Vzdelanie je hodnota na celý život

5.1 – Regionálne školstvo

Vyvoláme celospoločenskú a odbornú diskusiu, do ktorej by sme zapojili aj odborníkov zo zahraničia na vzdelávacie a školské systémy. Výsledkom bude dohoda schválená naprieč politickým spektrom a bude základom pre prestavbu a reformu školského systému, ktorú budú aplikovať a realizovať aj nasledujúce vlády v časovom horizonte 15 – 20 rokov. Ministerstvo školstva SR malo v novodobej demokratickej histórii najväčšiu fluktuáciu ministrov spomedzi všetkých rezortných ministerstiev vlády SR. V krátkodobom a strednodobom horizonte sa budeme presadzovať o zmeny v nasledujúcich oblastiach. 
Orientácia na žiakov a podpora ich rozvoja 
Podporujeme predĺženie doby primárneho vzdelávania na základných školách zo 4 na 5 rokov. Predĺžením doby primárneho vzdelávania na 5 rokov zabezpečíme predlženie doby väčšej miery individuálneho prístupu zo strany učiteľa, ktorý je významnou črtou primárneho vzdelávania a prináša efektivitu a dostatočnú kvalitu (medzinárodné testovanie TIMSS žiakov 4. ročníka ZŠ). Spolu s predĺžením primárneho vzdelávania na 5 rokov podporíme zvýšenie kapacít školských klubov detí (ŠKD) tak, aby každé dieťa malo možnosť tráviť čas popoludní športovými, tvorivými, umeleckými aktivitami a prípravou na ďalšie vyučovanie. Podporíme teda taký model vzdelávania, aby sa na popoludňajších aktivitách v ŠKD zúčastňovalo čo najviac detí z menej podnetného prostredia a marginalizovaných skupín, čím podstatne zvýšime ich šance získať ďalšie vzdelanie a pripraviť sa na dostatočne kvalitný život. Podpora činnosti školských klubov by rozšírila ponukovú činnosť pre žiakov, čo zabezpečíme zmenou financovania cez normatívne prostriedky. Prostriedky na prevádzku školských jedální a činnosť školských klubov detí by nešli do škôl prostredníctvom miest a obcí, ale stali by sa súčasťou normatívneho financovania. 
Podporujeme rozvoj kritického myslenia a zvýšenie miery matematickej gramotnosti žiakov.
Podporíme výučbu matematiky, čím podporíme úspešnosť študentov pre prijatie na vysoké školy a taktiež pre dosahovanie zvýšenia konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce. 
Zabezpečíme v spolupráci s profesijnými a odbornými združeniami metodickú podporu vyučovania matematiky a úpravu jej obsahu, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť krajiny v európskom priestore. 
Podporujeme individuálne potreby žiakov
Postupným zvyšovaním podielu HDP na financovaní školstva zabezpečíme rozsiahlu podporu individuálnych potrieb žiakov v plnom rozsahu pre všetkých žiakov primárneho vzdelávania (asistenti učiteľa, osobní asistenti, školský psychológ, špeciálny a sociálny pedagóg). Vo vyšších stupňoch vzdelávania budeme podporovať zabezpečenia individuálnych potrieb žiakov v dostatočnom rozsahu, avšak neprevyšujúcom podporu pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania.
Podporujeme rozvoj nadaných žiakov
V systéme školských súťaží zvýšime podporu žiakov ako aj učiteľov, resp. koordinátorov súťaží. Systém preplácania cestovného, občerstvenia, cien pre víťazov ako aj odmien porotcov a rozhodcov prehodnotíme a zjednotíme pre celé Slovensko. Vytvoríme fond pre podporu mimoriadne nadaných žiakov a študentov. Finančné prostriedky určené na vzdelávacie a kultúrne poukazy žiakov premietneme do normatívov a tak zjednodušíme model financovania školstva Zabránime tak prepadnutiu finančných prostriedkov (žiak poukaz nechá doma), ktoré by škola mohla a mala využiť na mimoškolskú činnosť. Odstránime administratívnu záťaž a finančné prostriedky dostanú tí žiaci a učitelia, ktorí sa reálne podieľajú na mimoškolskej činnosti žiakov. Nebudeme podporovať iba tých, ktorí sa umiestnili v celoslovenskom finále, ale aj tých, ktorí sa umiestnia v okresnom, či krajskom kole. 
