Predsedníctvo KDH je už v plnom zložení

Rada KDH zvolila do predsedníctva Petra Belinského a Petra Bobulu. KDH tiež víta opatrenia, ktoré si súčasná vláda osvojila z programu KDH a vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou. 

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a na základe rozhodnutia Predsedníctva KDH (zo 16.9.2020) sa v týchto dňoch uskutočnila Rada KDH s per rollam hlasovaním. 

Členovia rady zvolili ďalších dvoch členov predsedníctva, čím skompletizovali zostavu predsedníctva hnutia. Peter Belinský sa stal predsedom konzília, ktoré v KDH zastrešuje odborné skupiny a expertov. Za koordinátora pre regióny bol zvolený Peter Bobula

“Som rád, že moj tím bol doplnený o ľudí, ktorí budú veľkým prínosom v pozíciách, do ktorých boli zvolení. Teším sa na spoluprácu a zároveň cítim aj záväzok voči členom KDH. Verím, že sa nám spoločne podarí zvládnuť najbližšie výzvy,najmä spojené regionálne a komunálne voľby. A samozrejme, chceme stranu spoločne dobre pripraviť na najbližšie parlamentné voľby,” povedal predseda KDH Milan Majerský.

Rada KDH tiež prijala uznesenie, v ktorom víta prijatie mnohých námetov a opatrení, ktoré boli súčasťou volebného programu KDH a ktoré si súčasná vláda osvojila v programovom vyhlásení a implementuje ich do praxe. Zvlášť v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva. KDH podporuje vládu v zavádzaní týchto opatrení.
Zároveň však KDH vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou, a teda upozorní na všetky vládne opatrenia, ktoré by
– priniesli riziko zadlžovania štátu a jeho občanov,
– narúšali slobodu a subsidiaritu jednotlivcov i spoločenstiev či spôsobovali nespravodlivosť,
– zhoršili životné podmienky sociálne slabších skupín, potierali ľudskú dôstojnosť alebo boli v protiklade s národnými či kultúrno-etickými hodnotami a cítením občanov.
KDH bude v úzkej spolupráci s odborníkmi prinášať vlastné riešenia postavené na skúsenostiach predchádzajúcich generácií a najmodernejších odborných poznatkoch. KDH odmieta zjednodušené populistické riešenia a bude sa usilovať o kvalitné a poctivé návrhy založené na zohľadnení všetkých relevantných aspektov pre diskutované oblasti.
KDH deklaruje, že bude hodnovernou politickou silou pre kresťanskodemokratických, konzervatívnych a národne orientovaných voličov a jasným spôsobom bude hájiť ich záujmy s hlbokým rešpektom k demokracii a právnemu štátu.

Kto sú Beter Belinský a Peter Bobula
Peter Belinský bol generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). 20 rokov podniká v oblasti obchodu. V rokoch 2012 -2016 pôsobil ako podpredseda KDH a v roku 2014 kandidoval na primátora mesta Žilina. Bol poslancom Žilinského samosprávneho kraja.
Peter Bobula je členom KDH od roku 1990. Počas toho bol aktívny vo viacerých úlohách a pozíciách. Pôsobil ako riaditeľ ústredia, poradca predsedu, dlhoročný člen predsedníctva a ostatné štyri roky ako podpredseda hnutia. 30 rokov je tiež aktívny v samospráve.