Slovensko v medzinárodnom spoločenstve

10.1 – Zahraničná a európska politika postavené na hodnotách a princípoch

Tak ako domáca aj naša zahraničná politika je postavená na základných hodnotách a princípoch – ochrana ľudskej dôstojnosti a individuálnej slobody a na rešpektovaní medzinárodných zmlúv. Budeme dôsledne presadzovať, aby vláda medzinárodného práva bola silnejšia ako „vláda sily“.
Chceme, aby Slovensko bolo jednak verné týmto hodnotám a zároveň spoľahlivým partnerom v medzinárodnom spoločenstve pri riešení čoraz väčších globálnych výziev, ktorým čelí dnešný svet. 
Budeme podporovať a prehlbovať našu orientáciu na Západ a atlantickú spoluprácu. Budeme sa snažiť zvrátiť politiku súčasnej vlády,  ktorá sa často stáva dvojtvárnou, keďže sa nie dôsledne riadila touto deklarovanou orientáciou alebo vyššie uvedeným hodnotovými princípmi. 
Budeme podporovať principiálny postoj voči všetkým krajinám, ktoré nerešpektujú ľudské práva zakotvené v medzinárodných zmluvách a snažiť sa umenšovať naše politické a ekonomické prepojenie s takýmito režimami a tak neparticipovať na zle, ktoré predstavujú. Budeme sa zasadzovať, aby tomu princípu bola podriadená aj činnosť našej diplomatickej služby.
Z toho dôvodu považujeme  za nevyhnutné aby Slovenská republika mala ucelenú personálnu politiku v rámci slovenskej diplomacie. Za týmto účelom podľa nás treba maximálne sprehľadniť výberové konania pre vyslania diplomatov (vrátane veľvyslancov) i na riadiace posty v ústredí a dôsledne rešpektovať štandardné procesy, resp. eliminovať politické vplyvy a vplyv iných záujmových skupín pri personálnych rozhodnutiach.

10.2 – SR ako stabilný a konštruktívny partner EÚ

Zachovanie kultúrnej identity Európy je základnou podmienkou uchovania jej existencie. Pod kultúrnou identitou Európy chápeme kontinuitu a rozvíjanie dedičstva národných identít, ktoré sú výsledkom spolupôsobenia odkazu gréckej filozofie, rímskeho práva a hodnotového systému, založeného na kresťansko-židovských princípoch. Z dlhodobého hľadiska to, čo rozhodne o vývoji a formách spolužitia s islamom, bude práve autentická sila kresťanskej kultúrnej identity Európy.
Ako v zahraničnej tak aj v rámci interných politík EÚ nám v prvom rade ide o ochranu ľudskej dôstojnosti a slobody v jej podstate. V tomto zmysle sa budeme snažiť o konštruktívne riešenie momentálnych interných a externých výziev EÚ. Podstatu týchto riešení vidíme v striktnom dodržiavaní princípu subsidiarity a v napĺňaní zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach. Budeme presadzovať, aby sa aj v externej činnosti EÚ rešpektoval princíp subsidiarity.
Chceme, aby Slovenská republika bola konštruktívnym a spoľahlivým partnerom pri obnove vnútornej dôvery a akcieschopnosti EÚ, osobitne v oblasti bezpečnosti, migrácie, finančnej stability a hospodárskeho rastu. Naše priority v jednotlivých politikách EÚ sú zahrnuté do expertných kapitol tohto programu. 
Popri celkovej vnútornej stabilizácii EÚ, budeme podporovať pokračovanie zodpovednej a otvorenej politiky rozširovania. Súčasťou spoločnej Európy sa po splnení podmienok pre členstvo majú stáť aj ďalšie krajiny Západného Balkánu alebo Východného partnerstva. Rozširovanie EÚ smerom k Turecku musí byť zastavené.
