Zdravé lesy, poľnohospodárstvo a ochrana prírody

8.1 – Lesníctvo

Koncepčne a dlhodobo, navrhujeme v rámci riešení zásadných rozporov zámerov environmentálnej a lesníckej politiky spoločný postup „pod jednou strechou“ – jedným ústredným orgánom štátnej správy. Budeme presadzovať budovanie takej štruktúry chránených území, ktorá v kvalite, kvantite a stupni intenzity ochrany umožní rozvoj vidieka, turizmu a aj udržateľné hospodárenie vlastníkov lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy v územiach s nižším stupňom ochrany. Zároveň neohrozí chránené druhy a chránené biotopy, rovnako tiež neohrozí vitalitu a zdravotný stav lesov. Koncepčne podporujeme zvýšenie úrovne ochrany prírody aj v národných parkoch, kde je nevyhnutné podporiť projekty na revitalizáciu národných parkov, inštitucionálnu zmenu ich riadenia a zároveň podporuje prijatie koncepčných strategických opatrení, ktoré zabezpečia regeneráciu lesov pre budúce generácie. 
Našou prioritou je budovanie vyváženého ekosystému na Slovensku. Sme za zachovanie „štátnej“ lesnej pôdy a lesných porastov na nej rastúcich v majetku štátu. Zavedieme nový spravodlivý systém pre určenie dane z nehnuteľností – dane z lesných pozemkov tak, že základom tejto dane bude cena lesného pozemku, určená pevnou hodnotou pre jednotlivé katastrálne územia podľa „cenovej mapy lesných pozemkov“. Zavedieme novú formu decentralizovanej organizačnej štruktúry v spravovaní štátnych lesov, ktorá zohľadní lokálne požiadavky obyvateľov regiónov, hospodárnosť a efektívnosť využívania potenciálu vidieka, zabezpečí produkčnú schopnosť lesov, sprísni obchod s drevom a zároveň zabráni privatizácii a účelovému rozpredávaniu majetku štátu v lesnom hospodárstve v ktorej bude dominovať subsidiárny princíp „lokálneho dozoru a správy“.
Chceme Slovensko, ktoré bude podporovať komplexné využívanie potenciálu lesov s dôrazom na jeho využitie v prospech „domácich“ obyvateľov lesnatých regiónov. 
Vo všetkých lesoch musí byť kontrola vykonávaná aj nezávisle od vedenia ministerstva pôdohospodárstva, vedenia organizácií štátnych lesov i predstaviteľov lesov neštátnych. 
Prihliadať pri vyhlasovaní chránených území (vrátane bezzásahových zón) na vlastníctvo, je neprípustné a náhrada za obmedzenie užívania lesa z titulu ochrany územia je automatická a samozrejmá. Akékoľvek úpravy hraníc, vyhlasovanie nových, alebo rušenie už vyhlásených chránených území na lesnom pôdnom fonde sa musí vykonať na základe zhody stálej medzirezortnej komisie – tímu odborníkov z oblasti lesníctva a ochrany prírody. Takýto odborne a morálne zdatný tím je predobrazom nevyhnutnosti zodpovednej správy prírodného dedičstva. 
Lesy SR štátny podnik sa musí stať uznávaným reprezentantom slovenského lesníctva a má byť pre ostatné lesné subjekty prirodzeným rešpektovaným vzorom. 

8.2 – Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo má pre Slovensko veľký význam a preto patrí táto téma medzi naše priority. Výsledkom po realizácií našich programových návrhov očakávame posilnenie regiónov a vytváranie priestoru pre zväčšenie a skvalitnenie domácej produkcie poľnohospodárskych produktov. Je nevyhnutné zabezpečiť obyvateľom Slovenska dostatok kvalitných, bezpečných, čerstvých a cenovo dostupných potravín z domácej produkcie, ktoré sekundárne zabezpečia zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. 
KDH podporí také programy rozvoja agrosektora, ktoré zabezpečia modernizáciu jednotlivých oblastí. Týmto krokom podporíme jednotlivé regióny Slovenska, znížime negatívne vplyvy poľnohospodárstva na životné prostredie, zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat a zároveň podporíme dosiahnutie konkurencie schopnosti nášho poľnohospodárstva v celoeurópskom meradle. Uvedomujeme si, že poľnohospodár a farmár je spolutvorcom životného prostredia, a preto podporujeme aktivity smerujúce k vyššej efektívnosti.
