Oslava rodiny

1.1 Rodinná politika

Posilňovanie a ochrana rodiny
„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.“ Sv. Ján Pavol II.
Rodiny, ktoré zodpovedne vychovávajú svoje deti, sú bohatstvom našej krajiny. Rodina je najlepším priestorom pre budovanie vzťahov, pre šťastný život manželov, pre prijatie života, na výchovu detí a dôstojnú starobu. Budeme preto aktívne vytvárať podmienky na to, aby sa rodinám na Slovensku darilo a budeme odstraňovať prekážky pri zakladaní rodiny a výchove detí.
Rodinu budeme chrániť a posilňovať. Vynaložíme maximálne úsilie na úplnú ochranu života. Vďaka KDH sa štát priamo v Ústave SR zaviazal, že bude manželstvo všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru. KDH sa bude o to naďalej usilovať a bude chrániť rodinu založenú na manželskom zväzku medzi mužom a ženou. Rovnakú pozornosť budeme venovať deťom z neúplných rodín a osamelým rodičom.
Chceme silné a súdržné rodiny, ktoré majú na seba viac času a majú viac financií z vlastnej práce. Podporujeme zosúladenie práce a rodiny tak, aby sme mali viac času na svojich blízkych. Štát je tu pre rodiny, a nie rodiny pre štát. Rodina musí byť na prvom mieste všetkých verejných politík. Investícia do rodiny je investícia do udržateľnejšej a odolnejšej spoločnosti.
Na funkčných rodinách stojí prosperujúca spoločnosť. Preto je našou úlohou vytvoriť dobré podmienky pre prípravu na manželstvo a založenie rodiny, na podporu prostredníctvom manželských poradní. Chceme posilňovať rodičov pri výchove budúcich generácií. Stabilné rodiny dokážu eliminovať množstvo negatívnych javov.
Vieme, že v reálnom svete nie všetko zodpovedá ideálu a rodinám sa nie vždy darí plniť si svoje poslanie. Vtedy je úlohou štátu chrániť najlepší záujem dieťaťa. V prvom rade vhodnou pomocou vlastným rodičom, prípadne so zapojením širšej rodiny a komunity sa usilovať o obnovenie funkčnosti rodiny.
Pripravíme a predložíme návrh zákona na ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť   –  (Zákon „Za život“ )
Budeme chrániť ústavnú definíciu manželstva a nepodporíme zákony a medzinárodné dokumenty, ktoré sú/budú v rozpore s Ústavou a s Deklaráciou NR SR o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach.
Budeme presadzovať opatrenia, ktoré budú predchádzať násiliu, uzdravovať rodiny a pôsobiť v najlepšom záujme zraniteľných členov rodiny.
Posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti.
Za najväčšie výzvy v oblasti rodinnej politiky považujeme tieto problémy: demografickú krízu, nedostupné bývanie pre mladých rodičov, nestabilitu rodinných zväzkov, problém zladenia rodinného  života s pracovnými povinnosťami a prehlbujúcu sa chudobu viacdetných a neúplných rodín.
V časoch, keď má Slovensko jeden z najnižších populačných rastov v Európe a najrýchlejšie starnutie obyvateľstva, je potrebné odstrániť prekážky a vytvoriť také nástroje, ktoré mladým ľuďom uľahčia rozhodovanie o založení rodiny. Aj keď pôrodnosť a formovanie rodiny sú citlivou oblasťou v kompetencii rodín, mnohé krajiny začali vyvíjať politiky, ktoré by uľahčili mladým ľuďom založenie rodiny. Je najvyšší čas vnímať rodinnú politiku ako oblasť investícií, ktoré majú pre celú spoločnosť strategický význam.
PRESADÍME NIŽŠIE DANE AKO SPRAVODLIVÚ POMOC RODIČOM
Presadíme rastúce daňové bonusy na deti až do výšky 100 eur/dieťa pri viacdetných pracujúcich rodinách.
PRESADÍME RODINNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
Navrhneme legislatívnu zmenu v daňovom zákone, aby bolo umožnené podávať rodinné daňové priznanie, ak žena a muž sú manželia. Spoločné zdaňovanie bude pre manželov finančne výhodnejšie.
PODPORÍME BÝVANIE 
Podporíme dlhodobo neriešené nájomné bývanie ako pre mladé rodiny, tak i pre obyvateľov, ktorí spĺňajú podmienky získania bývania v nájomných bytoch. Zabezpečíme cenovú dostupnosť nájomného bývania pre mladé rodiny. Vypracujeme a navrhneme nové legislatívne nastavenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov samosprávami.
Navrhneme, aby príspevok na bývanie mohol byť poskytovaný aj pre nízkopríjmové rodiny.
Cieľom KDH je zlepšiť dostupnosť bývania podporou výstavby dostupných nájomných bytov, zmenou legislatívy, lepším využívaním už existujúcich fondov a zapojením ďalších zdrojov financovania.
ZLEPŠÍME MLADOMANŽELSKÉ  POŽIČKY 
Prijmeme opatrenia, aby sa zvýšila dostupnosť a spravodlivosť mladomanželských pôžičiek, ako aj atraktivita a možnosti ich čerpania.
PODPORÍME FLEXIBILNÉ FORMY PRÁCE PRE RODIČOV TAK, ABY MALI VIAC ČASU PRE RODINU
 
