Verejná správa

9.1 – Rekonštrukcia verejnej politiky

Chceme zrekonštruovať verejnú politiku tak, aby bola postavená na troch pilieroch – spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.
Chceme posilniť priestor pre participáciu občanov na otvorenom vládnutí prostredníctvom poradného hlasu v rámci Rady vlády a príslušných výborov. V týchto orgánoch nesmú chýbať zástupcovia verejného podnikateľského a neziskového sektora, atd.
Rady vlády a výbory majú pre výkon verejnej moci poradný hlas. Sú zložené so zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového sektora.
Rodina je základnou bunkou spoločnosti, kde život začína, ale aj končí. Rodinná politika ide prieč všetkými rezortami. Veľký vplyv na rodinu a jednotlivcov má hospodársky a sociálny rozvoj, ktorý ovplyvňuje demografická kríza. Preto je potrebné inicializovať poradná orgán vlády Radu vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu.
Pre vyváženosť výborov poradného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vytvoriť Výbor pre náboženskú slobodu z dôvodu rastúcich útokov na náboženskú slobodu, prenasledovanie veriacich a politickými rozhodnutiami zasahovanie do ich životného štýlu.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať násiliu v spoločnosti a biznis s ľudským životom, ktorý je skutočne rafinovaný. Prevratné objavy v oblasti biotechnológií na jednej strane otvárajú netušené možnosti pokroku. No zdá sa, že aj riziká sú čoraz väčšie. Tento fenomén technológie a jej radikálny rozvoj (nazývaný aj „posthumanizmus“ a „transhumanizmus“) si nevyhnutne vyžaduje nové nároky na etiku a na ochranu ľudského života, ľudskej dôstojnosti, ktorý by participatívne riešil a navrhoval Výbor na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnostipri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

9.2 – Verejná správa

Čo je potrebné urobiť?
Dokončiť reformu verejnej správy.
Dokončiť prechod kompetencií na samosprávu a pokračovať v decentralizácii.
Vytvoriť podmienky pre rozvoj regiónov.
Podporiť dobrovoľné zlúčenie „malých“ obcí, čím sa dosiahne zvýšenie ekonomického, personálneho, odborného potenciálu obcí.
Stabilné financovanie miest a obcí, tzv. daňovým mixom. 
Reforma verejnej správy prebieha v SR od roku 1990. Úlohou decentralizácie je posilnenie postavenia územnej samosprávy, zjednodušenie vzťahu občan-štát a prenesenie kompetencií zo štátu na územnú samosprávu. Reforma nebola do dnešného dňa dokončená.
Naše opatrenia umožnia dokončenie reformy a zvýšenie efektivity fungovania samosprávy, preto navrhujeme:
Zavedenie ôsmych volebných obvodov pre voľby do NR SR, ktoré budú zohľadňovať územnosprávne členenie Slovenska, čo bude znamenať priblíženie sa zvolených poslancov k občanom z príslušných regiónov.
Podporíme rozhodovanie na úrovni miest a obcí. Chceme, aby sa o živote ľudí v obciach a mestách nerozhodovalo len v Bratislave. Chceme pokračovať v decentralizácií a prenose ďalších kompetencí na obce a mestá aj s finančným krytím.
Pripravíme a navrhneme nový stavebný zákon. Dlhé čakacie lehoty na schválenie výstavby rodinného domu musia byť minulosťou.
Mestá a obce musia dôsledne využívať kompetencie v oblasti miestnych daní, prijímania Všeobecne záväzných nariadení a vymožiteľnosti ich dodržiavania.
Reguláciu hazardu dáme plne do kompetencie miest a obcí.
Podporíme legislatívne zmeny, ktoré pomôžu zjednodušiť a zoptimalizovať procesy postupy v samospráve tak, aby klienti vedeli ako postupovať v jednotlivých konaniach
Podporíme využívanie informačných systémov a databáz v horizontálnej štruktúre mesto/obec – mesto/obec a vertikálnej štruktúre štát – verejná správa.