Eurofondy a korupcia
Členstvo v EÚ nám umožňuje dlhodobo využívať prostriedky, ktorého zdrojom sú daňoví poplatníci členských štátov. Máme preto morálnu povinnosť tieto prostriedky, ktoré čerpáme prostredníctvom eurofondov, využívať efektívne a transparentne. Chceme prispieť k tomu, aby si Slovenská republika lvedela epšie definovať svoje strategické ciele pre jednotlivé programy fondov a tiež pre Viacročný finančný rámec EÚ. Zabezpečíme tak to, aby sa eurofondy využívali efektívnejšie a bližšie k potrebám obyvateľstva. Budeme sa snažiť o to, aby sa zjednodušili byrokratické procesy pri čerpaní fondov a eliminovala sa korupcia. Pravidlá pre výberové konania a samotné čerpanie, tak ako ich nastavili naše orgány, nesmierne zaťažujú uchádzačov o granty a v konečnom dôsledku bránia tomu, aby sme naplno využili dobrá, ktoré EÚ ponúka. Navrhujeme skríning týchto pravidiel a ich následnú úpravu. V rámci tohto procesu navrhujeme zohľadniť skúsenosti krajín, ktoré sú v čerpaní úspešnejšie (napríklad Poľsko) a zobrať do úvahy návrhy riešení od subjektov, ktoré dlhodobo s eurofondami pracujú. Celý tento reformný proces musí prebehnúť transparentne a umožniť aktívnu participáciu občanov prostredníctvom verejných diskusií online aj off-line. Okrem toho treba zabezpečiť ochranu tých, ktorí budú ochotní pomôcť odkryť korupčné praktiky v rámci prerozdeľovania eurofondov, aby ich nové pravidlá čo v najvyššej miere eliminovali. Samozrejme, uvedomujeme si, že pre úplné zabránenie korupcie nestačí len zmena pravidiel, ale je nevyhnutná aj zmena kultúry. Budeme sa súbežne zasadzovať za oboje.
Vzťahy so susedmi a strategické partnerstvá
Chcema Slovensko, ktoré bude mať nadštandardné a priateľské vzťahy so svojimi susedmi. Budeme rozvíjať všetky pozitívne projekty, vrátane projektov cezhraničnej spolupráce so všetkými piatimi našimi priamymi susedmi s cieľom zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, kultúrnu výmenu, ale i obohatiť a zlepšiť životné podmienky a priamy prístup slovenských občanov k podnikateľským a pracovným príležitostiam v pohraničných regiónoch, osobitne v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.
Vyšehradskú spoluprácu podporujeme nie ako alternatívu, ale ako dôležitý doplnok pre spoluprácu v rámci EÚ. Budeme sa snažiť napomôcť tomu, aby krajiny V4 a poprípade V4+ (napríklad aj Slovinsko, Rakúsko a Chorvátsko) prichádzali s pozitívnou agendou do EÚ. Česko-slovenská vzájomnosť má všestranný prínos a význam pre obe krajiny. Podporíme intenzívnejšiu spoluprácu s Poľskom, osobitne v dopravnom spojení a v rozvoji cestovného ruchu. Podporíme projekty, ktoré prispejú k odbúravaniu predsudkov, ktoré zaťažujú naše vzájomné vzťahy s Maďarskom. Podporíme iniciatívu, aby sa paralelné texty o spoločnej histórii stali doplnkom vyučovacieho procesu v oboch krajinách. Budeme podporovať dialóg na každej úrovni – vládnej i mimovládnej, kultúrnej či občianskej; budeme podporovať konkrétnu spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými regiónmi, cirkvami, mimovládnymi organizáciami a univerzitami.
V rámci širšej Európy podporujeme široký dialóg a spoluprácu s Nemeckom ako významnou krajinou EÚ a našim kľúčovým strategickým a hospodárskym partnerom. Budeme sa tiež snažiť o dobré vzťahy s Veľkou Britániou. Británia bola vždy partnerom strednej Európy a priateľský vzťah s touto krajinou považujeme za každých okolností za prospešný. Budeme naďalej rozvíjať spoluprácu aj s Francúzskom v rámci spoločného Akčného plánu strategického partnerstva.
Stabilita, integrita a rozvoj Ukrajiny je v záujme Slovenska. Odmietame porušovanie medzinárodného práva a jej územnej celistvosti voči Ukrajine zo strany Ruska. Podporujema proces pridruženia Ukrajiny k EÚ. 
Boli by sme radi, keby sa raz Ruská federácia stala strategickým partnerom nielen Slovenskej republiky ale celej Európskej únie. V súčasnosti však Rusko hrubo porušuje medzinárodné právo napríklad anexiou Krymu, okupáciou častí východnej Ukrajiny, alebo zasahovaním do územnej celistvosti Gruzínska a Moldavska. S poľutovaním sledujeme aj stupňujúce sa porušovanie ľudských práv vlastných občanov, zmenšujúci sa priestor pre politické práva a nárast náboženského prenasledovania namiereného aj proti predstaviteľom kresťanských cirkví. V našej politike sa budeme usilovať o vytváranie potenciálu pre pozitívne zmeny v Rusku, a zároveň, aspoň dočasne, o znižovanie energetickej a akejkoľvek ekonomickej závislosti Slovenska od Ruska a takej ekonomickej spolupráce, z ktorej dokazateľne profitujú predstavitelia súčasného ruského režimu. Pokiaľ budú pretrvávať právne dôvody, budeme podporovať predlžovanie sankcií uvalených EÚ voči Ruskej federácií. 
