Regionálny rozvoj a bytová výstavba

4.1 – Regionálny rozvoj

Slovenská republika má svoje územno-správne členenie – 8 krajov, 79 okresov a 2 890 miest a obcí. Regióny sa rozvíjajú rozdielne. Je to zapríčinené transformáciou priemyslu, úrovňou vzdelania obyvateľov, dopravnou, infraštruktúrou a demografickým vývojom. Z toho vyplývajú regionálne rozdiely. Každá vláda sa snaží odstraňovať tieto rozdiely. Nesystémovým riešením je prideľovanie dotácie z rezervy predsedu vlády resp. dotácie z úradu vlády. Veľkou pomocou bude ešte niekoľko rokov možnosť čerpať fondy (štrukturálne, kohézne, ESF, EFRR). Pre udržanie obyvateľov v regiónoch, zamestnanosti, ekonomického a hospodárskeho rozvoja regiónov, bývania, kultúry atď. je potrebné pripraviť a realizovať Národnú stratégiu regionálneho rozvoja SR v spolupráci so štatutárnymi zástupcami verejnej správy, samospráv, podnikateľmi. Stratégia má byť pripravená odborníkmi v regiónoch, ktorých sa týka. Pod pojmom regionálny rozvoj sa rozumie trvalo udržateľný hospodársky rast. Slúžiť na to majú aj projekty regionálneho rozvoja pre jednotlivé regióny, resp. mikroregióny individuálne. Dôležité je aj motivovanie miest a obcí na prirodzené spájanie sa do aglomerácii. 
Máme riešenia na zmenšenie regionálnych rozdielov:
Stabilizáciou rodín v regiónoch a budovaním nájomného bývania, vytváraním podporných schém pre tzv. štartovacie bývanie, prípadne podporou bývania pre seniorov. (pozn. viac v kapitole rodinná politika)
Podporou dobudovania chýbajúcej infraštruktúry, ktorým sa zabezpečí rozvoj priemyslu, podnikania a zlepší kvalita života miestnych obyvateľov. Prioritou je budovanie vodovodov a kanalizácie pre obyvateľov v menej rozvinutých regiónoch a budovanie dopravnej infraštruktúry.
Využijeme nástroje daňovo-odvodovej politiky pre rozvoj zaostalých regiónov.
Rozvojom a podporou regionálneho školstva v spolupráci s miestnymi zamestnávateľmi. Podpora duálneho vzdelávania, ako aj podpora vzniku nových odborov reflektujúcich na potreby trhu. ( pozn. viac v kapitole školstvo).
Podporou miestnych podnikateľov, rodinných firiem a tvorby pracovných miest vychádzajúcu zo zručností, tradície a špecializácie regionálneho školstva. Podpora regionálnych špecifík, (viac v kapitole Hospodárska politika).
Rozvojom miest, ktoré sú prirodzenými centrami regiónov. Podpora integrovaných riešení podporujúcich prirodzené centrá, tj. integrovaná doprava, spoločné aktivity v cestovnom ruchu, budovanie integrovanej infraštruktúry a podpory mobility.
Podporou cestovného ruchu a gastronómie. Podporou regionálnych špecifík, ako aj rozvojom prihraničnej, medzinárodnej spolupráce. (viac v kapitole cestovný ruch)
Podporou a ochranou regionálnych produktov a výrobkov. (viac v kapitole poľnohospodárstvo).
Presadením systémového riešenia pozemkových úprav zo strany štátu.
Presadíme doriešenie majetkovo-právneho vysporiadania miestnych komunikácií prostredníctvom príslušných inštitúcií. 
Podporou realizácie programu LEADER, je to EU odskúšaný nástroj na komplexný rozvoj menej rozvinutých regiónov, čím podporuje rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, podporuje malých a stredných podnikateľov. LEADER pozitívne podporuje zvýšenie zamenstnanosti, k inklúzií marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ale aj k mobilizácií lokálnych zdrojov. Pozitívne pomáha podmieňovať rozvoj vidieckej ekonomiky a vnáša nové možnosti riešení rozvoja daného územia, napr. výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk a autobusových zastávok. Umožňuje zlepšenie vzhľadu obcí ako sú úpravy verejných priestranstiev, námestí a parkov. Taktiež umožňuje pri splnení podmienok realizáciu výstavby odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. LEADER podporuje investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním či obnovením turisticky zaujímavých objektov vrátane príslušnej infraštruktúry ako sú miestne kultúrne, historické, prírodné či iné objekty, zriadenie múzejných a galerijných zariadení, investície do rekreačnej infraštruktúry, budovanie a rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturisticých chodníkov a mnoho ďalších.
Záleží nám, aby regionálne rozdiely sa systematickými riešeniami minimalizovali.
Chceme, aby miestne a regionálne samosprávy mali dostatočné kompetencie v rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít pre daný región.
Podporíme nastavenie takej motivácie, aby ľudia mali dôvod zotrvať v rodnom regióne a participovať na jeho rozvoji.