9.3 – Zlepšenie kvality služieb štátu

Do centra záujmu štátu, jeho orgánov a verejných inštitúcií musí byť znovu postavený človek (reálne, nielen deklaratórne). Preto zavedieme štátom realizované pravidelné širokospektrálne sociologické skúmanie miery spokojnosti občanov, komplexne aj pre každú jednotlivú oblasť verejnej politiky. Podľa ich zistení nastavíme verejné politiky štátu s cieľom zvyšovania miery spokojnosti občanov. 
Žijeme v spoločnosti, ktorá nad prípustnú mieru reguluje spoločenské vzťahy (zákony, usmernenia, výnimky, limity a pod). Dochádza tak k neustálym zmenám systému, pričom jedna regulácia nahrádza druhú reguláciu. Občan sa ocitá v špirále regulácií a stráca dôveru v systém. Navyše snaha o dodržiavanie pravidiel stojí občana neúmerne veľa energie a síl. 
Budeme presadzovať zjednodušenie a sprehľadnenie súčasného sys
tému štátu. Zavedieme pravidlo, ktorým nová regulácia bude musieť odstrániť už viaceré (aspoň 2) existujúce regulácie, inak nebude môcť byť zavedená. 
Budeme preto presadzovať otvorené výberové konania pre vysokých funkcionárov štátu a manažérske pozície v podnikoch s účasťou štátu, s cieľom nominovania do čelných pozícií najschopnejších ľudí. Súčasne presadíme povinné vytváranie komplexných (CBA: cost-benefit analysis) analýz celospoločenských prínosov a nákladov pre všetky navrhované zmeny a opatrenia realizované kľúčovými ľuďmi ovplyvňujúcimi služby štátu, a to naprieč celým verejným sektorom. 
Eliminujeme súčasné príčiny nekvalitného a neefektívneho poskytovania služieb štátu, ktorými sú:
(vedomé) aktivity rôznych osôb a subjektov s cieľom dosahovania vlastného prospechu na úkor štátu a občanov, 
nekompetentné spravovanie štátu predstaviteľmi politiky a verejnej správy. 
Prijmeme pravidlo, ktoré neumožní osobe pri jej odvolaní z určitej verejnej funkcie z dôvodov jej zlyhania, vrátiť sa do inej verejnej funkcie, aspoň po dobou päť rokov. Ak bude takáto osoba odsúdená v súvislosti s výkonom svojej funkcie, nebude môcť vykonávať akúkoľvek prácu pre štát už nikdy. Zrušíme zlaté padáky a zavedieme jednotné podmienky odmeňovania pre manažérske funkcie u všetkých subjektov štátu, vrátane štátnych podnikov a zástupcov štátu v súkromných spoločnostiach. 
NAŠE CIELE 
zjednodušenie služieb štátu = jednoduchý štíhly štát 
zlepšenie kvality služieb štátu = proklientský štát 
úspora finančných prostriedkov daňových poplatníkov = efektívny výkonný štát 
ROVNICA SPOKOJNOSTI 
jednoduchý štíhly štát + proklientský štát + efektívny výkonný štát = spokojný občan 
Jednoduchý štíhly štát 
V prvom rade vykonáme audit (ne)potrebnosti štátnych orgánov a inštitúcií z hľadiska posúdenia spoločenského osohu pre občanov, ako aj posúdenia nákladov koľko to občanov stojí. Štátny orgán a verejná inštitúcia bude musieť preukázať, že prináša viac spoločenského osohu ako spoločenských nákladov. Ak to nedokáže preukázať na uspokojivej úrovni, vyhodnotíme opodstatnenosť jej existencie. Systém štátnych orgánov a ich štruktúra v porovnaní s inými vyspelými krajinami je prebujnelá. 
V mnohých prípadoch rôzne úrady a inštitúcie vznikali z dôvodu obsadenia politickými nominantmi, bez potreby kvalitatívneho prínosu pre občana. Preto sme za racionalizáciu štruktúry orgánov a inštitúcií štátu. 
Budeme presadzovať zoptimalizovanie systému štátnej správy. Ak politický partneri príde s návrhom vytvorenia nového ministerstva alebo úradu, presadíme pravidlo, ktorým novovznikajúci úrad bude musieť nahradiť už niektorý z existujúcich úradov a súčasne bude musieť prísť k úspore verejných zdrojov. V opačnom prípade zriadenie nového úradu nepodporíme. 
