Bezpečnosť a dôveryhodnoť súdnictva, prokuratúry a protikorupčné opatrenia

7.1 – Bezpečnosť

Pomáhať a chrániť
Chceme, aby Slovensko bolo bezpečnou krajinou pre všetkých, ktorí tu žijú.
Chceme, aby občania mali dôveru v políciu, cítili ochranu a súčinnosť, až vtedy úloha „Pomáhať a chrániť“ bude naplnená..
 Podporíme systémové zmeny, ktoré zvýšia dôveryhodnosť štátnej správy v oblasti bezpečnosti:
Zabezpečíme vznik samostatnej Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov SR ako orgánu štátnej správy so svojou vlastnou personálnou a ekonomickou samostatnosťou, na čele ktorého bude stáť generálny riaditeľ menovaný vládou SR po vypočutí v branno -bezpečnostnom výbore NR SR. 
Zameriame sa na optimalizáciu počtu policajných miest na všetkých stupňoch, doplníme personálne zabezpečenie základných útvarov poriadkovej a dopravnej polície a útvary kriminálnej polície. Posilníme vybrané útvary kriminálnej polície presunom policajtov do priameho výkonu služby, hlavne v lokalitách so zvýšenou kriminalitou, aby boli policajti viac videní a zvyšovali bezpečnosť občanov. 
Vytvoríme podmienky na stabilizovanie personálneho stavu policajtov jasnými, transparentnými motivačnými kariérnymi pravidlami
Okamžite a rázne prijmeme personálne opatrenia na očistenie polície od jednotlivcov, u ktorých sú dôvodné podozrenia zo zneužívania postavenia a služobného zaradenia
Zrušíme jednotný štatistický systém hodnotenia výsledkov, ktorými polícia hodnotí samu seba. Aktívne zapojíme občanov, aby sa spolupodieľali na navrhovaní priorít výkonu služby s zohľadnením regionálnych rozdielov a špecifík.
Zavedieme systém ochrany policajtov pri objasňovaní trestnej činnosti proti zásahom a ovplyvňovaniu nadriadenými
Zabezpečíme zefektívnenie oblasti výkonu služby
Poriadková a dopravná polícia si musí neodkladne začať plniť úlohy predovšetkým tam, kde sú zadefinované priority bezpečnosti, nie tam a nie na prípadoch kde sa jednoduchšie vylepšujú štatistiky.
 
Zavedieme navýšenie počtu hodín odbornej prípravy policajtov najmä v priamom výkone služby so zameraním na komunikačné schopnosti, zvládanie krízových situácii a taktickú prípravu
 
Prijmeme opatrenia na zatraktívnenie policajnej práce aj  pre civilných  odborníkov na riešenie nových rýchlo nastupujúcich foriem sofistikovanej trestnej činnosti (ekonomická kriminalita, kriminalita v kyberpriestore).
Zabezpečíme posilnenie oblasti prevencie kriminality – najmä vo vzťahu k najzraniteľnejším skupinám ako sú deti, seniori, sociálne znevýhodnené skupiny občanov.
Našim cieľom je dosiahnuť efektívnou prevenciou nižšiu kriminalitu na Slovensku. 
Navrhujeme na ochranu občanov Slovenska a vytvorenie profesionálnej štátnej správy tieto opatrenia: 
Zabezpečíme, aby „kontroly vozidiel a osôb“ pri cestných kontrolách boli presne cielené podľa vývoja bezpečnostnej situácie v obci alebo časti regiónu. Nebudeme od policajtov vyžadovať plnenie žiadnych smerných čísiel výberu pokút, zároveň ale budeme nekompromisne postupovať voči cestným pirátom. 
Budeme podporovať špecializované útvary polície pri odhaľovaní a dôslednom vyšetrovaní korupcie, najmä ich doplňovaním kvalitnými špecialistami.
Presadíme povinnosť riaditeľa príslušného základného útvaru polície zúčastňovať sa rokovaní obecného zastupiteľstva v prípade jeho pozvania na takéto rokovanie. 
Sprísnime a zobjektivizujeme výberový proces nových uchádzačov do Policajného zboru s cieľom, aby sa policajtom stal len ten najlepší a nie ten s najlepšími známosťami. 
Budeme podporovať dôslednú ochranu schengenských hraníc s cieľom zamedzovania nelegálnej migrácie, prevádzačstvu a pašeráctvu. Zotrváme na prísnom dodržiavaní azylovej politiky. 

