KDH k zastaveniu ratifikácie Istanbulského dohovoru

KDH má radosť z toho, že poslanci NR SR vyzvali vládu SR, aby oznámila Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu, ktorý je verejnosti známy ako Istanbulský dohovor. Budeme sledovať ďalší postup vlády SR. Kresťanskí demokrati si prajú, aby Slovenská republika čím skôr odmietla Istanbulský dohovor.
Kresťanskí demokrati odsudzujú akékoľvek násilie, a násilie páchané na ženách, deťoch a senioroch považujeme za obzvlášť trestuhodné. Podporujeme organizácie, ktoré prakticky pomáhajú obetiam násilia a tiež také, ktoré sa podieľajú na prevencii násilia výchovou a vzdelávaním mladých ľudí k rešpektovaniu práv a ľudskej dôstojnosti každého človeka.
Členovia Kresťanskodemokratického hnutia sa rovnako do takýchto projektov aj aktívne zapájajú. Apelujeme na kompetentných, aby legislatívu v tejto oblasti sprísňovali a zároveň vytvárali aj predpoklady na to, aby sa tieto zákony dodržiavali a tieto skutočnosti neboli prehliadané.
KDH plne podporuje zmeny v oblasti ochrany proti násiliu, ktoré by prispeli k zvýšenej ochrane pred domácim násilím. Istanbulský dohovor je však pre nás neprijateľný preto, lebo popri ustanoveniach o ochrane pred násilím, ktoré existujúca slovenská legislatíva už obsahuje, sa pokúša do nášho právneho poriadku zaviesť kontroverznú definíciu rodu.
Zároveň Dohovor žiada zmluvné štáty o zavedenie „opatrení na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na … stereotypných rolách žien a mužov“ (čl. 12 ods. 1). Toto a ďalšie ustanovenia vytvárajú predpoklady, že rodová (gender) ideológia bude zavádzaná do spoločnosti, vzdelávacích programov čo považujeme za rizikové a ohrozujúce prirodzený vývin našich detí.