Osobitnú pozornosť chceme venovať vzdelávaniu, výskumu a inováciám. Sme za zlúčenie Protimonopolného úradu s regulačnými úradmi v rámci možností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov.
V rámci procesov výkonu verejnej správy zrealizujeme ich integráciu a optimalizáciu, najmä čo sa týka zmeny kompetencií a presunu agendy niektorých orgánov a inštitúcií štátu s cieľom debyrokratizovať a deregulovať systém, vrátane vykonania zmien v poplatkovej štruktúre štátu. Dnešný rozsiahly a preregulovaný systém podrobíme legislatívnemu auditu s ponechaním len tých právnych aktov, ktoré sú celospoločensky potrebné. 
Chceme zjednotiť poplatkové povinnosti občanov voči štátu, a to sprehľadnením a zjednotením systému výberu všetkých úhrad voči štátu (daní, poplatkov, odvodov, zdravotných, koncesií a i.). 
Ďalším nevyhnutným krokom pre zlepšenie systému riadenia kvality bude zvýšenie úrovne manažérskeho controllingu a zlepšenie vnútorného kontrolného systému štátnych orgánov a inštitúcií. 
Proklientský štát 
Občan v komunikácii so štátnymi úradmi a jeho zamestnancami naráža najmä na neprístupnosť služieb štátu, časovú zdĺhavosť a opakovanú zaťaženosť (duplicitu) pri vybavovaní svojej agendy. Preto budeme presadzovať minimalizáciu časového rozsahu občana s úradmi a to zvýšením miery elektronizácie služieb štátu a s tým úzko súvisiacou potrebou zvýšenia zdieľania informácií medzi jednotlivými úradmi a inštitúciami štátu – tzv. prepojenosť systémov štátu. 
Súčasne zabezpečíme vzdelávanie (osvetu) pre občanov za účelom zvýšenia počtu využívania elektronických služieb štátu aj za cenu rôznych benefitov. 
Budeme dôsledne trvať na vyvodzovaní zodpovednosti za nefunkčnosť elektronických systémov štátu, preto už nebude možné prenášať zodpovednosť na ťarchu občanov. Odstránime pomalé a zdĺhavé konania aj prostredníctvom skrátenia niektorých lehôt a zavedieme zásadu, že štátny orgán sa nebude môcť zbavovať veci, bez toho, aby došlo k prezumovaniu jeho názoru v merite veci. 
V rámci deregulácie v určitých konaniach štátu presunieme (dôkazné) bremeno zo strany občanov na štát. Občan tak nebudem musieť preukazovať niečo, čím už štát disponuje. Navyše štát bude v týchto prípadoch vyžadovať od občana len jeho súhlas, pričom doklady a preukázanie dôkaznej situácie za občana zaobstará štát. Pre lepšiu informovanosť občanov o ich povinnostiach a zákonných lehotách zavedieme systém notifikácií zo strany štátu formou štátnej aplikácie. Občan tak bude mať prehľad o svojich povinnostiach a najdôležitejších úkonoch vyžadovaných štátom. 
Zabezpečíme finančnú dostupnosť služieb štátu úpravou niektorých poplatkov za konania štátu. Budeme navrhovať jeden základný poplatok v spoločensky únosnej výške pre každé jedno konanie s možnosťou voľby vyšších úhrad pre urýchlené konania alebo špeciálne (striktne odôvodnené) konania. Týmto sprehľadníme systém množstva poplatkov pri rozličných konaniach a ich rozdielnej výšky. 
Budeme dbať na odborný vyškolený aparát, ktorý je jedným z predpokladov pre spokojnosť občana v styku so štátom. Investície do vzdelávania a zlepšovania odborných kvalít štátnych zamestnancov sa musia odzrkadliť v kvalite poskytovaných služieb na každej úrovni (aj tej najnižšej). Zavedieme dotazníkový systém spätného hodnotenia poskytovaných služieb, v záujme zlepšovania kvality poskytovaných služieb. 