V rámci transatlantickej spolupráce budeme upevňovať a rozvíjať naše vzťahy so Spojenými štátmi americkými vo všetkých oblastiach doterajšej spolupráce. Uvedomujeme si, že USA ako náš najsilnejší geopolitický partner má najvýznamnejší vplyv na charakter a vývoj medzinárodného spoločenstva. Naše vzťahy s USA a ďalšími geopolitickými partnermi preto musia byť silné ale i principiálne a také, aby umožňovali kritiku, ak si to situácia vyžaduje. Zároveň musia vychádzať z overených hodnôt na ktorých staviame každú politiku a podporovať spravodlivosť, vládu zákona, ochranu ľudskej dôstojnosti a individuálnej slobody a všeobecný mier. 
Ľudské práva a základné slobody
Budeme presadzovať dodržiavanie prirodzených ľudských práv. Chceme Slovensko, ktoré bude napomáhať tomu, aby každý človek na tejto zemi sa mohol slobodne rozhodovať a konať. Budeme sa snažiť o to, aby zahraničná politika SR poskytovala pomoc politickým väzňom alebo väzňom svedomia v nedemokratických krajinách, disidentom a zoskupeniam, ktoré čelia represáliám zo strany režimov. Budeme sa o to snažiť osobitne tam, kde máme skúsenosti a vzťahy, ako napríklad na Kube alebo v Bielorusku. 
Náboženská sloboda
Náboženská sloboda je indikátorom dodržiavania aj ostatných základných ľudských práv a slobôd. Zasadíme sa o dôsledné dodržiavanie ochrany nábožensky prenasledovaných osôb, najmä kresťanov a budeme presadzovať efektívne formy pomoci:
Vytvorenie postu osobitného predstaviteľa SR pre náboženskú slobodu vo svete na úrovni splnomocnenca vlády. 
Vytvorenie grantovej schémy na podporu prenasledovaným pre náboženské presvedčenie alebo vieru 
Budeme klásť dôraz na tému slobody náboženstva alebo viery v rámci bilaterálnych vzťahov a na multilaterálnych fórach
Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie
Budeme iniciovať Národný deň spomienky na prenasledovaných pre vieru alebo presvedčenie 
Rozvojová spolupráca a spravodlivý medzinárodný obchod
Efektívna rozvojová pomoc a spravodlivý medzinárodný obchod, založený na obojstrannej výhodnosti tvoria základné piliere konštruktívnej medzinárodnej interakcie, ktorá podporuje všeobecné dobro, globálny mier, prosperitu a ochranu ľudskej dôstojnosti a zároveň eliminuje dôvody pre novodobé výzvy ku ktorým patrí napríklad nekontrolovaná migrácia, terorizmus a kybernetická bezpečnosť. Budeme presadzovať, aby obchodné vzťahy SR a EÚ boli založené na princípoch spravodlivého obchodu a viedli k obojstrannému ekonomickému profitu. Súčasne naša politika bude dbať o to, aby ekonomický profit nekončil v rukách predstaviteľov totalitných režimov a radikálnych skupín. Budeme tiež presadzovať, aby naše medzinárodné ekonomické aktivity boli geopoliticky vyvážené, a tak v konečnom dôsledku neoslabovali záujmy SR a demokratického sveta. 
Napriek tomu, že Slovenská republika realizuje rozvojovú spoluprácu od roku 2003 a od roku 2013 sa stala členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorý združuje najvýznamnejších donorov sveta, rozpočet a vnútorné kapacity SR dlhodobo stagnujú. Budeme presadzovať napĺňanie záväzku navyšovania rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci na úroveň 0,33% HND v roku 2030, ku ktorému sa SR ako členská krajina EU zaviazala.