Významnou požiadavkou spotrebiteľa je prvok čerstvosti. KDH podporuje také aktivity našich farmárov, ktoré zabezpečia spracovanie miestnych produktov a ich realizáciou na domácom trhu.
Pre úspešný rozvoj nášho poľnohospodárstva podporíme legislatívne opatrenia na transparentné, efektívne a spravodlivé rozdelenie dotácií z EÚ, opatrenia na zvýšenie vyjednávacej sily poľnohospodárov voči obchodným reťazcom, opatrenia zamerané na riešenie regionálnych rozdielov.
KDH podporí aj programy na  zapojenia mladej generácie do podnikania v agrosektore na zníženie vysokej vekovej úrovne ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. V legislatívnej oblasti pripravíme registráciu nájomných zmlúv na pôdu do katastra nehnuteľností a riešenie rozdrobenosti pozemkov sceľovaním.
Podporíme zvýšenie potravinovej sebestačnosti SR a  zlepšenie postavenia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobcov v potravinovom dodávateľskom reťazci nasledovnými opatreniami:
podporou rastu konkurencieschopnosti a efektívnosti potravinárskeho priemyslu, jeho obnova a modernizácia s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti
dlhodobými koncepčnými riešeniami odbytu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácom trhu 
vytváraním priaznivých legislatívnych podmienok smerujúcich k podpore a motivácii domácich výrobcov na zvyšovanie ich dlhodobej vertikálnej i horizontálnej organizovanosti,
zvýšením transparentnosti fungovania potravinového dodávateľského reťazca (zavedenie trhovej transparentnosti formou dostupnosti relevantných trhových informácií, zavedenie pozície ombudsmana pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy)
podporou spracovania, finalizácie a priameho predaja regionálnych produktov a potravín malými výrobcami, vrátane marketingu
podporou vytvárania krátkych regionálnych dodávateľských reťazcov a propagáciou regionálnych potravín,
rozvojom nového odbytového kanála v rámci inštitucionálneho verejného stravovania, znovuzavedenie Národného potravinového katalógu
koncepčnými riešeniami propagácie domácich potravinárskych výrobkov vrátane systému jej financovania (Národný program Značka kvality SK, Politika kvality EÚ)
Ziniciujeme a predložíme nasledovné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti a kvality potravín tak, že zvýšime efektivitu výkonu a organizácie úradnej kontroly za účelom garancie bezpečných a kvalitných potravín a ochrany spotrebiteľa, vytvorenie jednej inštitúcie úradného dozoru na kontrolu potravín. Zefektívnime medzirezortnú koordináciu bezpečnosti potravinového reťazca. Budeme bojovať proti potravinovým podvodom a falšovaniu potravín
Zavedieme spravodlivosť do slovenského poľnohospodárstva tak, že dorovnáme podporu pre poľnohospodárov na priemer krajín V4. Zavedieme stropy na priame platby a podporíme sekundárnu výrobu. Slovenský poľnohospodár nemôže byť ukrátený a v konkurenčnej nevýhode oproti svojim kolegom z Poľska, Česka, Maďarska, či iných krajín Európskej únie. Nastavíme a zrýchlime proces pozemkových úprav pre celú krajinu. V pôdohospodárskej platobnej agentúre zabezpečíme prepojenie katastra nehnuteľností pre prideľovanie platieb a rešpektovanie vlastníckych práv. Zásadne zrýchlime riešenia sporných prípadov a sprehľadníme rozhodovacie procesy. Podstatne zlepšíme spoluprácu s európskymi inštitúciami. 
Navrhneme, aby pôda v Slovenskom pozemkovom fonde bola spravovaná transparentne, spravodlivo a efektívne s dôrazom na rozvoj vidieka a zvyšovanie pridanej hodnoty vytváranej pôdy.
Máme záujem podporiť vedu a výskum ako nevyhnutný predpoklad formovania udržateľného rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti a inovatívneho prístupu v rezorte pôdohospodárstva
Podporíme intenzívnu osvetu pri znižovaní potravinového odpadu.
