Online Rada KDH odhlasovala zmenu stanov

Vzhľadom na šíriacu sa epidémiu koronavírusu COVID-19, zrušil zastupujúci predseda KDH Pavol Zajac mimoriadny snem, ktorý bol plánovaný na 14. 3. 2020.
Namiesto snemu prebehla v tomto termíne „online“ Rada KDH s per rollam hlasovaním –  bez potreby osobného stretnutia všetkých členov Rady KDH.
Na tejto rade bola odhlasovaná zmena stanov tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a legitímnosť všetkých orgánov, vrátane štatutára KDH a chod hnutia až do riadneho Snemu KDH.
Predpokladaný termín zvolania Snemu KDH je jún 2020, na ktorom prebehne voľba všetkých nových orgánov strany, vrátane predsedu a podpredsedov KDH.