Podľa poslankyne Sone Gaborčákovej je starostlivosť o seniorov v domácom prostredí na druhej koľaji

Poslankyňa Soňa Gaborčáková upozorňuje na dlhoročné odsúvanie systémových riešení deinštitucionálnej starostlivosti, kde patrí opatrovateľská služba. Tá je dnes v originálnej kompetencii samospráv a je viac-menej závislá od podpory projektov z európskych fondov.

Poslankyňa Soňa Gaborčáková vidí problémy s dostupnosťou opatrovateľskej služby: „Tá je v originálnej kompetencie obcí. Od roku 2014 funguje aj vďaka projektom spolufinancovania opatrovateľských služieb z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Avšak pri každom ukončení programového obdobia nastávajú výraznejšie poklesy počtu opatrovateľov i opatrovaných,“ uvádza poslankyňa. Podľa nej samotná Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenska priznáva, že dôvodom je ukončenie finančnej podpory z národného projektu.

Gaborčáková je presvedčená, že toto nie je systémové riešenie pre Slovensko. „Aktuálna výzva, ktorá je pokračovaním programov je zameraná na podporu opatrovateliek pre malé obce do 1000 obyvateľov. Ak si prerátame príspevok, tak program pokryje náklady na zamestnanie približne 487 opatrovateliek. Príspevok využijú prevažne obce, ktoré už opatrovateľskú službu majú. A čo ostatné malé obce?“. Podľa dostupných údajov len vlani 5 747 opatrovateliek v rámci samospráv poskytli službu 13 187 opatrovaným. Po opatrovateľskej službe je dopyt, ale samosprávy nemajú dostatok financií. “Nie je v silách samospráv, aby prebrali zodpovednosť za starostlivosť o odkázaných ľudí o to viac, že Slovensko starne. Toto patrí do portfólia verejnej politiky. Podľa poslankyne je takéto nesystémové fungovanie opatrovateľskej služby ohrozením starostlivosti o najzraniteľnejší skupinu občanov: „Štát tvrdí, že je to v kompetencií obcí a tie poukazujú na štát, že im na službu neprispeje. Ide o pohadzovanie si povinností, na ktoré dopláca občan. Slovensko potrebuje systémovú zmenu financovania starostlivosti o odkázané osoby a jednotnú posudkovú činnosť. Budúcnosť ľudí so zdravotným znevýhodnením visí na poctivých a systémových riešeniach,“ dodáva.
Riešením by podľa poslankyne malo byť zavedenie štátnej dávky v odkázanosti. Cieľom tohto opatrenia je, aby odkázaná osoba mala právo rozhodnúť sa o druhu starostlivosti, ktorý jej najviac vyhovuje. Dávka by bola poskytovaná v dvoch formách: priamy peňažný transfer a poukážka s nominálnou hodnotou oprávňujúcu nákup služieb. Zdravotne ťažko postihnutí budú môcť použiť poukážku aj na financovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, t.j aj opatrovateľskej služby. Takto sa podporí zotrvanie človeka v prirodzenom prostredí. Rodina bude odbremenená od 24-hodinovej starostlivosti a zvýši sa šanca, že opateru o príbuzného budú zvládať viac rokov.