Podporíme rozvoj platformy pre predchádzanie potravinovému odpadu a podporíme neziskové organizácie pre zabezpečenie povinného darovania potravín po DMT.
Nastavíme proexportnú politiku tak, aby bol dôsledný dozor nad dohodami EÚ o voľnom obchode.
Navrhneme reforma a obnovenie poradenstva v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako dôležitého nástroja na úspešnú implementáciu politík a prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe, pre uľahčenie práce farmárom a poľnohospodárskym podnikom.

8.3 – Ochrana životného prostredia

Už celé generácie ľudí svojim konaním prinášajú svetu environmentálne záťaže, ktoré znehodnocujú kvalitu nášho života. Súčasným konzumným spôsob života spôsobujeme znečisťovania prírodných zdrojov, ničenie biodiverzity, znečisťovanie ovzdušia i vody. Človek využíva a zároveň znehodnocuje zdroje prírody, ktorá bez našej pomoci nie je schopná obnovy. Je najvyšší čas na zamyslenie sa a zmenu návykov správania sa voči nášmu prostrediu, pretože nemôžeme budúcim generáciám našich detí zanechať odkaz v podobe klimatických zmien, zdeštruovaného životného prostredia či znehodnotenej pôdy – každý z nás však musí začať práve u seba. 
Aktívnu starostlivosť o životné prostredie v protiklade k pasívnemu ignorovaniu jeho stavu, považujeme v súčasnom svete za principiálnu morálnu povinnosť každého človeka žijúceho na Zemi. Devastáciu životného prostredia považujeme za neakceptovateľné zlo. My chceme chrániť život a jeho podmienky. Máme záujem tvár krajiny aj aktívne tvoriť tak, aby bol optimálne využívaný potenciál krajiny v súlade s jeho limitmi udržateľnosti a s dôrazom na zachovanie biologickej a krajinnej diverzity – budeme sa usilovať o realizáciu programu „Zdravá krajina“ – projektov územného systému ekologickej stability. V záujme ochrany životného prostredia principiálne nepodporíme rizikové projekty ohrozujúce životné prostredie. 
Klimatické zmeny
Chceme Slovensko, kde bude prioritou ochrana ovzdušia, redukcia emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, znižovanie uhlíkovej stopy a postupný prechod na bezuhlíkovú ekonomiku, podpora obnoviteľných zdrojov, ochrana a posilnenie prirodzených záchytov skleníkových plynov (teda lesov, ktoré na Slovensku pokrývajú viac ako 41 % plochy z celého jeho územia), adaptácia na na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy , (zabezpečenie realizácie opatrení, ktoré zmiernia dôsledky zmeny klímy a umožnia prispôsobenia sa, napr. protipovodňovými opatreniami, opatreniami, ktoré zmiernia horúčavy a dôsledky častých období sucha.
Slovensko sa v turbulentných podmienkach zmenou klímy vystavuje rizikám, ktoré súvisia s našou závislosťou na dovoze energetických zdrojov pri súčasnej energetickej chudobe časti obyvateľov Slovenska, kedy si nielen najchudobnejšie rodiny nemôžu z ekonomických dôvodov dovoliť mať v domácnosti požadovaný tepelný komfort, čo sa prejavuje na vyššej chorobnosti a prináša so sebou ďalšie zdravotné a ekonomické riziká. Okrem toho tieto domácnosti spaľujú nevhodné palivá, často odpad, čím sa zvyšujú emisie znečisťujúcich látok.
Podporíme realizáciu projektov na pomoc tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú energetickou chudobou postihnuté. Je nevyhnutné domácnostiam zabezpečiť sociálne a materiálne nevyhnutnú úroveň energetických služieb tak, aby ľudia s nižším príjmom nemuseli platiť za energiu viac ako obyvatelia, ktorí sú na tom ekonomicky lepšie. Podporíme vznik sociálnych podnikov, ktoré umožnia obyvateľom v energetickej chudobe získať vhodné palivo za ceny prijateľné pre túto skupinu obyvateľov. Takto vynaložené finančné zdroje vyčlenené na riešenie energetickej chudoby sa následne prejavia na znížených nákladoch na zdravotníctvo a zlepšenej kvalite ovzdušia. Podporíme projekty kvalitnejšieho bývania s nižšou energetickou spotrebou, aby viac z príjmu ľudí zostalo na zdravie, kvalitnú stravu, vzdelávanie ale aj na oddych.