Podporujeme zmeny v obsahu vzdelávania
Prostredníctvom ŠPÚ zabezpečíme, aby zmeny obsahu vzdelávania korešpondovali so zameraním testovania prostredníctvom NUCEMu. Zabezpečíme, aby organizácie, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR ( ŠPÚ, NUCEM, metodické centrá, štátna školská inšpekcia…) pripravili nielen obsahovú zmenu vzdelávania (čo učiť) ale zabezpečili aj metodickú podporu (ako učiť). Pripravený obsah učiva, metódy a formy vzdelávania by mali reflektovať požiadavky na kľúčové kompetencie žiaka, ktoré sú zároveň predmetom testovania medzinárodných meraní. V rámci zmeny financovania vysokého školstve, budeme presadzovať takú formu vzdelávania, ktorá bude súvisieť s kurikulárnymi reformami v regionálnom školstve. Je neprípustné, aby pedagogické fakulty pripravujúce budúcich učiteľov ignorovali reálne potreby regionálneho školstva a „produkovali“ nepoužiteľných absolventov.
Kvalitné školstvo podporí regionálny rozvoj a zvýši mieru uplatnenia absolventov škôl
Podporujeme efektívne využívanie výsledkov mkovaných meraní na Slovensku
Výsledok v certifikovaných meraniach Testovanie T5, Testovanie T9 a Maturita budú vstupenkou pre prijatie na vyšší stupeň vzdelávania. Výsledok testovania bude slúžiť ako koeficient pre výsledné poradie uchádzačov o prijatie na 8ročné G, stredné školy, vysoké školy (tie, ktoré budú vyžadovať maturitu zo SJL, MAT, resp. cudzieho jazyka). Zabezpečíme, aby výsledky certifikovaných meraní boli činiteľom pre určenie pridanej hodnoty školy (možnosť využiť ako jeden z ukazovateľov pre hodnotenie kvality škôl pri zabezpečení testovania žiaka pri vstupe a výstupe zo školy). Zabezpečíme také podmienky pri Testovaní T5 a T9 a Maturite, aby sa zvýšila miera objektivity a akceptácie ich výsledkov zo strany stredných a vysokých škôl. 
Podporujeme pravidelné certifikované merania spokojnosti učiteľov, žiakov a rodičov so školou a systémom vzdelávania.
Certifikovaným meraním postojov zainteresovaných zložiek raz za 4 roky štát získa ďalší zdroj informácií o stave školstva, čím môže flexibilne reagovať na zistený stav. 
Podporujeme realizáciu nových vzdelávacích prístupov.
Podporíme autonómiu škôl pri voľbe stratégii vzdelávania ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní. Podporíme, aby odborné školy sa prepájali s výrobnými podnikmi a motivovali študentov zamestnať sa. Umožníme školám kumuláciu príbuzných predmetov do 2-3 hodinových blokov pre žiakov na nižšom sekundárnom vzdelávaní, aby počas jedného dňa nemali žiaci 6 predmetov. Podporíme vzdelávanie budúcich pedagógov takým spôsobom, aby dokázali vyučovať konštruktivisticky, umožnili žiakom objavovať svet a nie vedeckú disciplínu. Podporujeme vyučovanie integrovaných predmetov, ktoré by prinieslo zníženie počtu predmetov na základných školách. 
Do obsahu vzdelávania zavedieme aj charakterové vzdelávanie zamerané na budovanie charakterových vlastností dôležitých pre osobnú zrelosť žiaka i jeho sociálne cítenie.
Podporujeme zmenu politiky vydávania učebníc
Podporíme zmenu vo financovaní systému vydávania a distribúcie učebníc tak, aby školy rozhodovali samostatne o učebniciach a metodickej podpore vo vyučovaní na danej škole (zlepšenie konkurenčného prostredia vydavateľstiev). Ministerstvo by bolo orgánom pre udeľovanie doložiek a licencií pre učebnice a metodickej podpory. Ministerstvo školstva zabezpeč, aby v každom predmete a ročníku bola na trhu aspoň jedna dostupná učebnica. Prostriedky MŠVVaŠ SR na vydávanie učebníc by boli premietnuté do normatívnych prostriedkov na žiaka. Vydávanie učebníc by bola podmienené plnou metodickou podporou pre žiakov a učiteľov – zbierky úloh, metodické príručky, mapy, online podpora….
Spoločenský status učiteľa
Vytvoríme systém efektívnej a finančnej motivácie pre učiteľov. Kvalita a rozsah zručností a úroveň kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov je nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku (PIAAC testovanie) a tomu by malo zodpovedať aj ich finančné ohodnotenie v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku. Pripravíme podporné mechanizmy v oblasti sociálnej a pracovno – právnej, ktoré umožnia zastaviť odliv učiteľov zo škôl tak, aby učitelia neodchádzali do iných profesií a zotrvali na školách. Podporíme zvyšovanie efektivity práce učiteľa prostredníctvom odbúrania administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov škôl. 