4.2 – Bytová a stavebná politika

Dostupné bývanie pre každého
V súčasnosti je štátna bytová politika prioritne zameraná na poskytovanie finančnej podpory na zlepšenie technického stavu existujúceho bytového fondu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Napriek tomu sú lokality, kde je akútny nedostatok cenovo dostupného bývania, hlavne z dôvodu vysokého rastu cien nehnuteľností. Ani vysoká zadlženosť obyvateľstva nepomáha rozvoju spoločnosti a sociálnej súdržnosti. V spoločnosti stále existujú skupiny obyvateľstva, ktoré nie sú schopné zaobstarať si primerané bývanie z vlastných prostriedkov. Nedostatok cenovo dostupného bývania, hlavne pre mladých ľudí do 35 rokov, robí zo základnej ľudskej potreby nedostupný luxus. 
Presunieme prioritu štátnej bytovej politiky od podpory dopytu, ktorú prenecháme hypotekárnym bankám a stavebným sporiteľniam, k podpore ponuky bývania a teda k podpore štátneho, verejného ale aj súkromného nájomného bývania v lokalitách s vysokým dopytom po cenovo dostupnom bývaní. Našim cieľom bude v priebehu nasledujúci 10 rokov zvýšiť podiel nájomných bytov na celkovom bytovom fonde, z terajších 6 % na 15 %.
Transformujeme ŠFRB na štátny fond pre výstavbu štátnych nájomných bytov s regulovaným nájmom. Financovanie výstavby štátnych nájomných bytov môže byť zabezpečené napríklad z penzijných fondov alebo štátnych hypotekárnych listov.
Do tejto výstavby legislatívne zapojíme aj samosprávu, ktorá do projektu výstavby nájomných bytov bude môcť vložiť svoje pozemky. 
Z hľadiska energetickej náročnosti budeme podporovať obnovu a výstavbu nízkoenergeticky náročných budov na bývanie, so zámerom dosiahnutia synergického efektu v hospodárstve, ako aj zohľadňovať rôzne klimatické podmienky Slovenska pri užívaní nehnuteľnosti.
Nepriamou podporou bude aj zohľadnenie úverovej zaťaženosti novej nehnuteľnosti, ako aj spoločenský prínos starostlivosti a výchovy detí pri výrube dane z nehnuteľností.
Budeme podporovať individuálnu svojpomocnú výstavbu rodinných domov zjednodušením stavebného procesu a nepriamou finančnou podporou bez dodatočného daňového zaťaženia.
Vytvoríme podmienky pre podporu a rozvoj viacgeneračného bývania a iných foriem využiteľnosti nehnuteľností v turisticky atraktívnych regiónoch.
Zjednodušíme a zefektívnime podporu pre zdravotne hendikepovaných občanov, aby bola reálne dostupná bez zbytočnej byrokracie, pri zabezpečení primeranej transparentnosti.
Spravodlivý a vymožiteľný Stavebný zákon
Pripravíme legislatívne nástroje na odstránenie nepovolených (čiernych) stavieb na náklady jej majiteľa. Dohľad nad dodržiavaním zákonnosti budú mať špecializované oddelenia stavebnej Polície. Pokuty v stavebnom povolení sa budú odvíjať od trhovej ceny nehnuteľností a regiónu v ktorom sa nachádza. 
Zjednodušíme stavebné povolenia pre výstavbu prízemných rodinných domov s rozlohou do 200 m2.
Zabezpečíme systém priamej štátnej podpory obnovy nekomerčného národného nehnuteľného fondu – historických budov.
Pripravíme koncepciu národnej stratégie stavebníctva s analýzou vplyvu na HDP, zamestnanosť a stabilitu kapacít sektora, ako aj zvýšenie jeho konkurencieschopnosti doma a v zahraničí.
Pripravíme a presadíme nový legislatívny rámec v oblasti územného plánovania a stavebného konania (Stavebný zákon), ktorý zohľadní rozvoj územia a spoločné dobro jeho obyvateľov.