7.2 – Dôveryhodnosť súdnictva

Napriek kauzám, ktoré vrhajú zlé svetlo na justíciu, veríme, že väčšina sudcov si ctí svoje postavenie a nezávislosť – v tomto smere by sme trvali na tom, aby samotní sudcovia, prostredníctvom svojej samosprávy a stavovských organizácii nastavili jasné pravidlá na dodržiavanie Etického kódexu. 
Preto navrhujeme:
Podporíme zavedenie nezávislého inštitútu s kompetenciou kedy má Súdna rada právo zasiahnuť proti sudcovi – napr. preložiť na iné miesto, pozastaviť výkon funkcie a iné – a to aj v čase, keď osoba nemá vznesené obvinenie, resp. nie je podaný návrh na disciplinárne stíhanie a to za situácie, že ide o otázku verejného záujmu a ohrozenia dôveryhodnosti justície
Nastaviť procesné predpisy tak, aby sa zvýšila rýchlosť súdnych konaní, pokračovať v elektronizácii justície, stabilizovať justičný personál čo zvýši dôveryhodnosť justície.
Pre justíciu vo vnútri je potrebné nastaviť čitateľné pravidlá  a upraviť jasný kariérny postup v rámci justície na súdy vyššieho stupňa, vrátane stáži, keďže tieto sú riadené predsedami Krajských súdov, (určujú zloženie výberových komisií), ktorí sú vyberaní politickou mocou – ministrami spravodlivosti a sú to práve oni, ktorí rozhodujú o stážach sudcov na súdoch vyššieho stupňa – ide o nastavenie jasných kritéria pri zohľadnení kvality a výkonnosti rozhodovania.  
Navrhujeme, aby výberové konania na súdy vyššieho stupňa mohlo prebehnúť po stanovení minimálnej praxe na súde nižšieho stupňa, aby sa zamedzilo „zrýchlenemu“ kariérnemu postupu. Zároveň navrhujeme pri týchto výberových konaniach obmedziť právomoc predsedu súdu a posilniť právomoci kolégii krajských súdov a Najvyššieho súdu. 
Navrhujeme nastaviť čitateľné pravidlá pre výberové konania predsedov súdov,  určovanie zloženia výberových komisií. Výberové konania je potrebné zvýšiť transparentnosť, najmä pri výberových konaniach na pozície predsedov Krajských súdov
Navrhneme systém relevantnosti vzdelávanie sudcov prostredníctvom Justičnej Akadémie, zmodernizujeme a zaktuálnime vzdelávací proces.
Zabezpečíme rovnomerné zaťaženie sudcov a transparentný spôsob určovania počtu sudcov na jednotlivých súdov a v tomto smere pokračovať v reformách spojených s procesno-organizačným auditom  Ministerstva spravodlivosti nadväzujúcim na Správu k stavu justície vypracovanej Európskou komisiou CEPEJ 
Budeme dôsledne dbať na špecializáciu na všetkých stupňoch súdov vo všetkých agendách, mimoriadne v rodinnoprávnej agende. V nej podporovať nové prístupy k rozhodovaniu súdov o maloletých deťoch – už zavádzaná tkzv.Cochemská prax, a špecifické vzdelávanie sudcov vybavujúcich túto agendu.
Upravíme disciplinárne konania sudcov tak, že keď bude vznesené obvinenie voči sudcovi, voči ktorému sa vedie aj pre ten istý skutok disciplinárne konanie, bude disciplinárne konanie prerušené zo zákona, do ukončenia trestného konania. Týmto sa zamedzí tomu, aby pre skutok, ktorý je trestným činom, bol sudca postihnutý len disciplinárne.