Financovanie škôl.
Podporujeme postupný nárast podielu HDP na financovaní školstva. Podporíme správne financovanie škôl bez rozdielu zriaďovateľov. Podporujeme zjednodušenie finančných tokov do škôl cez zriaďovateľov a to prostredníctvom financovania len z jedného ministerstva a to MŠVVaŠ SR. 

5.2 – Vysoké školy

Kresťanskí demokrati chcú presadzovať celospoločenskú úctu a uznanie k pedagógom, vedcom, zamestnancom škôl, ale aj k študentom. Úctu morálnu, spoločenskú i materiálnu. Úcta a uznanie priamo vyvoláva pocit zodpovednosti učiteľa i študenta. Zodpovednosť za odovzdanie kvalitných vedomostí a skúseností podporujúcich rozvoj študenta, rozvoj kritického myslenia študenta ako i zapojiť sa do praxe, tvoriť hodnoty a byť motivovaný sa celoživotne vzdelávať. 
Kresťanskí demokrati vedia, že VZDELANIE JE HODNOTA ako osobná tak i celospoločenská. Hodnota, ktorá má nenahraditeľný prínos pre budúcnosť Slovenska.
Budeme presadzovať, aby sa Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo stala akceptovanou v Európe, s riadnym členstvom v ENQA a bola zapísaná do registra európskych akreditačných inštitúcií EQAR. Zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), bola zriadená k 1. novembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zvýšenie kvality VŠ Slovenska podmieňuje jej dobudovanie, vypracovanie celoštátnych štandardov akreditácie, s garanciou kvality (QA quality assurance) nevyhnutne v súlade so štandardami, usmerneniami a odporúčaniami ENQA (European Assotiation for Quality Assurance in Higher Education) – Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) v autorstve a spolupráci s Európskoua asociácioua na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (ENQA), Európskou študentskou úniou (ESU), Európskym združením univerzít (EUA), Európským združením pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (EURASHE), Európskym registrom na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR) (cit. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. ISBN 978-80-89354-75-7). 
Podporíme dlho očakávanú reformu modelu financovania vysokých škôl na Slovensku. Budeme presadzovať financovanie aspoň na úrovni 1,2 % HDP pre rezort vysokých škôl, nezávisle od financovania z európskych fondov. Budeme presadzovať zavedenie stabilnejšieho financovania vysokých škôl, ktoré zabezpečí strednodobé plánovanie minimálne v rozsahu 3 rokov.
Podporíme a budeme presadzovať systémové opatrenia na zlepšenie medzinárodného postavenia vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií s jednoznačným reflektovaním rankingov. To súčasne vytvorí predpoklad pre vyššiu úspešnosť týchto inštitúcií pri získavaní finančnej podpory v rámci výskumných a inovatívnych programov EU (Horizon Europe), či prestížnych združení ako napr. Liga európskych výskumných univerzít (LERU). Sme presvedčení, že racionálne združenie vysokých škôl a integrácia vedeckovýskumných kapacít by prispeli k tomu cieľu a budeme ich podporovať.
Iniciujeme úpravu systému riadenia vo vysokom školstve so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a kvality s vyžadovaním medzinárodnej kvality výstupov v hlavnej činnosti vysokých škôl. 
Podporíme posilňovanie autonómie vysokých škôl (akademickú, štrukturálnu, finančnú, personálnu). 
Podporíme transparentné diskutovanie legislatívnych návrhov zmien v dostatočnom predstihu.
Podporíme rozumnú kategorizáciu vysokých škôl s takým diferencovaným finančným zabezpečením, ktoré zabezpečí kvalitné vzdelávanie v zmysle základného poslania vysokých škôl a medzinárodnú konkurencieschopnosť výskumne zameraných univerzít pri jasnom preukázaní spôsobilosti takýto výskum uskutočňovať.
Podporíme systematické zabezpečenie prístupu do externým bibliografických databáz (WOS, SCOPUS a pod.) formou štátnej podpory tak, aby sa prístup k vedeckotechnickým informáciám systematicky zlepšoval pre všetkých zainteresovaných.
Posilníme priestor pre transparentné a stabilné prostredie pre súťažné financovanie, ktoré je nevyhnutným dynamickým nástrojom financovania tvorivých činností vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Budeme podporovať postupné navyšovanie zdrojov do tohto prostredia. V tejto súvislosti je nevyhnutné prijať Štátnu koncepciu vedy a výskumu ( s prioritou VVČ a VŠ). 
Budeme presadzovať zlepšenie podmienok pre kvalitný výkon pedagogickej činnosti a súčasne budeme od vysokej školy systémovo požadovať, aby zabezpečila kvalitu vysokoškolských učiteľov v zmysle SK AA. Umožníme posilňovanie medzinárodného rozmeru pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
Podporíme reformu externého štúdia tak, aby sa podmienky na jeho úspešné skončenie zhodovali s podmienkami na úspešné ukončenie denného štúdia a bolo v podmienkach porovnateľné s programami v EU regióne. 
Vysoké školstvo dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Schválime akčný plán na vytvorenie univerzálneho a inkluzívneho akademického prostredia a podporíme jeho implementáciu. Vypracujeme reálny a stabilný  systém financovania sociálnej podpory študentov. Po dôkladnej analýze súčasného nastavenia systému sociálnej podpory študentov vypracujeme reálny, stabilný a spravodlivý systém financovania sociálnej podpory študentov pri súčasnom dofinancovaní Fondu na podporu vzdelávania.
Komplexne podporíme rozvoj doktorandského štúdia ako účinného nástroja na rozvoj ľudských zdrojov.  V doktorandskom štúdiu je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bolo možné vyžadovať medzinárodne porovnateľnú kvalitu. 
V rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na vysoké školstvo sa bude primeraným spôsobom posilňovať motivačné finančné nástroje na podporu vysokých škôl dosahujúcich špičkové výsledky vo výskume a vývoji. Reálne, najmä legislatívne a finančne podporovať a zabezpečovať internacionalizáciu v oblasti výskumu a vývoja, tj. síce postupne ale jednoznačne je potrebné v podpore zreálniť finančné relácie (aktuálny stav) v rámci ERA. 
Zabezpečíme, aby vysoké školy flexibilne reagovali na aktuálne a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe v súvislosti s dynamickým rastom automatizácie, robotizácie, modernizácie a zavádzania nových informačných technológií. Ponuka absolventov škôl by mala byť v súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva. Zavedenie systému mapovania uplatnenia absolventov vyžaduje uvážlivý, kvalifikovaný prístup nielen v registrácii, ale i v aplikácii v akejkoľvek praxi. 
Podporíme legislatívne zmeny v systéme celoživotného vzdelávania. Iniciujeme vytvorenie vzdelávacieho priestoru s cieľom zvyšovania osobnej spôsobilosti ľudí počas celého produktívneho veku.

5.3 – Podpora športu

Našim cieľom je podpora a rozvoj športu a športovania, ktoré zlepšia kvalitu života občanov a prispejú k aktívnemu životnému štýlu. Chceme prispieť k zvýšeniu spoločenského významu športu po inštitucionálnej i finančnej stránke. 
Máme záujem podporovať a rozvíjať rekreačný šport, ktorý vytvorí širšiu ponuku športovania tak pre jednotlivca, ako aj skupiny. Výstavba cyklotrás v krajských a okresných mestách, cyklotrás spájajúcich regióny, mestá a obce sú najvhodnejšou formou ako podporiť rekreačný šport a zážitkový turizmus. Ekonomicky a administratívne podporíme iniciatívy samospráv pre zlepšenie stavu rekreačného športu na Slovensku. 
Šport na Slovensku je dlhodobo finančne poddimenzovaný. V spolupráci so zainteresovanými subjektmi (samospráva, športové organizácie) budeme iniciovať vytvorenie efektívneho a transparentného systému na zabezpečenia dostatočného objemu investičných prostriedkov z verejných zdrojov, na obnovu, modernizáciu a rozvoj športovej infraštruktúry (lokálnej, regionálnej i celonárodnej). Okrem investícii do infraštruktúry sa chceme zamerať na zvýšenie finančných zdrojov na samotný chod športových organizácii. 
Vzťah k športu budujeme od malička. Budeme podporovať ďalší rozvoj športu na školách, pokračovaním rekonštrukcii športovej infraštruktúry na školách a obnovou a modernizáciou športového materiálno-technického vybavenia (pre atletiku, gymnastiku, posilňovanie a ďalšie cvičiská a športové náradia v rámci osnov telesnej výchovy). Okrem získania športových návykov, chceme zacieliť na vyhľadávanie nových talentov, ich tréningový proces a ďalšiu profesionalizáciu. Podporíme budovanie športových centier pre talentované deti a mládež.