Efektívny výkonný štát 
Chceme vytvoriť efektívny výkonný štát. Miera efektivity pri realizovaní agendy štátu nezáleží len na množstve zamestnancov štátu. Teda zvýšením počtu zamestnancov štátu pre určitú oblasť neznamená zlepšenie kvality služieb štátu, spravidla len zvýšenie verejných výdavkov. Niektoré krajiny dosahujú lepšie výsledky pri nižšom počte zamestnancov štátu v určitých oblastiach ako máme my. 
Vykonáme personálny audit štátneho aparátu a nastavíme systemizáciu verejného sektora podľa skutočných potrieb jednotlivých verejných segmentov. Zastávame politiku menšieho počtu kvalitných zamestnancov, ale lepšie ohodnotených (min. na úrovni súkromného sektora). Adekvátne ohodnotený zamestnanec štátu dosahuje lepšie výkony. Častokrát verejný sektor obstaráva veci, ktoré by vôbec nepotreboval alebo ich potrebuje v inom rozsahu a kvalite. 
Zameriame sa na efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných prostriedkov.
Zavedieme povinnosť v celom verejnom sektore predkladať správu Ministerstvu financií SR s odôvodnením efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov na nákup tovarov a služieb (verejné obstarávanie) nad určitú sumu. 
Budeme dbať na to, aby pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, verejní obstarávatelia prioritne realizovali zákazky  “in-house” a zákazky horizontálnej spolupráce (teda zákazky realizované samotnými verejnými obstarávateľmi) s cieľom zabezpečenia výhod úspory nákladov súvisiacich s obstaraním a skrátením času, ktorý je potrebný na zadanie zákaziek na zabezpečenie tovarov, služieb a stavebných prác. V prípade externých zákaziek podporíme pravidlá na zvýšenie počtu uchádzačov v procese verejného obstarávania a pravidlá na skrátenie dĺžky trvania procesov obstarávania, pri dodržiavaní základných princípov nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania. Pri niektorých vybraných druhoch služieb (právne, poradenské a konzultačné služby) stanovíme jednotné pravidlá a podmienky na externé získavanie týchto druhov služieb pre verejných obstarávateľov a stanovíme metodiku a spôsob odmeňovania za poskytnuté právne, poradenské a konzultačné služby tak, aby platili pre všetkých verejných obstarávateľov.
Sme presvedčení, že takto vieme ušetriť desiatky až stovky miliónov eur. 

9.4 – Služby vo verejnom záujme

Verejné služby (služby vo verejnom záujme) – to sú hlavne oblasti školstva, vedy, výskumu, detí a mládeže, športu, zdravotníctva, kultúry, sociálnej sféry a verejnej dopravy. Štát reguluje a financuje tieto služby z verejných prostriedkov cez transfery, dotácie alebo cez verejné poistenie. Právna forma poskytovateľov týchto služieb je rôzna. Sú z verejného, z neziskového alebo z podnikateľského prostredia. Hospodárenie týchto subjektov s rozličnými právnymi formami je rôzne.
Problém spočíva v tom, že služby sú zamerané na poskytovateľov, teda na organizácie, ktoré služby poskytujú, nie na klienta – občana, ktorému je služba určená.
Poskytovatelia sociálnych služieb sa rozdeľujú na verejných a na neverejných poskytovateľov. Zákon o sociálnych službách obmedzuje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v ich finančnej stabilite, nedáva rovnakú príležitosť napriek zvýšenej verejnej kontrole a povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona. Finančné riadenie verejných poskytovateľov, ktorými sú hlavne rozpočtové organizácie je úplne závislé na zriaďovateľovi – samospráve podľa schváleného rozpočtu a jeho úpravách v priebehu roka. Sociálne služby sú úplne centralizované cez samosprávu, až na malé výnimky cez MPSVaR SR. Neverejný poskytovateľ môže dostať dotácie na svoju činnosť z verejných prostriedkov, ale ak vytvorí zisk zo svojej služby (príspevky od klienta + dotácie – náklady na sociálnu službu), musí vrátiť časť dotácie, ktorá prevyšuje náklady. Všetky prostriedky z činnosti musí použiť na prevádzku, nemôže ani časť financií od klientov použiť na rozvoj organizácie.