V rámci podpory efektívnych a transparentných nástrojov rozvojovej spolupráce sa zasadíme predovšetkým za zvýšenie bilaterálnych programov rozvojovej spolupráce zameraných na znižovanie extrémnej chudoby, prevencie a odstraňovania negatívnych dopadov zmeny klímy, prevencie a riešenia konfliktov a vytváranie podmienok na dôstojný život v rozvojových krajinách. Keďže si uvedomujeme limity slovenskej rozvojovej pomoci, ako malého štátu, preferujeme skôr zameranie na menej krajín a úzko špecifikované ciele. Efektivita našej rozvojovej pomoci sa môže znásobiť aj prostredníctvom odbornej prípravy. Posilníme tvorbu pozícii špecializovaných rozvojových diplomatov v rámci nášho diplomatického zboru. Podporíme programy informovania verejnosti a programy globálneho a rozvojového vzdelávania ako súčasť programov ku aktívnemu občianstvu najmä pre cieľovú skupinu detí a mladých ľudí. Budeme podporovať krátkodobé aj dlhodobé programy dobrovoľníckej služby v rozvojových krajinách. 
Starostlivosť o krajanov v zahraničí 
Naši občania žijúci v zahraničí a tiež generácie našich krajanov potrebujú podmienky pre udržaie živého vzťahu k domovine, zachovanie svojej národnej identity, stabilizovanie a zlepšenie úrovne jazyka. Budeme preto podporovať krajanské vzdelávanie, školstvo, médiá, kultúru a ďalšie sú- visiace oblasti. Budeme presadzovať obnovenie činnosti Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore NR SR. Budeme vytvárať rámcové podmienky pre účasť zástupcov slovenského zahraničia na rokovaniach výborov NR SR a práci exekutívy ktorá sa bude zaoberať problematikou slovenskej menšiny v zahraničí. Pristúpime k zásadnej novelizácii Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý vykazuje viacero vážnych nedostatkov a prizveme ku aktívnej konzultácii o obsahu tejto novely zástupcov Slovákov v zahraničí. 
Bezpečný globálny svet, bezpečné Slovensko
Bezpečnosť nášho každodenného života je kľúčová pre našu celkovú prosperitu. Aktuálne svetové bezpečnostné prostredie je však ťažko predvídateľné a výrazne premenlivé s výzvami a hrozbami zo všetkých strategických smerov, od štátnych aj neštátnych subjektov, domácich i zahraničných, cez ich vojenské sily, teroristické, kybernetické a hybridné útoky ale i priamou politickou angažovanosťou v štáte. Ruské útočné, hlavne hybridné, aktivity v tomto smere na dosiahnutie politických cieľov podkopávajú Euroatlantickú bezpečnosť a medzinárodný poriadok. Nestabilita a pokračujúca kríza na Blízkom východe a v Severnej Afrike prispievajú k šíreniu terorizmu. Taktiež prispievajú k neregulovanej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Šírenie zbraní hromadného ničenia a pokročilé raketové technológie tiež prispievajú k ohrozovaniu bezpečnosti krajín. Uvedené prostredie má priamy vplyv na bezpečnosť Slovenskej republiky. 
Budeme presadzovať takú politiku, ktorá bude sledovať mierové riešenie medzinárodných konfliktov, ale hlavne sa bude snažiť konflikty eliminovať odstránením ich potenciálnych zdrojov ešte v zárodku. Ďalej je pre nás prioritné strategické zacielenie na novodobé hrozby, ktoré podmínovávajú dôveru medzi krajinami, ale i dôveru v samotné demokratické zriadenie. Ako odozvu na nárast konfliktných zón a terorizmu sa podľa nás treba predovšetkým zamerať na zastavenie prísunu zbraní a finančných tokov (napr. aj zamedzením predaja alebo nákupu ropy). Popri použití silových prostriedkov a iných moderných metód na zabezpečenie ochrany nevinných, bude podľa nás pre boj s medzinárodným terorizmom a dlhodobé spolužitie kultúr a etník rozhodujúci postoj umiernených moslimských vodcov, aby sa eliminoval militantný fanatizmus a fundamentalizmus.
