Novela zákona o zdravotnej starostlivosti má vážny nedostatok

Dňa 21. 8. 2019 vláda SR schválila návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorou zavádza nový inštitút následnej ústavnej starostlivosti a následnej ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti. Je veľmi dôležité a potrebné sa následnej a dlhodobej starostlivosti venovať.
Navrhovaná úprava má však jeden vážny nedostatok. Uvedené opatrenia sa navrhujú iba v rámci rezortu Ministerstva zdravotníctva SR bez zohľadnenia potreby komplexnej starostlivosti o človeka nielen ako pacienta ale aj ako prijímateľa sociálnej služby. Zákon čiastočne rieši poskytovanie zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, no nedostatočne rieši potrebu poskytovania sociálnych služieb pacientom.
Sociálne potreby, najmä sociálna rehabilitácia človeka zostávajú touto novelou neriešené, ministerstvo to zdôvodňuje tým, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už dnes môžu, ak sa tak rozhodnú, poskytovať aj sociálne služby. Čo však v prípade ak veľká väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti neposkytuje zároveň aj sociálne služby ? Na túto situáciu ministerstvo zdravotníctva nemá riešenie.
Je smutné, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nebolo ochotné/schopné zapojiť sa do prípravy zákona, ktorý by podporil zavedenie komplexnej starostlivosti alebo integrovanej starostlivosti. Ak obidve ministerstvá budú naďalej prijímať opatrenia na svojom rezortnom „piesočku“, potreby človeka súčasne ako pacienta a prijímateľa zostanú naďalej neriešené, so všetkými negatívnymi dôsledkami na človeka, ktorý potrebuje komplexnú starostlivosť.