Zdravotné poisťovne a značná časť zdravotníckych zariadení sú podnikateľské subjekty, ktoré sú financované hlavne z verejného poistenia, z ktorého môžu vytvárať zisky. Základný problém zdravotníctva je práve v tom, že zdravotné poisťovne, obchodné spoločnosti, legálne príliš veľa financií smerujú do sprivatizovaného zdravotníctva, ktoré vykazujú zisky. Veľmi málo ostáva pre neziskový sektor, ktorý naopak produkuje straty. Takže peniaze v tomto rezorte sa stali cieľom, nie prostriedkom. Ochrana života a ľudskej dôstojnosti je tu najviac ohrozená. Človek sa stáva nástrojom biznisu.
Školy, školské zariadenia majú v rezorte školstva normatívne financovanie originálnych a prenesených kompetencií, čo je relatívne vyvážené. Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia nemajú ukotvenú právnu formu. Legislatíva upravujúca ich kompetenčný rámec fungovania a financovania rieši iba výchovno-vzdelávací proces, právnu subjektivitu a hospodárenie ako neziskové organizácie. Ďalšou témou politiky v oblasti školstva je pripravenosť absolventov na trh práce. Je potrebné prehodnotiť liberalizáciu pri výbere povolania a reflektovať demografickú krízu pri regulácií počtov žiakov na študijných odboroch.
Verejná osobná doprava je dôležitá pre zmierňovanie dopadov dopravných zápch, nehôd a negatívnych ekologických dopadov individuálnej automobilovej dopravy. Na jej rozšírenie je potrebná nielen realizácia zmien v organizovaní, financovaní a prevádzke verejnej osobnej dopravy, ale aj nadväzná dopravná infraštruktúra a infraštruktúra. Pre plnenie národnej stratégie pre integrované dopravné systémy so zapojením železnice, medzimestskej autobusovej dopravy a pre mestskú dráhovú dopravu, ktorou je električková a trolejbusová doprava je nutné zmeniť spôsob financovania – vlaky zadarmo, v plnom rozsahu financovaná zo štátneho rozpočtu a osobná preprava v regiónoch financovaná z rozpočtu samospráv zaručuje prepravcom primeraný zisk na úrovni 3 % z ekonomicky oprávnených nákladov. 
Garantom zabezpečenia služieb vo verejnom záujme pre občanov je štát. Veľmi dôležitým faktorom v poskytovaní verejných služieb sú ľudia. Oni priamo vykonávajú služby občanom. Je alarmujúci nedostatok ľudí, hlavne tam, kde je nedostatok finančných prostriedkov. Najviac sa to dotýka rezortu sociálnych služieb z dôvodu zlého nastavenia financovania. Veľkým ohrozením je nezáujem a nepripravenosť mladých ľudí pracovať v neziskovom sektore, ktorý sa týka verejných služieb.
Preto je nutné 
legislatívne ukotviť služby vo verejnom záujme, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou právnických osôb,
zamerať sa na dostupnosť a kvalitu verejnej služby, nie na poskytovateľa, ktorého zriaďovateľ/zakladateľ môže byť subjekt verejnej správy alebo zo súkromného sektora, 
transformovať rozpočtové organizácie, ktoré poskytujú verejné služby na rozpočtové organizácie alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
v zákone o sociálnych službách odstrániť členenie verejných a neverejných poskytovateľov,
legislatívne ukotviť právnu formu súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, 
revidovať arbitrárnu cenotvorbu uzavretých obchodných zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zvýšiť alokačnú efektívnosť systému financovania v zdravotníctve,
zaviesť rovnakú metodiku výpočtu finančného príspevku („normatívu“) pre poskytovateľov verejných služieb na základe analýzy ekonomicky oprávnených nákladov z pohľadu nákladovosti služby s využitím ekonomických nástrojov manažérskeho účtovníctva, 
pre poskytovateľov služieb vo verejnom záujme zaviesť rovnaké pravidlá pri vytváraní primeraných ziskov, ktoré by mali byť použité na rozvoj poskytovanej služby,
zaviesť a kontrolovať štandardy kvality s dopadom na prijímateľa služby, bez ohľadu na zriaďovateľa a právnu formu poskytovateľa,
motivovať ľudí pracovať v neziskovom sektore.