Našim cieľom je aj podpora výstavby a obnovy budov, ktoré sú vysoko energeticky efektívne, adaptované na zmenu klímy a udržateľné z hľadiska kvality použitých materiálov a kvality vnútorného prostredia. Budovy majú obrovské rezervy v úsporách energie a taktiež v možnosti znižovania emisií skleníkových plynov a ich výstavba a obnova budov význam pre energetickú efektívnosť a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie Pri nových budovách je cieľom zabezpečenie výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie a pri obnove budov ide o zabezpečenie obnovy v tempe 3 % budov ročne z hľadiska zachovania ich životnosti pri súčasnom raste podielu budov obnovených v energetických triedach A0 a A1. 
Podporíme čo najskorší útlm ťažby uhlia a jeho nahradenie obnoviteľnými zdrojmi. Vypracujeme stratégiu pre revitalizáciu dotknutých území a regiónov, aby rodiny v nich žijúce neniesli na sebe ťarchu prechodu na udržateľnejší spôsob výroby energie a zabezpečíme obnovu budov s rastúcim podielom energeticky efektívnych budov (viac v časti Environmentálne záťaže).
Podporíme projekty obnoviteľných zdrojov energie, predstavujúce budovanie lokálnej energetiky, ktoré sú zamerané na udržateľnosť a lokálnu sebestačnosť. Slovensko potrebuje udržateľné energetické systémy, nakoľko naša energetika je závislá na dovoze surovín a energetických nosičov zo zahraničia, najmä z Ruska (zemný plyn, ropa, urán). Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko je plne ekonomicky konkurencieschopným projektom umožňujúcim nahradenie fosílnych palív. Zabezpečíme čo najrýchlejší prechod na nízkouhlíkovú výrobu energie, ktorej základom je výrazne vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a využívanie doposiaľ nevyužitého potenciálu obnoviteľných zdrojov vetra a slnka (veterné a fotovoltaické elektrárne). 
Podporíme aj nárast výroby energie z odpadov. V snahe o energetické využitie odpadov SR značne zaostáva za svojim potenciálom i za možnosťami, ktoré napríklad využíva Rakúsko a iné európske krajiny, pretože SR nedosahuje tejto oblasti ani priemer Európskej Únie. Energetické využitie odpadu môže čiastočne nahradiť výpadok výroby elektrickej energie z uhoľných elektrární a navyše pri použití moderných technológií zneškodňovania odpadu nezaťažuje životné prostredie. Pozitívnym benefitom je navyše aj úbytok skládok komunálneho odpadu a tým zníženie environmentálnych záťaží v životnom prostredí.
Nepoškodzovanie, prípadne priaznivý vplyv na životné prostredie sa v posledných desaťročiach stali dôležitým atribútom pri vývoji a inovovaní technológii. Slovensko je v situácii, že  prinajmenšom v oblasti energetiky a dopravy sú dnes environmentálne riešenia, ktorých využitie zabezpečuje aj lepšie ekonomické parametre oproti alternatívam nepriaznivým pre životné prostredie. 
Podporujeme nové nastavenie legislatívneho a regulačného prostredia v oblastiach, kde je potrebné implementovať zásadné zmeny – najmä v energetike s dopadom na oblasť dopravy, v spojitosti s rozvojom elektro-mobility. Budeme presadzovať kvalitatívne zlepšenia legislatívnych opatrení, ktoré zvýhodnia používanie elektromobilov na úkor automobilov so spaľovacími motormi tam, kde sa výhody elektromobilov prejavujú pri aktuálnej technickej úrovni elektromobilov najviac, t.j. v mestskej prevádzke. Ide najmä o zasielateľské a doručovateľské spoločnosti, taxislužby, komunálne služby a tiež úrady štátnej správy a samosprávy. 
Na podporu elektromobility podporíme výstavbu dobíjacích staníc pre prevádzku elektromobilov a zasadí sa za spracovanie dokumentu , ktorý by na základe nevyhnutných štúdií a analýz sformuloval strategický program zavádzania elektromobility na Slovensku. Nevyhnutné však bude realizovať aj opatrenia v oblasti trhu s elektrickou energiou na Slovensku v záujme zvýšenia transparentnosti podnikania prirodzených monopolov (napr. vo forme zvýšeniu transparentnosti výpočtu regulovaných cien, sprístupnenia energetickej siete, skrátenie lehôt pripojenia do energetickej siete), v oblasti podpory lepšej distribúcie zdrojov energie zjednodušením legislatívy (rozdelenie energetického trhu, možnosť budovať a prevádzkovať malé energetické zdroje s minimálnymi obmedzeniami, možnosť budovania batérií na energiu u spotrebiteľa bez distribučných poplatkov) a v oblasti podpory budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá (povinné budovanie nabíjacích staníc na parkoviskách, špeciálna distribučná tarifa pre domácnosti s elektromobilmi a pre miesta pripojenia nabíjacej infraštruktúry).
Štát ako významný spotrebiteľ statkov a služieb by mal byť príkladom a motivátorom pre podnikateľov. Preto pripravíme legislatívne návrhy, aby štátom vlastnené a riadené inštitúcie a podniky začali výlučne kupovať automobily na elektrický prípadne hybridný pohon..
Ochrana vôd
Budeme podporovať ochranu vody a vodných zdrojov s osobitným zreteľom na ochranu vodných zdrojov Žitného ostrova, jej využívania, ako aj maximalizáciu čistenia odpadových vôd.
V súvislosti s čoraz častejšími prejavmi extrémov počasia, silnými zrážkami ktoré spôsobujú vznik prívalových povodňových vĺn i obdobiami sucha a vysokých horúčav v dôsledku nesprávneho spôsobu hospodárenia v lesoch a chybného spôsobu obrábania poľnohospodárskej pôdy, ale aj nevhodným vodným režimom v intravilánoch obcí a miest, navrhujeme v nevyhnutnej miere budovanie melioračných systémov, prostredníctvom kompetentných profesionálnych organizácií, hospodáriacich na lesných pozemkoch a poľnohospodárskej pôde a prostredníctvom obcí a miest. 
Navrhujeme dôslednú výstavbu prvkov protipovodňovej ochrany v miestach, kde je to nevyhnutné a súčasne podporujeme vo väčšej miere využívať prvky prirodzenej ochrany akými sú lesy, prírodné ekosystémy a tiež biotopy v ich pôvodnej štruktúre a druhovom zložení. V rámci procesu boja proti povodniam podporíme programy na zabránenie procesom degradácie pôdy zhutnením (bližšie v časti Ochrana pôdneho fondu).
Budeme sa usilovať o realizáciu nášho programu „Dažďová voda zadarmo“ na zabezpečenie zachytávania a následného využívania zrážkových vôd v domácnostiach, rodinných domoch, záhradách, obciach a mestách. Súbežne spustíme na dobrovoľnej báze samospráv program „Rybník do každej obce“, ktorý bude zdrojom miestnej zamestnanosti, protipovodňovým opatrením, ale aj rezervoárom vody v prípade požiarov, sucha, či príspevkom k atraktivite obce i jej mikroklímy, významným krajinotvorným prvkom. 
V legislatívnej oblasti spustíme program na reguláciu hospodárenia s vodou v mestách a obciach, ktorý bude zameraný na zlepšenie lokálnej klímy, spočívajúci v opatreniach na zvýšenie rozsahu a kvality mestskej zelene, vo zvýšení používania vodopriespustných plôch na parkoviskách a verejných priestranstvách, v budovaní dažďových záhrad, fontán, a zelených striech budov.
V oblasti ochrany vôd budeme presadzovať dôsledné ukončenie programu odkanalizovania obcí na Slovensku a dobudovanie zodpovedajúcich čistiarní odpadových vôd.
