviazanie (dávok v núdzi, aktivačné príspevky a pod.) na aktiváciu Rómov, tzn. zvýšenie podpory pre rodiny pracujúcich Rómov, pre rodiny, ktorých deti navštevujú školu, budeme ich motivovať na zlepšovaní školských výsledkov a motivovať k snahe o zabezpečenie vlastného bývania.
Registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a organizácie, ktoré od nich odvodzujú právnu subjektivitu, budú rovnako – ako mimovládne organizácie – oprávneným žiadateľom pri uchádzaní sa o grant z verejných financií 
Misionári pôsobiaci a žijúci v MRK budú odmeňovaní za svoju službu ako osoby pracujúce vo verejnom záujme alebo ako sociálni terénni pracovníci
Podporíme mediálne projekty na zviditeľňovanie príkladov dobrej praxe medzi Rómami a v práci s rómskymi komunitami.