Mimoriadny Snem KDH v Bratislave

V sobotu 24. septembra sa konal mimoriadny Snem KDH v Bratislave.
Delegáti snemu prijali uznesenie, ktoré obsahuje programové ciele a zásady KDH:
Programové zásady a ciele
(1) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, vychádzame z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Sme hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát.
(2) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, sme stranou konzervatívnou a demokratickou. Usilujeme sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.
(3) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
(4) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť rodinu. Budeme chrániť rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Rodinu považujeme za základný prvok štátu, spoločnosti. Chránime ju, pomáhame jej a zasadzujeme sa o to, aby sa mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena.
(5) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo.
(6) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chceme úspešné Slovensko, ktoré podporuje schopných a pomáha slabým. Chceme spravodlivé Slovensko, kde sa verejné prostriedky využívajú efektívne a kde sa pristupuje spravodlivo ku každému. Chceme vzdelané Slovensko, kde je kvalitné školstvo a zdravotníctvo národnou prioritou, kde sa osobnej iniciatíve a podnikaniu nekladú prekážky a kde štát je občanovi oporou. Vytvoríme zo Slovenska spravodlivý štát, v ktorom bude platiť právo pre každého rovnako.
(7) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme vytvárať, podporovať a ochraňovať trhové hospodárstvo so silným sociálnym akcentom. Vytvoríme podmienky spravodlivej súťaže, v ktorej budú vyhrávať najlepší. Spravodlivá súťaž dokáže motivovať, vygenerovať lepšie podmienky a pomáha dynamike a tvorivosti v spoločnosti.
Už žiadne nové dane. Nepodporíme nič, čo zvýši celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Podporíme len postupné znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia. Ľuďom má ostať viac.
Ten, kto robí na plný úväzok, nemôže byť chudobný. Tí, ktorí pracujú, musia mať taký príjem, aby z neho mohli dôstojne žiť.