Coworkingové centrá
Vývojom technológií je dnes čoraz viac pracovných činností možné dodávať zamestnávateľovi bez priamej fyzickej účasti na pracovisku u zamestnávateľa. Štát, obce a mestá budú podporovať vytváranie coworkingových centier. V takýchto pracoviskách budú môcť rodičia pracovať v mieste svojho bydliska, respektíve v jeho blízkosti. Uvedené opatrenie výrazne pomôže stabilizácii rodiny. Odpadáva náročné cestovanie za prácou, odlúčenie od rodiny, znížia sa náklady na dopravu, ubytovanie a stravovanie člena rodiny, ktorý je nútený pracovať mimo miesta bydliska. Budeme podporovať zamestnávateľov, aby podporovali využívanie zdieľaných, skrátených pracovných úväzkov a iné flexibilné formy práce pre matky a otcov. Zamestnávatelia, ktorí budú takúto prácu umožňovať, budú mať daňové a odvodové úľavy.
 
Vytvoríme podmienky pre rodinné podnikanie.
KARTA RODINA – PODPORA VIACDETNÝCH RODÍN
Štátom vydávaná karta pre členov rodiny, ktorá má tri a viac detí. Držitelia karty budú mať určité zvýhodnenie služieb, ktoré zabezpečuje štát (zvýhodnené poplatky, napr. vstupy do múzea zaplatia len rodičia, deti budú mať vstup bezplatný, zľavy na cestovné). Posilníme kompetencie VÚC, mestám a obciam, aby boli motivované vytvárať nové formy zvýhodnenia pre viacpočetné a znevýhodnené rodiny.
 
Tieto opatrenia pomôžu najmä viacdetným rodinám, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. 
DVD DÔCHODOK
DVD – dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúcnosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov. Budeme postupne vytvárať predpoklady na zavedenie nášho strategického plánu dôchodkovej reformy.
ZNÍŽENÁ DAŇ ZA VERNOSŤ
Manželským párom budeme úmerne k počtu rokov strávených v manželstve znižovať daňovo-odvodové zaťaženie.
Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov manželov.
PODPORÍME STABILITU RODINNÉHO PROSTREDIA A MANŽELSTVA (OTCA A MAMY) AKO NAJLEPŠIEHO MIESTA PRE VÝCHOVU DETÍ
Presadíme 1 týždeň dovolenky len pre otca navyše po narodení dieťaťa, do 6 týždňov po pôrode
Podporíme vzdelávacie programy zamerané na budovanie vzťahov a prípravu na manželstvo.
Podporíme vznik celoštátnej siete manželských a predmanželských poradní.
Zavedieme lepšiu prípravu mladých ľudí na rodinný život a výchovu k rodičovstvu.
Vytvoríme podmienky pre špecializáciu a odborný rast mediátorov a sudcov na riešenie rodinných sporov.
Pripravíme účinnú legislatívu, ktorá bude chrániť hodnoty rodiny, manželstva,  a ktorá bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Bezpečnosť je pre nás kľúčovou hodnotou. V centre nášho záujmu je zvýšená ochrana detí a mládeže, ktorí sú v internetovom priestore zvlášť zraniteľnou skupinou.
Navrhneme obmedzenie práce v nedeľu tam, kde to nie je nevyhnuté, aby zamestnanci mali dostatočný čas na oddych, regeneráciu pracovnej sily a rodinu. 
PODPORA ADOPCIE A PESTÚNSTVA
Podporíme adopciu a pestúnstvo, aby každé dieťa malo rodinu. Najlepším záujem dieťaťa je žiť v rodine.  
Rodičia osvojených detí a pestúni musia mať rovnakú sociálnu ochranu a rovnakú podporu. Adoptívnym rodičom navrhneme na základnú výbavu pre narodené dieťa vyplatiť rovnaký príspevok ako biologickým rodičom.
MYSLÍME AJ NA OSAMELÝCH
Zvýšime adresnú podporu pre siroty, vdovy a neúplné rodiny (samoživiteľov a samoživiteľky).
ABY SENIORI NEBOLI CHUDOBNÍ A STARNÚCI RODIČIA SAMI (komplexné opatrenia sú v kapitole sociálnej politiky).
STAROSTLIVOSŤ O DETI
Budeme rodičom, ktorí majú o to záujem, garantovať možnosť umiestnenia detí v materských školách od troch rokov.
Navrhujeme zrovnoprávniť rodičovský príspevok pre všetkých rodičov, ktorí sa starajú o svoje deti.
Podporíme, aby starostlivosť o dieťa v predškolskom zariadení bola minimálne 20 hodín týždenne bezplatne.
Za každý novopostavený bytový priestor bude investor povinný vytvoriť jedno miesto v predškolskom zariadení. Táto povinnosť platí v prípade, že vytvoril 15 a viac bytových jednotiek a v praxi to predstavuje, že vytvorí priestory pre prevádzkovanie predškolského zariadenia, ktoré dá do bezplatného užívania obci alebo mestu. Následne mesto alebo obec zabezpečí prevádzku takéhoto predškolského zariadenia.
Podporíme firemné škôlky – v prípade, že zamestnávateľ zriadi škôlku pre deti svojich zamestnancov, časť nákladov na prevádzku si môže odrátať z dane z príjmu.
CHCEME, ABY RODINA bola ako priorita vlády zameraná na budúcnosť našej krajiny.