7.3 – Dôveryhodnosť prokuratúry

Prokuratúra má kľúčovú úlohu pri ochrane spravodlivosti nášho štátu, preto je obzvlášť dôležité jej venovať významnú pozornosť. Prokuratúra na Slovensku po kauzách, ktoré odznievajú v ostatnom období nutne potrebuje implementovať účinné a systematické procesné zmeny. Preto našou prioritou je podporiť očistenie súčasného stavu prokuratúry. 
Zavedieme:
Transparentnosť a čitateľné pravidlá pre výberové konania predstaviteľov prokuratúry vrátane verejného vypočutia
Navrhneme a predložíme zmenu v systéme prideľovania agendy prokurátorom tak, aby bola zvýšená transparentnosť prideľovania.
Navrhneme, aby vznikla povinnosť generálnemu prokurátorovi a špeciálnemu prokurátorovi minimálne jeden krát ročne odprezentovať odpočet činnosti relevantných výsledkov ich práce, aby bolo jednoznačne preukázateľné ich opodstatnenosti vo funkciách. 
Podporíme takú legislatívnu úpravu, aby generálny prokurátor nemal právo ovplyvňovať činnosť podriadených prokurátorov.
Podporíme, aby do Rada prokuratúry bolo možné prijať odborníkov mimo Úradu Prokuratúry, čím sa zvýši jej dôveryhodnosť. 
Zaistíme zvýšenie zodpovednosti prokurátorov za agendu, kde majú dozor, čím sa zvýši kvalita a efektivita výkonnosti práce.
Len účinnými opatreniami v súdnictve a v prokuratúre dokážeme vrátiť dôveryhodnosť štátu občanom Slovenska.

7.4 – Transparentné verejné obstarávania a protikorupčné opatrenia

Budeme chrániť princípy transparentnosti a verejnej kontroly používania peňazí štátu i samospráv. Menej korupcie znamená viac zdrojov v prospech ľudí. Budeme aj naďalej obhajovať zverejňovanie zmlúv. Verejné obstarávanie musí byť transparentné, jednoduché a nediskriminujúce malých a stredných podnikateľov. 
Budeme presadzovať zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania aj pri zákazkách s nízkymi hodnotami a zároveň zachováme administratívnu nenáročnosť obstarávania pri týchto zákazkách. Verejné obstarávanie musí byť navyše atraktívne aj pre každého kto sa rozhodne čerpať prostriedky z európskych peňazí. Preto budeme presadzovať prípustné legislatívne riešenia zamerané na zvýšenie právnej istoty prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ, ktorí v dobrej viere zrealizujú verejné obstarávanie v súlade s podmienkami schválenými príslušným orgánmi. 
Budeme presadzovať zavedenie efektívnych prostriedkov smerujúcich k včasnému ukončeniu zmlúv uzavretých v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Budeme podporovať proces elektronizácie verejného obstarávania tak, aby išlo o proces, ktorý bude jednoduchý a široko dostupný pre všetkých verejných obstarávateľov 
Sprísnime postihy za korupciu a ekonomické trestné činy a podvody. Znemožníme firmám a osobám, ktoré spáchajú ekonomické trestné činy, založiť nové firmy a pokračovať v podnikaní pod inou identitou. 
Podporíme efektívne fungovanie nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
Zavedieme účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
Vylepšíme, sprehľadníme a zefektívnime existujúci systém kontroly majetkových priznaní, pretože obohacovanie sa jedných na úkor druhých je pretrvávajúcim problémom. 
Zriadime špeciálny daňový úrad pre firmy, ktoré realizujú veľké štátne zákazky. Nefunkčné informačné technológie nebudú uhradené (platby za IT dodávky pre verejnú správu budú kompletne uhradené až pri plnej funkčnosti dodaného systému).
Budeme sprísňovať postihy voči všetkým, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky.