Nový november

PRINCÍPY

Sme kresťanskí demokrati. Kresťanskí konzervatívci so silným sociálnym a národným cítením!

Ten, kto pracuje na plný úväzok, nemá byť chudobný. Odmena za prácu musí byť spravodlivá.
Sociálne je to, čo vytvára prácu.
Slabým, chorým, bezmocným a odkázaným dáme rybu. Ostatným vytvoríme podmienky, aby mohli ryby chytať. Budeme konať tak, aby v rybníku boli ryby. V mŕtvom rybníku rybu nechytíte. Darmo budete s udicou stáť na brehu, ak z rybníka veľký remorkér s vlečnými sieťami vyloví všetky ryby. Takýto „lov“ zastavíme.
Už žiadne nové dane. Existujúce daňovo-odvodové zaťaženie budeme postupne znižovať.
Vyhrávať budú najlepší, nie privilegovaní. Vytvoríme podmienky spravodlivej súťaže.
Nemáme ropu, nemáme more. Naším bohatstvom sú ľudia, ich ruky a ich rozum. Toto bohatstvo budeme chrániť a vytvárať predpoklady, aby sa rozvíjalo. Zdravie, spravodlivosť a vzdelanie nemôže byť tovarom.
My Vianoce nezrušíme. Budeme zachovávať kresťanské tradície otcov a mám. Život od počatia po prirodzenú smrť je nedotknuteľný. Zaviazali sme sa chrániť kresťanstvo ako civilizačný základ Európy a ako náboženstvo lásky k blížnemu.

PODPORA RODINY

Rodinná rovnica: D < 5 = 100. Na každé dieťa do 5 rokov pre pracujúceho rodiča 100 eur mesačne vo forme daňového bonusu. Štartovacie domy a byty – podporíme výstavbu jednoduchých montovaných domov a bytov pre mladé rodiny s možnosťou regulovaného nájomného. Firemné škôlky – časť nákladov na prevádzku si môže podnikateľ odrátať z dane z príjmu. Príspevok pri narodení dieťaťa (kočíkovné) od druhého dieťaťa platí zamestnávateľ zamestnancovi (sumu si následne odrátava zo svojej daňovo-odvodovej povinnosti). Podporíme domácich opatrovateľov. Tí, čo sa starajú o svojich blízkych doma, si zaslúžia viac.

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM

DVD - dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúcnosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov: 2% daní z príjmov fyzickej osoby budú môcť zamestnané deti darovať svojim rodičom. Postupne budeme toto percento zvyšovať.
Skorší odchod do dôchodku pre ženy, matky: za každé dieťa o pol roka skorší odchod do starobného dôchodku.
Výška dôchodku občana, ktorý odpracoval viac ako 30 rokov, musí dosahovať minimálne sumu rovnajúcu
sa 1,3 násobku minimálneho dôchodku.
Poradíme si s tzv. problémom „starodôchodcov“ tak, aby to bolo spravodlivé.

KORUPCIA A OCHRANA VEREJNÝCH ZDROJOV

Zriadime špeciálny daňový úrad pre firmy, ktoré realizujú veľké štátne zákazky.
Nefunkčné informačné technológie nebudú uhradené (platby za IT dodávky pre verejnú správu budú kompletne uhradené až pri plnej funkčnosti dodaného systému).
Ak cena jedného kilometra diaľnice alebo inej líniovej stavby nebude zodpovedať priemeru ceny takejto stavby v obdobných podmienkach v Európe, verejná obchodná súťaž bude zrušená. Tento princíp povinného porovnávania maximálnych cien bude platiť aj pre iné dodávky tovarov a služieb.

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELIA

Znížime administratívu: jednoduchšie výkazníctvo na úrady a do poisťovní.
Zavedieme živnostenské licencie pre neplatcov DPH. Presadíme podporu rodinného podnikania.
Podporíme mladých podnikateľov (startupy) a rozvoj slovenských výrobkov a služieb.
Zákony o daniach, odvodoch a účtovníctve sa budú môcť meniť len raz ročne.
Ochránime subdodávateľov, ktorí pracujú na verejných zákazkách.
Program „Dovolenkuj doma”. Kto bude dovolenkovať na Slovensku, bude zvýhodnený.

BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ

Každý občan sa musí domôcť spravodlivosti bez zbytočných prieťahov. Zmeníme súčasný model „komunistickej prokuratúry“ na štátne zastupiteľstvá.
Presadíme zrušenie tzv. „priestupkovej imunity”.
Zriadime sociálnu a stavebnú políciu: zriadenie špeciálnych útvarov policajného zboru, ktoré budú vyšetrovať zneužívanie sociálnych dávok a porušovanie stavebného zákona.
Migračná politika: Povinné kvóty odmietame. Ak niekto trpí a je v ohrození života, pomôžeme mu. Ak však niekto len hľadá nový lepší život, vyšší sociálny status, je potrebné, aby sa uchádzal o našu priazeň a ponúkol nám svoje schopnosti.
Pri ekonomickej migrácii preveriť, či schopnosti ekonomického imigranta budú prínosom pre našu spoločnosť.

POĽNOHOSPODÁRSTVO, ROZVOJ VIDIEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vytvoríme Úrad ombudsmana pre dodávateľov tovarov pre supermarkety zastupujúci záujmy dodávateľov a živnostníkov.
Každoročný gazdovský trh v krajskom meste pre lokálnych producentov za daňovo zvýhodnených podmienok.
Predložíme Gazdovský zákon – opatrenia na podporu skutočných poľnohospodárov.
Na kvalitnej pôde má prebiehať poľnohospodárska výroba, na nekvalitnej pôde môžu stáť výrobné haly.

ÚŽERA, POMOC CHUDOBNÝM

Zasadíme sa za zriadenie Banky pre chudobných.
Presadíme zákaz úžerníckych nebankových spoločností a budeme trvať na sprísnení dohľadu nad spoločnosťami poskytujúcimi finančné služby.
Presadíme jednorazové oddlženie obyvateľstva primeranou pokutou a zasadíme sa o zastavenie zneužívania exekúcií.

STRATÉGIA POMOCI VYLÚČENÝM SPOLOČENSTVÁM

Zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí v štátnych podnikoch a na protipovodňových a verejnoprospešných prácach a na chránenom trhu práce.
Vodovodná a kanalizačná rúra k osade od štátu za predpokladu spolupráce s vylúčeným spoločenstvom.
Podpora misionárov (rozvojových pracovníkov) a ich asistentov v rómskych osadách, aby boli zamestnaní ako terénni sociálni pracovníci – ako zamestnanci pracujúci vo verejnom záujme.

VZDELÁVANIE PRE ŽIVOT

Učiteľ má učiť, a nie úradovať.
Spravodlivé financovanie rezortu školstva bez ohľadu na zriaďovateľa a formu vzdelávania.
Financovanie rezortu školstva na úrovni priemeru európskych krajín.
Povinné vzdelávanie namiesto povinnej školskej dochádzky (od 6 do 18 rokov).

ZDRAVOTNÍCTVO

Pacient na prvom mieste.
Dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí nebudú platiť vyššie doplatky za lieky ako jedno euro mesačne.
Zabezpečíme prázdnejšie čakárne u lekárov – na vybrané úkony zavedieme maximálne doby čakania.
Dôsledná kontrola, spravodlivé a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

ČO EŠTE

Silné a úspešné Slovensko môže rásť len v silnom a úspešnom Európskom dome.
Viac volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
Reguláciu hazardu dáme plne do kompetencií obcí.
Program „Manažéri v montérkach“.
Skutočný zákon proti billboardovému smogu.
Internet Free – prenos dát bez poplatkov a daňovej záťaže.
Zjednodušenie stavebného povolenia pre rodinné domy.
Podporíme cestovný ruch ako významné odvetvie národného hospodárstva.
Status „prechodného zamestnanca”.
Zavoláme naše deti domov, aby nám pomohli zmeniť našu krajinu
...a ešte omnoho viac.

Tento akčný programový dokument vychádza zo Základného programu KDH a z volebného programu KDH.