Budeme presadzovať medzinárodnú environmentálnu zodpovednosť v rámci organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, ale rovnako aj zdôrazňovať hodnotu našej krajiny v európskom priestore, , krajiny s vysokou lesnatosťou a budeme sa usilovať profitovať na výhodách z toho vyplývajúcich.
Ochrana pôdneho fondu
Prioritizácia poľnohospodárstva na Slovensku musí smerovať k rastu domácej produkcie s prihliadnutím na dodržiavanie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov potravín v symbióze s prostredím, ktoré poľnohospodári využívajú pre tvorbu svojich produktov. Je nevyhnutné, aby poľnohospodárstvo reflektovalo šetrné zaobchádzanie so životným prostredím najmä s pôdou a vodou. 
Podporíme tvorbu schém finančnej podpory riešenia problémov v poľnohospodárstve v oblasti pôdnej erózie, nadmernej chemizácie, zhutňovania pôdy, acidifikácie pôdy, a nevhodnej rekultivácie. S odborníkmi pripravíme národný program boja proti degradácii pôdy, aby pôda nestrácala svoju produkčnú schopnosť a taktiež, aby bola odolná voči erózii a záplavám. V rámci programu prijmeme opatrenia na znižovanie odolnosti pôdy proti zhutneniu z dôvodu nesprávneho hospodárenia poľnohospodárom, či už z dôvodu nevhodného spôsobu obhospodarovania, nedodržiavania vyvážených osevných postupov, používaním nevhodných hnojív a pod.
V oblasti poľnohospodárstva pripravíme podporné schémy financovania projektov ktoré umožnia environmentálne využívať existujúci pôdny fond, zabránia stratám z dôvodu erózií využívaním vhodných osevných postupov, umožnia používať prostriedky na zvyšovanie kvality pôdy (vrstevnicové obrábanie, sejba po vrstevnici, a pod), využitie protieróznych pásov (najmä na miestach kde sa erózia už vyskytuje), sceľovanie pozemkov do homogénnych poľnohospodárskych pozemkov a umožnia sadbu pôdoochranárskych remízok na svahoch, zalesňovanie výmoľov a využívanie vetrolamov na poliach v rovinatých oblastiach.
V oblasti využívania pôdneho fondu upravíme, zmodernizujeme a zelektronizujeme systém prideľovania dotácií poľnohospodárom, aby nedochádzalo ku korupčným praktikám pri prideľovaní dotácií. Budeme presadzovať zvýšenie využívania lokálnych potravín slovenských poľnohospodárov pri zachovaní ich kvality a bezpečnosti. Tiež posilní vyjednávaciu silu poľnohospodárov pri rokovaniach s obchodnými reťazcami (spoločnosťami?). Prispôsobíme účel využitia priamych platieb poľnohospodárom na zabezpečenie podpory farmárskeho hospodárenia, ekologizácie poľnohospodárstva, zvýšenie humánnosti chovu dobytka, hydiny a iných hospodárskych zvierat vrátanie ich transportu a spracovávania.
V oblasti rozvoja vidieka zjednodušíme pravidlá predaja poľnohospodárskych prebytkov (predaj z dvora), podporíme lokálnu zamestnanosť v agrosektore a pripravíme plány rozvoja vidieka s ohľadom na podporu mladých začínajúcich farmárov a pestovateľov ekologických produktov.
Zavedieme právny inštitút „environmentálny pôdny fond“, ktorý doplní inštitúty poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Environmentálny pôdny fond bude predstavovať chránenú krajinu, ktorá zabezpečuje ekologickú stabilitu územia Slovenska, so špecifickým právnym režimom hospodárenia a starostlivosti o ekosystémy. Environmentálny pôdny fond bude pozostávať najmä z chránených území, brehových porastov, ochranných veterných lesných pásov a zeleňou vo voľnej krajine. To si bude vyžadovať aj aktualizáciu siete chránených území na Slovensku, ktorá bude založená na odbornej a kritickej revízii zameranej na dosiahnutie prísnej a dôslednej ochrany toho, čo je skutočne cenné. Chceme, aby environmentálny pôdny fond – environmentálna pôda, bola oslobodená od dane z nehnuteľností – dane z pozemkov. 