1.2 Ochrana života

KDH dbá o ochranu života človeka a jeho dôstojnosti od svojho vzniku a zakotvilo ju aj vo svojich stanovách: „My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.” (Stanovy KDH, Čl. 2, bod.3) Vo svojej histórii naše hnutie zvádzalo nejeden zápas za ochranu práva na život a lepšiu dôstojnosť človeka a je pripravené aj v súčasnosti urobiť pre ich zlepšenie  maximum.
KDH sa bude v každej situácii, či už ako súčasť vládnej koalície alebo v opozícii, primeranými a demokratickými politickými prostriedkami usilovať odstrániť diskrimináciu nenarodených a dosiahnuť maximálnu ochranu života a dôstojnosť pre každého človeka, zvlášť tých najslabších a najohrozenejších.
My, kresťanskí demokrati, sme v spoločnosti konzistentným a trvalým nositeľom hodnoty ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Chrániť ľudský život a jeho dôstojnosť vo všetkých fázach je a bude základom každej našej politiky. Aj v čase intenzívneho spoločensko-technologického pokroku zostávame naďalej pevne ukotvení v integrálnom pohľade na človeka vychádzajúceho z kresťanského personalizmu. Rešpektujúc dialóg a spoločenskú pluralitu sme hlboko presvedčení, že oporným pilierom našej spoločnosti je rodina postavená výlučne na manželstve muža a ženy a rodina otvorená prijatiu detí. Efektívne nastavenie prorodinných politík je naším prvoradým cieľom.
Podporujeme komplexné ľudskoprávne riešenie ochrany života a ľudskej dôstojnosti od momentu počatia až po prirodzenú smrť a v spolupráci s odbornou komunitou predstavíme tomu adekvátny súhrn opatrení. Počaté dieťa má právo na život tak, ako každý z nás.
Budeme ochraňovať počaté deti
– Pripravíme a predložíme návrh zákona na ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť   –  (Zákon „Za život“ )
– Zlepšíme informovanosť matiek a otcov a osvetu verejnosti
– Pripravíme opatrenia na podporu tehotných matiek v ťažkej situácii, aby sa nemuseli rozhodnúť pre potrat.
Zlepšíme pomoc tehotným matkám
Tehotenský príplatok – V 16-tom týždni tehotenstva mamičkám vyplatíme príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku a každý ďalší mesiac počas tehotenstva vo výške 50% rodičovského príspevku až do nástupu na materskú. Tehotenský príspevok bude vyplácať zamestnávateľ, resp. VŠ a následne si ho refunduje od štátu.
Tehotenská karta
Podporíme VÚC, mestá a obce v zavádzaní zliav pre tehotné mamičky vo forme tehotenskej karty, ktorá bude oprávňovať matku požívať určité výhody (prednostné vybavenie, znížené cestovné, znížené poplatky). Zasadíme sa za humanizovanie pôrodníctva a zavádzanie baby-friendly nemocníc.
Rozšírime možnosti poberania materského aj pre študentky VŠ a ďalšie skupiny poberateliek.
Pomoc tehotným ženám v kríze
– v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a miestnymi samosprávami vytvoríme účinnú sieť praktickej pomoci tehotným matkám v krízovej situácii a ich rodinám
Budeme chrániť zdravie a život ľudí v celom jeho priebehu
Zraniteľnosť človeka následkom dlhotrvajúcej choroby, zvlášť v terminálnej fáze nevyliečiteľného ochorenia, sa nesmie stať dôvodom na predčasné ukončenie života – eutanáziu. Len dobrá paliatívna starostlivosť dokáže skutočne pripraviť človeka a jeho blízkych na dôstojné zomieranie a smrť.
Zlepšíme ohodnotenie a preplácanie zdravotníckych výkonov pre pacientov v paliatívnej starostlivosti zo zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti z novo zavedenej dávky v odkázanosti.
Podporíme rozvoj a financovanie komplexnej paliatívnej a hospicovej starostlivosti vrátane mobilných hospicov pre detských i dospelých pacientov Podporíme domácu rodinnú starostlivosť o zomierajúcich.
Posilníme výhradu vo svedomí 
Podporujeme pokrok v medicínskych vedách, zdôrazňujeme však, že sloboda vedy sa končí tam, kde sa dotýka hranice neporušiteľnej dôstojnosti človeka, lebo je jej podriadená. KDH bude presadzovať, aby cieľom medicínskych technológií bola dôsledná ochrana zdravia a života od počatia po prirodzenú smrť.