Ďalej vidíme ako strategické zamerať sa na elimináciu novodobých výziev a hrozieb bezpečnosti, akými je narastajúca nekontrolovaná migrácia, politický extrémizmus, terorizmus a hybridné hrozby. Z toho dôvodu podporíme uvedenie do praxe Koncepcie boja proti hybridným hrozbám tak, aby sa vytvorili zložky kybernetickej bezpečnosti so zameraním na ochranu funkčnosti základných zložiek štátu. Zároveň podporíme zložky na boj proti šíreniu dezinformácií, a extrémizmu na internete ktoré budú aktívne participovať na európskych štruktúrach zriadených za rovnakým účelom. Zasadíme sa o to, aby sa vytvorila všestranná spolupráca medzi štátnymi zložkami a mimovládnym a občianskym sektorom na boj proti dezinformáciám a kybernetickým hrozbám zemeraným priamo na funčnosť štátu a jeho demokratický základ, alebo na boj proti propagande v prospech krajnej politickej pravice, či ľavice a extrémizmu. Podporíme Národné bezpečnostné a analytické centrum s cieľom vytvoriť fungujúci koordinačný mechanizmus v boji proti všetkým formám terorizmu. 
K ochrane bezpečnosti našej krajiny a jej občanov musí patriť aj boj proti krajne vyhroteným, demokratickému systému nepriateľným, ideológiám, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Preto podporíme tvorbu novej koncepcie boja proti radikalizácií a extrémizmu, ktorá bude vychádzať z Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a zároveň zohľadní doterajšie získané skúsenosti s ambíciou urobiť koncepciu účinnejšou a efektívnejšou.
V rámci zvýšenia energetickej bezpečnosti štátu ale i celej EÚ, podporujeme spoločné úsilie  na zastavenie projektu Nord Stream 2.
Migrácia
Masívna ilegálna migrácia je jednou z najvážnejších súčasných výziev pre Európu. Európa má morálnu povinnosť pomôcť tým, ktorí sú prenasledovaní a biedni, alebo utekajú pred vojnovým konfliktom. Musí súčasne dobre rozlišovať, kto má a kto nemá nárok na túto pomoc. Tí, ktorých prijme, musia rešpektovať základné právne a kultúrne normy našej spoločnosti.
Sme presvedčení, že zvládnutie problému utečencov si vyžaduje krátkodobé i dlhodobé opatrenia, najmä:
pomoc trpiacim ľudom – čo najbližšie k ich domovu, najmä cez riešenie konfliktov a programy rozvojovej spolupráce
kontrolu schengenskej hranice a eliminovanie nelegálneho prevádzačstva v rámci spoločnej ochrany hraníc
eliminovanie príčin nelegálnej migrácie ktorými sú napríklad vojnové konflikty, ale i dôsledky politických či klimatických zmien, ktoré spôsobujú prudké sociálne zmeny a krízy 
spravodlivý medzinárodný obchod založený na vzájomnej výhodnosti,
komplexné riešenie problému migrácie v spolupráci všetkých členských štátov Únie.
EÚ môže naďalej fungovať len ak sa jednotlivé krajiny správajú voči sebe s rešpektom a solidárne v záujme zachovania spoločného dobra. Preto sa zasadíme o to, aby Slovenská republika bola konštruktívnym partnerom EÚ pri hľadaní riešení a tvorbe efektívnej spoločnej migračnej politiky. To napomôže aj k rýchlejšiemu nájdeniu štrukturálneho riešenia riadenia migračných tokov, ktoré by nebolo postavené na „pohotovostných logikách“.
Obranná politika
Spôsobilosť brániť vlasť je základným poslaním štátu. Budeme preto rozvíjať jednak schopnosť občanov čeliť a vzdorovať hrozbám súčasného sveta, a zároveň cieľavedome budovať vlastné sily ako aj spojenecké vzťahy, ktoré zabezpečia obranyschopnosť a odolnosť Slovenskej republiky voči všetkému, čo by ju mohlo ohroziť.
Severoatlatická aliancia (NATO)
Bezpečnosť Slovenskej republiky chránia jej vlastné ozbrojené sily v kombinácii so spojeneckými zárukami vyplývajúcimi z členstva v Severoatlantickej aliancii, ktorá v oblasti bezpečnosti a obrany nemá v súčasnosti relevantnú alternatívu. Budeme presadzovať, aby SR svojimi postojmi ovplyvňovala rozhodnutia NATO tak, aby aliancia svojimi aktivitami bola vo svete vnímaná ako obranca mieru, demokratických hodnôt a spravodlivých požiadaviek. Podporujeme konzultácie a kooperáciu členských štátov Aliancie ohľadne bezpečnosti a obrany s cieľom riešenia problémov, budovania dôvery a prevencie konfliktov. NATO je obrannou alianciou a jej najväčšou zodpovednosťou je ochrana a obrana spoločného teritória a populácie proti útoku. Budeme presadzovať opatrenia na zvyšovanie funkčnosti aliancie a obranyschopnosti jej členských štátov. Preto budeme presadzovať postupné zvyšovanie nákladov na obranu, aby ich výška najneskôr v roku 2024 dosiahla úroveň 2,0 % HDP, k čomu sa SR zaviazala. Investície do modernizácie obrany budú minimálne na úrovni 20 % obranných výdavkov. Zároveň budeme presadzovať, aby sa vytvoril mechanizmus na zabezpečenie, resp. kontrolu efektívnosti vynakladania týchto prostriedkov. Zvýšime transparentnosť a posilníme mechanizmy pre kontrolu pri nákupoch techniky a prostriedkov tak, aby jednak nedochádzalo ku korupcii, ale aj aby vyzbrojovanie a prezbrojovanie nevytváralo neželané geopolitické závislosti. 