V legislatívnej oblasti pripravíme návrhy na zamedzenie znehodnocovania pôdneho fondu najmä z dôvodu neúmerného zaberania pôdy priemyselnými stavbami a taktiež pripravíme úpravy v oblasti stavebných noriem a požiadaviek týkajúcich sa využívania ekologickejších materiálov a stavebných prvkov (napr. využívanie vodopriepustného betónu, vegetačné tvárnice).
Ochrana ovzdušia
Vzduch je jedinečný, nedokážeme bez neho žiť. Svojim prístupom však človek častokrát ovzdušia znečisťuje (napr. priemyselnou produkciou, požiarmi). Znečistenie ovzdušia, najmä jemnými prachovými časticami, je podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry príčinou úmrtia približne 400 tisíc ľudí v Európe, z toho asi 4 tisíc na Slovensku.. Slovensko patrí medzi štáty EÚ, kde koncentrácie jemných prachových častíc (PM10 a PM2,5) na mnohých monitorovacích staniciach prekračujú povolené limitné hodnoty.. Cestná doprava, energetika, lokálne kúreniská, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie. 
Jedným zo záväzkov kresťanských demokratov je budovanie spoločnosti, ktorá umožní našim obyvateľom dôstojný a kvalitný život, aby sme budúcim generáciám zanechali odkaz v podobe slušnej demokratickej spoločnosti, v ktorej aj environmentálne pravidlá sú integrálnou súčasťou života človeka.
V mnohých mestách občania požadujú čistejšie ovzdušie pre seba a svoje deti, pretože sa každý deň stretávajú so značne znečisteným ovzduším, ktoré znehodnocuje kvalitu ich žitia. Preto podporíme koncept postupného budovania klimaticky neutrálneho európskeho kontinentu a  podporí zvýšenie počtu monitorovacích staníc kvality ovzdušia, zvýšenie informovanosti obyvateľov o kvalite ovzdušia. Tiež podporí využívanie inovatívnych, moderných technológií zameraných na zníženie emisií znečisťujúch látok vo všetkých oblastiach života, najmä podporí orientáciu krajiny na ekologickejšie formy dopravy (elektrická a hybridná mobilita), podporí legislatívu na sprísnenie emisií z energetických a priemyselných zariadení (účinnejšie energetické zariadenie, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetike, uplatnením najlepšie dostupných techník pre existujúce spaľovacie zariadenia). Preto budeme pri spaľovacích zariadeniach pre domácnosti podporovať nahradzovanie zastaralých vykurovacích telies modernejšími, ktoré majú nižšiu spotrebu, vyššiu účinnosť a nižšie emisie znečisťujúch látok. Za tým účelom navrhne úpravu dotačnej schémy výmeny kotlov na pevné palivo (uhlie, drevo) za moderné enviromentálne kotly pri súčasnom budovaní účelnej infraštruktúry (podpora plynofikácie obcí). Budeme podporovať inštaláciu kogeneračných (združená výroba tepla a elektriny) a trigeneračných (elektrina+teplo+chlad) jednotiek a všade tam, kde je to opodstatnené, tiež inštaláciu tepelných čerpadiel namiesto klasických vykurovacích kotlov.
Podporujeme zastavenie spaľovania uhlia na energetické účely. 
Environmentálne záťaže
Slovensko patrí ku krajinám s významnými ekologickými záťažami, ktoré historicky vznikali ako dôsledok priemyselnej výroby a ťažby uhlia. Vnímame potrebu riešenia týchto problémov a preto bude podporovať urýchlenie realizácie Štátnych programov sanácie environmentálnych záťaží. Podporíme realizáciu opatrení na sanáciu najrizikovejších lokalít na Slovensku (napr. skládka bývalého CHZJD vo MČ Bratislava – Vrakuňa, areál bývalého š.p. Istrochem, lokality na východe Slovenska znehodnotené činnosťou podniku Chemko Strážske a iné). 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať čo najrýchlejšiemu odchodu od uhlia a súvisiacim revitalizačným projektom, aby regióny touto zmenou netrpeli. Podporujeme ukončenie štátnej podpory ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre, pretože aj obyvatelia tohto regiónu konečne musia mať zdravšie životné prostredie. V tejto súvislosti zabezpečíme transformáciu regiónu Hornej Nitry v spolupráci s EÚ v projektoch „život po uhlí“. Budeme dbať, aby vyčlenené zdroje na transformáciu boli efektívne využité a aby zabezpečili vyriešenie environmentálnych problémov regiónu. V tejto súvislosti podporíme stratégiu transformácie regiónu formou podpory budovania infraštruktúry rýchlostných ciest a ich prepojenie s inými regiónmi tak, aby došlo k otvoreniu regiónu a k využitiu jeho nového potenciálu v raste zamestnanosti vznikom malých a stredných podnikov, prípadne možnosťou zamestnanosti v okolitých regiónoch Nitry.
 
Cirkulárna ekonomika
Plne podporujeme výhľadovú nevyhnutnosť postupnej zmeny lineárnej ekonomiky na cirkulárnu v celom jej reťazci od výroby, cez distribúciu, spotrebu a užívanie, opätovné použitie a opravu výrobkov až po opätovné použitie komponentov a materiálov. Podporujeme udržateľnosť rozvoja Slovenska tak, aby medzi prírodou a spoločnosťou fungovala vzťahová symbióza, kde všetky materiálové a produktové prvky sa po ich použití stanú zdrojmi pre nové produkty a služby, ktoré môže spoločnosť využiť. Primárne sa tým zabezpečí zlepšenie životného cyklu produktov a minimalizovanie spotreby energie na jej výrobu.
Prechod k obehovejšiemu hospodárstvu prináša občanom veľké príležitosti. Je to významná súčasť úsilia o transformáciu hospodárstva Slovenska a jeho nasmerovanie na udržateľnejšie formy. Prechod k obehovému hospodárstvu je výzvou, ktorej úspešná realizácia umožňuje spoločnostiam dosahovať významné ekonomické zisky a stať sa konkurencieschopnejšími. Prináša dôležité úspory energie a prínosy pre životné prostredie. Vytvára miestne pracovné miesta a príležitosti na sociálnu integráciu. Je úzko prepojený s kľúčovými prioritami v oblasti zamestnanosti a rastu, investícií, sociálnej agendy a priemyselných inovácií.
Podporujeme programy na zvýšenie efektivity obehového hospodárstva ako nástroja udržateľného rozvoja v oblasti trvalo udržateľných modelov spotreby a výroby. 
Podporíme programy štátu zamerané na zlepšenie podmienok obehovej ekonomiky a to v oblastiach:
Ekodizajnu, formou projektovania a vývoja výrobkov poskytujúcich vyššiu možnosť opráv recyklácie produktu a opätovného použitia jeho komponentov a materiálov, prostredníctvom budovania tzv. inteligentného dizajnu výrobkov s dôrazom na úspory energie a zdrojov,
Využitia odpadu z potravín, podporou boja proti plytvaniu, tvorbou programov v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami, prípravou podmienok na uľahčenie darcovstva potravín (znížením prekážok pre darcov a príjemcov potravín) a používanie bývalých potravín ako krmív (t.j. využiť potenciál výživy bývalých potravín v prospech výživy zvierat), 
Zeleného verejného obstarávania, ktoré je významným nástrojom na motiváciu subjektov pri prechode na obehové hospodárstvo a to vo forme podpory zeleného verejného obstarávania najmä v oblastiach stavebníctva a dopravy (napr. využívanie recyklácie stavebných materiálov na výstavbu ciest a budov, elektromobilita vo verejnej správe),
Systémového zberu odpadu, formou neustálej podpory aktivít zameraných na znižovanie produkcie odpadu (napr. baliaci materiál v obchodoch), podporou osvety, vzdelávania a motivovania občanov k triedeniu odpadov, podporou separácie odpadu a znevýhodňovaním neseparovania, zvýšenia miery participácie miest a obcí na separácií a motivovaním obyvateľstva na triedení komunálneho odpadu a následnej možnosti jeho druhotného využitia,
Opätovného využitia vody, najmä na zlepšenie a zvýšenie zavlažovania vodou v poľnohospodárstve a zmiernenia tlaku na prírodné zdroje, na recykláciu živín nahradzujúc priemyselné hnojívá. (viac v časti Ochrana vôd).