Budeme tiež podporovať projekt Európskej obrannej únie, ktorej poslaním bude garantovať bezpečnosť členských štátov Európskej únie predovšetkým v tých oblastiach, ktoré nespadajú do mechanizmu NATO a takým spôsobom, aby sa vylúčila duplicita a skôr podporila ekonomická efektívita obrany členských štátov EÚ. 
Považujeme za dôležité zlaďovanie obranného plánovania medzi EÚ a harmonizáciu ich aktivít s OSN a OBSE a to hlavne kvôli efektivite a zamedzeniu duplicity. Budeme sa tiež snažiť vysielať viac expertov priamo do medzinárodných štruktúr NATO a jej agentúr, aby sme čo najviac ovplyvňovali vývoj v tejto medzinárodnej organizácii. 
V obrannej politike budeme ďalej presadzovať tieto opatrenia: Budeme sa zasadzovať, aby SR mala aktuálnu, dlhodobú a záväznú koncepciu bezpečnostnej a obrannej politiky, ktoré budú reflektovať rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie a záujmy Slovenskej republiky. Vzhľadom na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky podporujeme prijatie novej Koncepcie bezpečnostného systému a novelizáciu právneho poriadku v príslušných oblastiach. V rámci obrannej a bezpečnostnej politiky podporujeme spoluprácu s expertami z vládneho aj mimovládneho sektora a širokú spoločenskú diskusiu o obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky hlavne so zameraním na nové hybridné hrozby. V nadväznosti na schválenú Koncepciu boja proti hybridným hrozbám podporujeme výraznejšie zapojenie sa Slovenskej republiky do boja proti týmto novým výzvam a to ako v rámci NATO aj EÚ. 
Ozbrojené sily SR
Podporíme efektívny rozvoj, skvalitňovanie bojového potenciálu, operačnej pripravenosti a akcieschopnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pri prípadných zmenách v organizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky a v počte či rozmiestnení vojenských základní budeme dbať o čo najlepšiu interoperabilitu s ozbrojenými silami spojencov v NATO. Zároveň budeme dbať o to, aby štát mal kontrolu nad všetkými dobrovoľnými zbormi a skupinami, ktoré sú podobné vojenským útvarom. Ani dobrovoľné zbory s deklarovaným cieľom eliminovať nevojenské hrozby sa nesmú vymknúť zodpovednosti štátu. 
Pre zachovanie dôveryhodnosti, kredibility a zodpovednosti Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky voči NATO a EÚ budú kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky rozvíjané tak, aby umožňovali plniť medzinárodné záväzky Slovenskej republiky voči týmto organizáciám bez obmedzení v interoperabilite.
V rámci implementácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ budú ozbrojené sily Slovenskej republiky predovšetkým schopné posilniť úsilie v poskytovaní príspevkov do Bojových skupín EÚ (European Union Battle-Group) a spolupracovať so zahraničnými ozbrojenými silami v rámci združovania, zdieľania a vytvárania vojenských kapacít a spôsobilostí v súlade so zmluvným rámcom EÚ.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky musia spĺnať predpoklady zapojiť sa do operácií mimo územia Slovenskej republiky pod vedením Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“), NATO, EÚ a Organizácie pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (ďalej len „OBSE“), na podporu mieru, bezpečnosti a stability alebo na účely poskytnutia humanitárnej pomoci.
Kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky sa budú využívať aj v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce s inými štátmi vrátane príspevkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do regionálnych iniciatív s dôrazom na spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú pripravené, v nadväznosti na príslušné rozhodnutia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, poskytnúť kapacity a spôsobilosti aj pri nevojenských ohrozeniach vrátane pripravenosti na obranu v kybernetickom priestore.